Friday, August 31, 2012

ဝါေခါင္လျပည့္ ေမတၱာေန႔ (ဒုတိယပုိင္း)


ဝါေခါင္လျပည့္ ေမတၱာေန႔ (ဒုတိယပုိင္း)


ျမတ္ဗုဒၶ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေပးေသာ ေမတၱာတရားေတာ္သည္ (According to Pali) ပါဠိေတာ္ကုိ ျပန္ေထာက္ၾကည့္ျပန္ေသာအခါ (Loving-kindness) ေမတၱာ၏ (Meanings) အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားသည္ (Measureless) အတုိင္းတာ ပမာဏမရွိေအာင္ မ်ားျပားလွသျဖင့္ အနည္းငယ္ (Pali and Commentaries) ပါဠိေတာ္ အ႒ာကထာတုိ႔ကုိ ထုတ္ႏုတ္၍ တင္ျပျခင္းပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာတြင္ (မဇၨတိ သိေနသတီတိ ေမတၱာ) လုိ႔ အဘိဓာန္ဋီကာ စာမ်က္ႏွာ (၁၆၁) မွာ လာရွိသည္အတုိင္း ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေမတၱာ၏ အဓိပၸာယ္မ်ားသည္ (ခ်စ္တတ္ေသာ သေဘာတရား၊ ခ်စ္တတ္-အက်ိဳးစီးပြါးကို အလိုရွိတတ္-ေသာ ခႏၶပဗႏၶ၌ ျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာတရား၊ ခ်စ္အပ္ေသာ ပိယပုဂၢိဳလ္ဟူေသာ အာ႐ုံ၌ ျဖစ္ တတ္ေသာ သေဘာတရား၊ ထုိသေဘာတရားမ်ားကုိ ေမတၱာ) ဟု ေခၚပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ (ဧတာသု ဟိ ေမတၱာက႐ုဏာမုဒိတာဥေပကၡာသု အတၳေတာ တာဝ ေမဇၨတီတိ ေမတၱာ, သိနိယွတီတိ အေတၳာ။ မိေတၱ ဝါ ဘဝါ, မိတၱႆ ဝါ ဧသာ ပဝတၱတီပိ ေမတၱာ။ ပရဒုေကၡ သတိ သာဓူနံ ဟဒယကမၸနံ ကေရာတီတိ က႐ုဏာ။ ကိဏာတိ ဝါ ပရဒုကၡံ ဟႎသတိ ဝိနာေသတီတိ က႐ုဏာ။ ကိရီယတိ ဝါ ဒုကၡိေတသု ဖရဏဝေသန ပသာရိယတီတိ က႐ုဏာ။ ေမာဒႏၲိ တာယ တံသမဂႋေနာ, သယံ ဝါ ေမာဒတိ, ေမာဒနမတၱေမဝ ဝါ တႏၲိ မုဒိတာ။ ‘အေဝရာ ေဟာႏၲဴ’တိအာဒိဗ်ာပါရပၸဟာေနန မဇၩတၱဘာဝူပဂမေနန စ ဥေပကၡတီတိ ဥေပကၡာ။) (အဘိ၊ ႒၊ ၁၊၂၃၇) မွာလည္း ေမတၱာ၏ အဓိပၸာယ္မ်ားကုိ ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။
ေရွးဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကလည္း ေအာက္ျပကဗ်ာေလးကုိ ေရးသြားတာလည္း ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။

တေန႔သုံးခါ အုိးတစ္ရာျဖင့္
ခ်က္ခါထမင္း ေကၽြးေမြးျခင္းထက္
မယြင္းစင္စစ္ ႏုိ႔တစ္ညွစ္စာ
ၾကိမ္သုံးခါပြား ေမတၱာပြားမ်ား
အက်ဳိးမ်ားသည္ ဘုရားျမတ္စြာ မိန္႔ခြန္းတည္း.....။

ေမတၱာသုတၱန္လာ ေအာက္ျပအတုိင္း ပါဠိေတာ္ႏွင့္ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ား

( ၁ ) ေဟ ၊ အိုသူေတာ္ေကာင္းတို႕ ။ ယႆပရိတၱႆ ၊ အၾကင္ေမတၱာသုတ္ပရိတ္ေတာ္၏။ အႏုဘာ၀ေတာ၊ အစြမ္းရွိန္ေစာ္အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္။ ယကၡာ၊ နတ္ဘီလူးအမ်ားတို႔သည္။ ဘီသနံ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အာရံုမ်ိဳးကို။
ေန၀ ဒႆႏၱိ၊ မျပႏိုင္ၾကကုန္။ ယမွိေစ၀၊ အၾကင္ေမတၱာသုတ္ ပရိတ္ေတာ္၌ သာလွ်င္။ ရတၱိႏၵိ၀ံ၊ ေန႕ည မပ်က္ အခါခပ္သိမ္း။ အတႏၵိေတာ၊ ပ်င္းရိျခင္းမရွိဘဲ။ အႏုယုဥၨေႏၱာ၊ ထပ္တလဲလဲ စြဲၿမဲရြတ္ပြား အားထုတ္သူသည္။

