Wednesday, April 11, 2012

သမုိင္းရဲ႕ စာဆုိ


က်မ္းသစၥာဆိုၾကရာဝယ္
တူေမာင္ညိဳ ။ ဧၿပီလ ၁၂၊ ၂၀၁၂

၂၄ မတ္၊ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ “— ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝး ေခတၱ ရပ္နားမည္၊ အေရးတႀကီးဆုံးျဖတ္ရန္ကိစၥမ်ား ေပၚေပါက္လာႏုိင္သည့္အတြက္ ယခု ပထမအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ တတိယအႀကိမ္ ပံုမွန္အစည္းအေဝးကို ဧၿပီလ(၂၃)ရက္တြင္ ေခၚယူရန္ရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေခၚယူရန္မလိုသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါက ကုိယ္စားလွယ္မ်ားထံ အခ်ိန္မီ အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း— ” ေဖၚျပထားပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ရံုးညြန္ၾကားေရးမွဴးက ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ (၄၃) ေနရာေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့ (NLD) ပါတီ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံ လႊတ္ေတာ္တက္ရန္အေၾကာင္းၾကားထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ၂၃ ဧၿပီ မွာ လႊတ္ေတာ္က်င္းပဖုိ႔ ေသခ်ာေနပါၿပီ။
(NLD) ပါတီကလည္း သူ႔တုိ႔ရဲ႕ေရြးခ်ယ္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကုိ ဧၿပီလ ၁၉ – ၂၀ ရက္မ်ားမွာ ပါတီဌာနခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ၾကရန္ ဆင့္ေခၚထားၿပီးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ (NLD) ပါတီ က ေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ဘာေတြေဆြးေႏြးၾကမွာလဲဆုိတာထက္ ပထမ ဦးဆံုး လုပ္ၾကရမယ့္ အလုပ္ကေတာ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ၾကရတ့ဲ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အားလံုး လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ ေမွာက္မွာ “က်မ္းသစၥာ” ျပဳၾကရမယ့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေရြးခ်ယ္ခံရတဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တုိင္းျပဳလုပ္ၾကရမယ့္ တာဝန္တစ္ ရပ္ျဖစ္ပါ။
ဒါေပမယ့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၉၂)၊ ဇယား ၄ “ ကတိသစၥာျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ က်မ္းသစၥာဆို ခ်က္ ပံုစံ ” မွာ “— ကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း လုိက္္နာပါမည္ — ”စသျဖင့္ ေရးသားေဖၚျပထားပါတယ္။ဒီအခ်က္ဟာ (NLD) ပါတီက ျပင္ဆင္ဖုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့တဲ့ အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။
ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒ ပုဒ္မ၆၊ ပုဒ္မခြဲ (ဂ) တြင္ “ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအျခခံဥပေဒ ကုိ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး” ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ (၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၁ )၊ “ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ” ထုတ္ျပန္၍ “(ဂ) ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာေရး” ဟူသည့္စကားရပ္ျဖင့္ျပင္ ဆင္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၉၂)၊ ဇယား ၄ “ ကတိသစၥာျပဳခ်က္ သို႔မဟုတ္ က်မ္း သစၥာဆိုခ်က္ပံုစံ ” တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကို လည္း လုိက္္နာပါမည္ — ” ဟူ၍ ေဖၚျပထားဆဲျဖစ္ပါတယ္။
ယင္းအခ်က္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးမွ က်မ္းသစၥာႀကိမ္ဆိုမည္ေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၉၂) ဇယား ၄ မွာေဖၚျပပါရွိတဲ့အတုိင္း က်မ္းသစၥာက်ိမ္ဆုိၾကမည္ေလာဆုိသည့္အခ်က္မွာ ယခုအခ်ိန္အထိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းမရွိေသးပါ။ အေျခခံဥပေဒမွာ ေဖၚျပထားသည့္အတုိင္း တစ္စံုတစ္ရာ ျပင္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသးလွ်င္ နဂုိျပ႒ာန္းေဖၚျပထားသည့္အတုိင္းသာ ေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
ထုိ႔အျပင္ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါစကားရပ္အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ အသစ္ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းလုိက္သည့္ စကားရပ္အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားဟာ ကြဲလြဲမႈမရွိဘဲ၊ တစ္ထပ္တည္းတူညီေနရန္လိုအပ္ပါတယ္။
