Wednesday, May 9, 2012

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒုတိယ သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုလာႏိုင္ေစမဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဒုတိယ သမၼတ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုလာႏိုင္ေစမဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု

by ခြန္ ဒီးယမ္ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယ သမၼတ မ်ား ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္... ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ ျပဌာန္းခ်က္ထဲက အပုိဒ္ ၅၉။ထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္....

၅၉။ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ား၏ အရည္အခ်င္းမ်ားမွာ ေအာက္ပါ အတုိင္း ျဖစ္သည္-

(က) ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား အေပၚ သစၥာရွိသူ ျဖစ္ရမည္၊

(ခ မိမိႏွင့္ မိမိ၏မိဘႏွစ္ပါးလံုး ႏုိင္ငံေတာ္၏အာဏာ ပုိင္နက္အတြင္း၌ ေမြးဖြားေသာ

တုိင္းရင္းသားမွ ျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ျဖစ္ရမည္၊

(ဂ ) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသူသည္ အနည္းဆံုး အသက္ ၄၅ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ျဖစ္ရမည္၊

(ဃ) ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးအရာမ်ား ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး စစ္ေရး စသည့္ အျမင္မ်ား

ရွိရမည္၊

(င ) သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံရသည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း အနည္းဆံုး အႏွစ္၂၀

ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့သူ ျဖစ္ရမည္၊

ျခြင္းခ်က္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံျခားသို႔ တရား၀င္ သြားေရာက္သည့္ ကာလမ်ားကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ကာလအျဖစ္ ထည့္သြင္းေရးတြက္ရမည္၊

(စ ) မိမိကုိယ္တုိင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏မိဘ တစ္ပါးပါး ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိ၏ဇနီး သုိ႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္း ေကာင္း၊မိမိ၏ တရား၀င္ သားသမီး တစ္ဦးဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထိုတရား၀င္ သားသမီး တစ္ဦးဦး၏ ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္းေသာ္လည္းေကာင္း ႏုိင္ငံျခား အစုိးရ ၏ ေက်းဇူး

သစၥာေတာ္ကုိ ခံယူေစာင့္ေရွာက္ ရုိေသသူ သုိ႔မဟုတ္ ႏုိင္ငံျခား အစုိးရ၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူ

သုိ႔မဟုတ္ တုိင္းတစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံျခား ျဖစ္သူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊ ထိုသူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံျခား အစုိးရ၏

လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္သူေသာ္လည္းေကာင္း တုိင္းတစ္ပါး၏ ႏုိင္ငံသား ေသာ္လည္းေကာင္း

ခံစားရေသာ အခြင့္အေရး မ်ားႏွင့္ ေက်းဇူးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ခံစားႏုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား မျဖစ္ေစရ၊

ဆုိၿပီးပါရွိပါတယ္... အဲဒီ အထဲမွာ ေဒၚစုနဲ႔ ဘယ္အခ်က္ ၿငိႏုိင္ပါသလဲ... (က)၊(ခ)၊(ဂ) တုိ႔ ညီညႊတ္တယ္ထားပါ...

(ဃ)မွာေရာ ၾကည့္ရေအာင္ပါ (ဃ)မွာ ေျပာထားတာက ( ႏုိင္ငံေတာ္ အေရးအရာမ်ား ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး စစ္ေရး စသည့္ အျမင္မ်ား ရွိရမည္၊) လို႔ ေျပာထားတာပါ ။ ဒါကို တျခားသူေတြက စစ္တပ္က လူေတြပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရေအာင္လို႔ ဒီလုိ သတ္မွတ္ထားတယ္လို႔ တဖက္သတ္ ေျပာၾကပါတယ္... ဒါက မဟုတ္ပါဘူး... ဘာလို႔လဲ ဆိုရင္ စစ္ေရး အျမင္ရွိရမယ္ ဆိုတာနဲ႔ စစ္တပ္ကလူပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ရမယ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး၊ အဲလုိက်ေတာ့ ယူဆၾကၿပီး စီးပြားေရး အျမင္ရွိရမယ္ ဆိုတဲ့ ဟာက်ေတာ့ စီးပြားေရးသမားလဲ ျဖစ္ရမယ္လို႔ မယူဆၾကဘူး... အျမင္ပဲ ရွိရမွာပါ... စစ္မႈထမ္းဖူးတဲ့သူ၊ စီးပြားေရး သမား (စီးပြားေရးလုပ္ဖူးတဲ့သူ) သူမ်ားရယ္လို႔ မဟုတ္ပါဘူး... ႏုိင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး စစ္ေရး အျမင္ရွိသူ မည္သူမဆုိ ဒီအခ်က္ေလးနဲ႔ ညီညႊတ္ပါတယ္... ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ေဒၚစု အေနနဲ႔ ခက္ခဲတဲ့ အတားအဆီမဟုတ္ပါဘူး သူ႔မွာ အျမင္ရွိရင္ ရပါတယ္....

