Tuesday, April 24, 2012

ကေမၻာဒီးယားသူ Ms. Hok Pov ၏ မေလးရွားအိမ္ေဖာ္ဘ၀ အေတြ႕အႀကဳံ (၂၀၁၁)


ကေမၻာဒီးယားသူ Ms. Hok Pov ၏ မေလးရွားအိမ္ေဖာ္ဘ၀ အေတြ႕အႀကဳံ (၂၀၁၁)

သူမသည္ ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ တစ္ခါမွ အရုိက္မခံခဲ့ရဖူးပါ။ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈ ဆင္းရဲကုိလည္း မခံခဲ့ရဖူးပါ။ သုိ႕ေသာ္ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ လုပ္ကုိင္သည္႕ဧၿပီလမွ စ၍ ဤႏွစ္ခုအျပင္ ဆဲဆုိခံရျခင္း ႏွင့္ အျခားရက္စက္မႈ ေပါင္းစုံကုိပါ ခံခဲ့ရသည္။


အလုပ္စလုပ္သည္႕အခ်ိန္မွ ရက္သတၱပတ္ ၆-ပတ္အတြင္း သူမကုိယ္အေလးခ်ိန္ ၁၀- ကီလုိက်သြားခဲ့သည္။ သူမသည္ သူမအိမ္ရွင္အိမ္တြင္ တစ္ေန႕ နာရီ - ၂၀ - နီးပါး အလုပ္လုပ္ရသည္။ အစားအစာ အနည္းငယ္သာရသည္။ အိမ္ရွင္က ပါးရုိက္သည္။ လက္သီးႏွင့္ထုိးသည္။ (သြားကၽြတ္ ခဲ့ရ)

“တစ္ခါ တစ္ခါ က်မအရမ္းဆာလြန္းလုိ႕ သူတုိ႕စားၿပီးသား၊ ႀကက္ရုိးေတြ၊ အက်န္ေတြကုိ စားမိပါတယ္” ဟု အသက္ -၃၁- ႏွစ္အရြယ္ရွိ Hok Pok ကမ်က္ရည္ၾကားမွ ေျပာရွာသည္။

သူမကုိ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ Tenaganita ကရဲမ်ား၏ အကူညီျဖင့္ ဇြန္လတြင္ ကယ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အိမ္အလုပ္သမမ်ားကုိ ကာကြယ္ေပးသည္ ဥပေဒမရွိေသာေၾကာင့္ ကေမၻာဒီးယားမွ ေနာက္ထပ္အိမ္ေဖာ္မပုိ႕ရန္ Tenaganita မွ ေျပာထားပါသည္။

ဤကဲ့သုိ႕ မၾကာေသးမီကျဖစ္ခဲ့ေသာ ေနာက္ထပ္ ကေမၻာဒီးယားအိမ္ေဖာ္ ႏွစ္ဦး။

ဤအမႈမတုိင္ခင္မၾကာေသးမီရက္ပုိင္းအတြင္းက ကေမၻာဒီးယားအိမ္ေဖာ္တစ္ဦးမွာ အိမ္ရွင္ကသတ္ျဖတ္ၿပီး စြန္႕ပစ္ထားခဲ့သည္ကုိ ရဲအဖြဲ႕မွ ေတြ႕ရွိခဲ့ ရသည္။ ေနာက္တစ္ဦးမွာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၿပီး၊ အိမ္ရွင္က ရက္စက္စြာ ႏွိပ္စက္ထားသည္အျပင္ သူမကုိ ကတုံးတုံးပစ္ခဲ့သည္။

အင္ဒုိနီးရွား ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားသံရုံးထုတ္ျပန္ခ်က္အရ မေလးရွားတြင္ အိမ္ေဖာ္အေရအတြက္ ၂၃၀ ၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး (တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းႏွင့္ အိမ္အကူပါမစ္ကုိင္ေဆာင္ထားသူ) ႏွစ္စဥ္ အိမ္ရွင္တုိ႕ေၾကာင့္ မတရားရက္စက္ခံရသူ အေရအတြက္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည္ ဆုိပါသည္။