သို႔ေသာ္လည္း ပုဒ္မ (၆၅) ရွိ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတမ်ား ကတိသစၥာျပဳခ်က္ ( “— ဤႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္သိလိုက္နာရိုေသၿပီး —” ) သည္ပင္လွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈)၊ စာမ်က္ႏွာ (၁၉၂)၊ ဇယား ၄ ၊ ကတိ သစၥာျပဳခ်က္သို႔မဟုတ္က်မ္းသစၥာဆိုခ်က္ပံုစံ (“—ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ၏ ဥပေဒမ်ားကိုလည္းလုိက္္နာပါမည္ — ” )တြင္ ေဖၚျပခ်က္မ်ားႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းကုိက္ညီျခင္းမရွိဘဲ။ ကြဲလြဲေနပါတယ္။
ထုိသုိ႔ ကြဲလြဲေနျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈတစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ပြားခဲ့လွ်င္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္ကိုသာ အတည္ယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္းဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၌ပင္လွ်င္ တစ္ေနရာစကားလံုးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနသျဖင့္မည္သည့္ေနရာက စကားလံုး အတည္ယူၾကမလဲ ဆုိသည့္ျပႆနာရွိေနပါတယ္။
ထို႔အျပင္ ပုဒ္မ (၆၅) ႏွင့္ စာမ်က္ႏွာ (၁၉၂)၊ ဇယား ၄ “ ကတိ သစၥာျပဳခ်က္” ကို ျပင္ဆင္မည္ဆုိလွ်င္ အခန္း (၁၂) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပုဒ္မ ၄၃၆( ခ) ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေပးရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔အတြက္ ထိုအခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္္ေတာ္က (NLD) ပါတီမွ ေရြးခ်ယ္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ေရာက္မလာေသးမီ အခ်ိန္ယူ၍ ေဗြေဆာ္ဦး ျပင္ဆင္ခ်က္အျဖစ္ ျပင္ဆင္ေပးမည္ေလာ။
ယင္းအခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒဆုိင္ရာခံုရံုးတို႕က တိတိက်က် ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ဟု ယူဆပါတယ္။
ယခုကိစၥသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခု၊ အုပ္စုတစ္စုအတြက္ သီးသန္႔ကိစၥမဟုတ္ဘဲ၊ အမ်ားျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ၿပီး တတုိင္းတျပည္လံုး၏ အနာဂတ္ေရးႏွင့္လည္းဆက္စပ္ေနသည့္ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။
“ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလား/ ေလးစားလုိက္နာေရးလား ” ကိစၥ ျပင္ဆင္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ၿပီး၊ “ေလးစားလုိက္နာ”ဟု ျပင္ ဆင္ေပးခဲ့သျဖင့္ ပါတီတရားဝင္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေသာ (NLD) ပါတီအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ အခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သုိ႔သေဘာ ထားသည္ကို ရွင္းလင္းထုတ္ျပန္ေပးဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။
(NLD) ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ေန႔ ၊ ေနျပည္ေတာ္သုိ႔သြားေရာက္၍ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာ တြင္ ေဖၚျပပါ “ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလား/ ေလးစားလုိက္နာေရးလား ” ဆုိသည့္ ကိစၥပါဝင္ေနသလားဆိုသည့္ အခ်က္ႏွင့္ မည္သည့္ အခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးၾကၿပီး မည္သုိ႔ေသာရရွိခ်က္မ်ားႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ရရွိခဲ့ၾကသည္ကို အမ်ားျပည္သူကစိတ္ဝင္တစားသိရွိလိုပါေၾကာင္းႏွင့္ ျပည္သူအမ်ားသိရွိေစရန္ ထုတ္ျပန္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္
ညြန္း
- ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၊ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈) ၊ ၂၀၁၀ ေမ၊
- “ႏုိ္င္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္းဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ၊ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၊ ႏုိဝင္ဘာလ ၄ ရက္ေန
NLABR & Lwin Pwin
Web-site: www.nlabr.com
Blog: http://wanna23-23.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...