(င) မွာလည္း ေဒၚစုနဲ႔ ညီညႊတ္ပါတယ္...

(စ) မွာေတာ့ မညီညႊတ္ေတာ့ပါဘူး...ဒီအခ်က္မွာ ေဒၚစု အဓိကနဲ႔ အႀကီးမားဆံုး ၿငိမယ့္ အခ်က္ပါပဲ...အခ်က္ ( စ ) နဲ႕ပက္သက္ျပီး ထြက္ေပါက္တစ္ခု ရွိပါတယ္ ။ ေဒၚစုဟာ လက္ရွိမွာ အိမ္ေထာင္သည္တစ္ေယာက္ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး ။ မုဆိုးမတစ္ေယာက္သာျဖစ္တယ္ ။ ေဒၚစုရဲ့ အမ်ိဳးသား မိုက္ကယ္ အဲရစ္ဟာ ေသဆုံးသြားတာပင္ ၁၃ႏွစ္ေလာက္ရွိျပီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီအခ်က္ဟာ အက်ဳံးမဝင္ေတာ့ပါဘူး ။ ဆိုေတာ့ သားႏွစ္ေရာက္အေရးက က်န္တယ္ ။ ဒီအတြက္လဲ ထြက္ေပါက္ရွိပါတယ္ ။ တစ္ခါတုန္းက ျမန္မာထိပ္တန္း ဘိုခ်ဳပ္ၾကီးတစ္ေယာက္ရဲ့ သား စကၤာပူမတစ္ေယာက္နဲ႕ ယူသြားတုန္းက ေျဖရွင္းနည္းမ်ိဳးကို အတုယူျပီး သား၂ေယာက္လုံးကို အေမြစားအေမြခံ သားအျဖစ္မွ စြန္႕လႊတ္ေၾကာင္း ေက်ညာလိုက္ရင္ ဒီအခ်က္( စ ) ကိုလဲ ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ ။ မေက်ညာလဲ ဒီသား၂ေယာက္လုံးက ဒီအေမဆီက ဘာမွ ရယူဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္မထားၾကတာ ေသခ်ာျပီးသားပဲ ။ ေတာ္ေတာ္ၾကီးစဥ္းစား အေျဖထုတ္ထားရတဲ့ နည္းထူးတစ္ခု မဟုတ္ဘူးဆိုတာ သေဘာသေဘာေပါက္ပါတယ္ ။ အရမ္း႐ိုးစင္းလြန္းပါတယ္ ။ ျပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္အတြက္ အမ်ားၾကီးေပးဆပ္ထားျပီးသား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ဒီထပ္ပိုျပီး ဘာမွ မနစ္နာေစခ်င္ေတာ့ေပမဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခု အၾကံေပး ၾကည့္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္ ။


LWIN PWIN
NLABR
Web-site: www.nlabr.com
Blog: http://wanna23-23.blogspot.com/

1 comment:

  1. ဆရာရယ္ ရာထူးရဖို႔ သားေတြကို အေမြျဖတ္ခိုင္းတာေတာ႔ မေကာင္းဘူးထင္ပါတယ္။ သားေတြကို ႏိုင္ငံသားျပန္ေျပာင္းခိုင္းတာကမွ ေတာ္ပါဦးမယ္ဗ်ာ။ ကြ်န္ေတာ္ေတာ႔ အဲ႔လိုပဲ ျဖည္႔စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဒါဟာလည္း ခက္ခဲတဲ႔ အရာမဟုတ္ပါဘူး။ သား၂ေယာက္လံုးကို ျမန္မာႏိုင္ငံသားအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ထုတ္ေပးႏိုင္ရင္ ကိစၥက ျပီးပါျပီ။

    ReplyDelete

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...