စုစုေပါင္းအေရတြက္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ရက္စက္မႈမွာ ရာခုိင္ႏႈန္းနည္းသည္ဆုိေသာ္လည္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ား၏အဆုိအရ မေလးရွားႏုိင္ငံသား တုိ႕၏ လူမဆန္မႈမ်ားႏွင့္ အစုိးရ၏ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒအခြင့္အေရးမ်ား ဖန္တီးမေပးႏုိင္မႈ သည္၊ ႏုိင္ငံတကာတြင္ရွက္ဖြယ္ေကာင္းသည္ ဆုိသည္။

မေလးရွားသည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္ေနေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႕သည္ေအာက္ေျခသိမ္းအလုပ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ခနည္းေသာ ပင္ပန္းသည္႕အလုပ္မ်ားကုိ မလုပ္လုိၾက။ သုိ႕အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္တုိ႕က လုပ္ခအနည္းငယ္ သာေပးရေသာ ႏုိင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ားကုိ ေခၚခုိင္းၾကသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ဆီအုန္းၿခံ၊ရာဘာၿခံႏွင့္ အျခားအလုပ္ၾကမ္းမ်ား၊ အိမ္ေဖာ္ စသည္တုိ႕ကုိ ႏုိင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ားကုိ ေစ်းေပါေပါ ေပးခုိင္းၾကသည္။

မိမိႏုိင္ငံမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္သမားတုိ႕မွာ ေအာက္က်ေနာက္က် ႏွင့္ဆင္းရဲပင္ပန္းစြာ အႏွိမ္ခံ၍ လုပ္ကုိင္ၾကရသည္။ (တရား၀င္စာရြက္ စာတမ္းရွိသူမ်ားပင္ ႀကဳံေနရသည္။ တရား၀င္စာရြက္စာတမ္းမရွိေသာသူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား မည္သုိ႕ႀကဳံေတြ႕ခံစားေနရသည္ကုိ ေတြးၾကပါကုန္)။

မေလးရွားႏုိင္ငံသားအလုပ္ရွင္တုိ႕၏ မတရားရက္စက္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ား ဆက္တုိက္ထြက္ေပၚလာေသာေၾကာင့္ အင္ဒုိနီးရွားသည္ ၂၀၀၉ တြင္ အိမ္ေဖာ္ ေပးပုိ႕ျခင္းရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၃ - ႏွစ္က အိမ္ေဖာ္အေရအတြက္ ၂၈၀ ၀၀၀ ရွိရာမွ ယခု ၂၃၀ ၀၀၀ သာရွိေတာ့သည္။ ယင္းတြင္ ကေမၻာဒီးယားမွ ၅၀ ၀၀၀ ရွိၿပီး၊ ယခုတစ္ႏွစ္တည္းတြင္ ၃၀ ၀၀၀ ေရာက္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံအားလုံး မေလးရွားသုိ႕ အိမ္ေဖာ္မ်ား ပုိ႕ျခင္းကုိ ရပ္တန္႕ၾကပါ….

မေလးရွားအစုိးရက အိမ္ေဖာ္မ်ားကုိ ယခုကဲ့သုိ႕ သူ႕ႏုိင္ငံသားမ်ား မတရားမႈမ်ားက်ဴးလြန္ေနသည္ကုိ လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္းေျပာေသာ္လည္း၊ ထိေရာက္ေသာ ဥပေဒကာကြယ္မႈ ယခုထိမရွိေသးပါ။ (ယခုအခ်ိန္ထိ)။ အမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕မ်ား၏ စုံစမ္းေမးျမန္းမႈ မ်ားကုိ ပင္ ပိတ္ပင္တားဆီးၾကျခင္း၊ ေျဖဆုိရန္ ျငင္းဆန္ျခင္းမ်ား ရွိေနသည္။

Tenaganita အဖြဲ႕ ဒါရုိက္တာ Irene Fernandez က မေလးရွားသုိ႕လာေရာက္ၾကေသာ အိမ္ေဖာ္တုိ႕မွာ ဆင္းရဲေသာႏုိင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ျခင္း၊ သူတုိ႕၏ ႏုိင္ငံမ်ားမွ သက္ဆုိင္ေသာ အစုိးရအဖြဲ႕ႏွင့္သံရုံးမ်ားမွလည္း ထိေရာက္စြာ ကာကြယ္မႈမေပးေသာေၾကာင့္ မတရားမႈမ်ားကုိ ႀကဳံေတြ႕ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာပါသည္။ (ဖိလစ္ပုိင္မွလြဲ၍- ဖိလစ္ပုိင္အစုိးရသည္ သူ႕ႏုိင္ငံသူ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ မည္သုိ႕ေသးငယ္ေသာမတရားမႈခံရသည္ျဖစ္ေစ အျပည္႕အ၀ကာကြယ္တုိက္ခုိက္ေပးသည္။)

သူမက ဆက္လက္၍ “အိမ္ရွင္က စာရြက္စာတမ္းမ်ားကုိ မည္သည္႕အခါမွ ထုတ္မေပးဘဲသိမ္းထားျခင္းႏွင့္ ပိတ္ရက္မေပးျခင္းတုိ႕သည္လည္း အလုပ္သမားဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျဖစ္သည္” ဟုဆုိသည္။

ယခုလက္ရွိျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပႆနာအရင္းအျမစ္ကုိ မေလးရွားအစုိးရသည္ ေျဖရွင္းရန္ ႀကဳိးစားမႈမၿပဳျခင္းႏွင့္ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေပၚရန္ ဥပေဒထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိဘဲ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ အိမ္ေဖာ္မ်ား ရရွိရန္ အသစ္ေဆြးေႏြးေနမႈမ်ားသည္ အံ့ၾသစရာေကာင္းၿပီး သူ႕ႏုိင္ငံသားတုိ႕၏လူမဆန္သည္႕ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ အားေပးအားေၿမွာက္ၿပဳေနသည္ဟု ေျပာဆုိလုိက္သည္။

Tenaganita သည္ Suhakam စသည္႕လူ႕အခြင့္အေရး NGO ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မေလးရွားသုိ႕အိမ္ေဖာ္ပုိ႕ျခင္းကုိ ပိတ္ပစ္ရန္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံအား တုိက္တြန္း ခဲ့သည္။ အင္ဒိုနီးရွားသုိ႕လည္း ပန္ၾကားခဲ့သည္။

“က်မက က်မရဲ႕ လုပ္အားခကုိ လုိခ်င္ပါတယ္” …..

ဟု… Hok Pov ကေျပာပါသည္။ သူမကုိ ေခၚစဥ္က တစ္လ မေလးရွားရင္းဂစ္ -၆၅၀- ရမည္ဟု ကတိေပးခဲ့သည္။ သူမသည္ အလုပ္ရွင္ထံမွ လုပ္ခ တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ မရခဲ့ပါ။ “လုပ္ခကုိ လုိခ်င္ပါတယ္။ မေလးရွားကေန အျမန္ဆုံး ထြက္သြားၿပီး ေနာက္ထပ္ဘယ္ေတာ့မွ မလာေတာ့ပါဘူး” ဟု လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ကုိ ေျပာခဲ့သည္။

“သူတုိ႕က ခ်မ္းသာတယ္။ ပညာတတ္တယ္။ ဘာသာေရးကုိင္းရွဳိင္းၾကတယ္။ ဘာေၾကာင့္ က်မလုိ ဆင္းရဲတဲ့လူတစ္ေယာက္အေပၚ၊ သူတုိ႕အတြက္ အလုပ္လုပ္ေပးတဲ့ လူတစ္ေယာက္အေပၚ လူမဆန္စြာႏွိပ္စက္ရတာလဲ။ က်မ ဘာမွ မတုံ႕ျပန္ခဲ့ပါဘူး။ ညတုိင္းက်မ ငုိခဲ့ရပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေနခဲ့ရတာ က်မအတြက္ ငရဲေရာက္သလုိ ပါပဲ” ဟု Hok Pov ကေျပာသည္။

Tenaganita မွ Liva Sreedhana ကအမႈဖြင့္ရန္ႀကဳိးစားေသာ္လည္း၊ Hok Pov ၏ကုိယ္တြင္ ဒဏ္ရာမေတြ႕ရ၍ မေအာင္ျမင္ခဲ့။ (ပါးရုိက္ခံရခဲ့ရသည္႕ အတြက္ သြားက်ဳိးခဲ့ေသာ္လည္း)။ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ လုပ္ခေပးရန္ အေရးဆုိရာ အလုပ္ရွင္မွ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ သုိ႕အတြက္ လစာ ရရန္ တရားစြဲမည္ျဖစ္သည္။ (အမႈမထူးျခားေသး။)

Hok Pov ကဲ့သုိ႕ Tenaganita တြင္ ခုိလႈံေနေသာ Men Chaveasna သည္ သူမ အလုပ္ရွင္ထံတြင္ ၂- ႏွစ္အလုပ္လုပ္ၿပီးေသာ္လည္း၊ လုပ္ခလစာ လုံး၀မရခဲ့။

Men Chaveasna သည္ သူမ၏ လယ္သမားမိသားစုကုိ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ရန္ မေလးရွားတြင္ အိမ္ေဖာ္အလုပ္ကုိ လာေရာက္လုပ္ကုိင္ခဲ့သည္။ Tenaganita အကူအညီျဖင့္ တရားရုံးတြင္ လစာရေရးအတြက္ တရားစြဲဆုိရာ၊ တရားရုံးက သူမရမည္႕ ၂-ႏွစ္အတြက္ လုပ္ခလစာ မေလးရင္းဂစ္ - ၇ ၇၀၀- ကုိသူမအား ေပးရမည္ဟု အလုပ္ရွင္ကုိ အမိန္႕ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ သူမ အလုပ္ရွင္က ဤဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ မေက်နပ္၍ အထက္တရားရုံးကုိ အယူခံတင္ထားေသာေၾကာင့္ အမႈမွာမၿပီးျပတ္ေသးပါ။ သူမကုိ Tenaganita ကေစာင့္ေရွာက္ထားသည္။ “မေလးရွားသည္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ရန္ ေကာင္းေသာႏုိင္ငံမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေနာင္ဘယ္ေတာ့မွ မလာေတာ့ပါ” သူမက ေျပာသည္။

ကေမၻာဒီးယား သံအမတ္ Norodom Arunrasmy ကမေလးရွားသည္ယင္းတုိ႕ႏုိင္ငံသူ အိမ္ေဖာ္မ်ားကုိ မတရားႏွိပ္စက္မႈ အမ်ားဆုံးၿပဳသည္႕ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

ယခုေရးသားလ်က္ရွိေသာ မေလးရွားရွိအိမ္ေဖာ္၊ အိမ္အကူတုိ႕၏ဘ၀ စာမ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား မေလးရွားအလုပ္ရွင္၊ အိမ္ရွင္တုိ႕၏ မတရားရက္စက္မႈမ်ားကုိ သိေစလုိျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕၏ ညီမ၊ အစ္မမ်ား မေလးရွားသုိ႕အိမ္ေဖာ္အျဖစ္ မေရာက္လာေရး အတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေရး ျဖစ္သည္။ ဤအေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဤစာကုိ မိတ္ေဆြတုိ႕ႀကဳိးပမ္းေနမႈမ်ားတြင္ သဲတစ္ပြင့္အျဖစ္လုိအပ္ပါက ႀကဳိက္သလုိ သုံးႏုိင္သည္။

 ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

 Friend Ever (ႏြားေက်ာင္းသား)

Ref:       Free Malaysia Today
              http://www.asafeworldforwomen.org/womens-rights/wr-asia-pacific/wr-malaysia/
              http://khmerization.blogspot.com/2011/08/ (Sunday, 21 August 2011)Hok Pov မ်က္ရည္ၾကားမွ သူမ အျဖစ္ကုိ ေျပာျပစဥ္
Tenaganita သုိ႕ေရာက္လာေသာ Hok Pov

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...