( ၂ ) သုခံ၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ။ သုပတိ၊ အိပ္စက္ရ၏။ သုေတၱာ၊ အိပ္ေပ်ာ္သည္ရွိေသာ္။ ကိဥၥိ၊ တစ္စံု တစ္ခုေသာ။ ပါပံ စ၊ အိပ္မက္ဆိုးကိုလည္း။ နပႆတိ၊ မျမင္မက္ရ။ ဧ၀ါမာဒိဂုဏူေပတံ၊ ဤသို႕အစ ရွိေသာ
အက်ိဳးဂုဏ္အင္ အာနိသင္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ။ တံပရိတၱံ၊ ထိုေမတၱာသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကို။ မယံ၊ ငါတို႕သည္။ ဘဏာမ ၊ ရြတ္ၾကကုန္စို႔။

( ၃ ) သႏၱံ၊ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းေသာ။ ပဒံ၊ နိဗၺာန္ကို။ အဘိသေမစၥ၊ အာရံုယူဘိ ထြင္းေဖာက္ ျမင္သိ၍။ (၀ိဟရိတုကာေမန၊ ေနျခင္းငွာ အလိုရွိေသာ) အတၳကုသေလန၊ အက်င့္အမ်ိဳမ်ိဳးအက်ိဳးစီးပြား၌ လိမၼာသူသည္။ ယံ ကရဏီယံ၊ ျပဳက်င့္ရမည့္သိကၡာ သံုးရပ္ အက်င့္ျမတ္သည္။ အတၳိ၊ ရွိ၏။ တံ၊ ထိုသိကၡာသံုးရပ္အက်င့္ ျမတ္ကို။ ကရဏီယံ၊ ျပဳက်င့္ထိုက္ေပ၏။ သေကၠာ စ၊ စြမ္းနိဳင္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ ဥဇူ စ၊ ေျဖာင့္မတ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သုဟုဇူ စ၊ အလြန္ေျဖာင့္မတ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သု၀ေစာ စ၊ ဆိုဆံုးမလြယ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ မုဒု စ၊ ႏုညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အနတိမာနိ စ၊ မာန္ေထာင္လႊားျခင္းမရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။

( ၄ ) သႏၱဳႆေကာ စ၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲလြယ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သုဘေရာ စ၊ အေမြးအျမဴလြယ္ သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အပၸကိေစၥာ စ၊ နည္းပါးေသာကိစၥရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သလႅဟုက၀ုတၱိ စ၊ ေပါ့ပါးေသာ အျဖစ္မ်ိဳးရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သႏၱိၿႏၵိေယာ စ ၊ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေျႏၵ ရွိသူလည္း ။ အႆ ၊ ျဖစ္ရာ၏ ။ နိပေကာ စ ၊ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိသူလည္း ။ အႆ၊ျဖစ္ရာ၏။
အပၸဂေဗၻာ စ ၊ ၾကမ္းတမ္းရိုင္းျပျခင္း မရွိသူလည္း ။ အႆ ၊ ျဖစ္ရာ၏ ။ ကုေလသု ၊ အိမ္သူ လူတို႕၌ ။ အနႏုဂိေဒၶါ စ ၊ တြယ္တာမက္ေမာျခင္း မရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။

( ၅ ) ေယန ၊ အၾကင္ဒုစရိုက္စု ယုတ္ညံ့ေသာအမႈေၾကာင့္ ။ ၀ိညဴ ၊ ပညာရွိျဖစ္ကုန္ေသာ ။ ပေရ ၊ သူတစ္ပါးတို႕သည္ ။ ဥပ၀ေဒယ်ံဳ ၊ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ကုန္ရာ၏ ။ ခုဒၵံ ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ ။ တံ ၊ ထိုဒုစရိုက္မ်ိဳးကို ။ ကိဥၥိ ၊ အနည္းငယ္ကေလး အေသးအဖြဲမွ်ကိုပင္ ။ န အာစေရ ၊ မျပဳက်င့္ရာ ။ သဗၺသတၱာ ၊ သတၱ၀ါ မွန္သမွ်တို႕သည္ ။ သုခိေနာ ၀ါ ၊ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းရွိကုန္သည္လည္းေကာင္း ။ ေခမိေနာ ၀ါ ၊ ေဘးရန္ကင္းေ၀း ေအးခ်မ္းသာယာျခင္း ရွိကုန္သည္လည္းေကာင္း ။ ေဟာႏၱဳ ၊ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

( ၆/၇ ) အန၀ေသသာ ၊ ၾကြင္းမဲ့ဥႆံု အလံုးစုန္ကုန္ေသာ ၊ ေယ တသာ ၀ါ ၊ အၾကင္ ထိတ္လန္႕ တတ္ေသာ ပုထုဇဥ္ ေသကၡသည္ လည္းေကာင္း ။ ေယ ထာ၀ရာ ၀ါ ၊ အၾကင္မထိတ္မလန္႕ တည္တန္႕ခိုင္ၿမဲေသာ ရဟႏၱာ တို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ဒီဃာ ၀ါ ၊ အၾကင္ ခႏၶာကိုယ္ရွည္လွ်ား သတၱ၀ါ တို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ မဟႏၱာ ၀ါ ၊ အၾကင္ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးမားသတၱ၀ါ မ်ားသည္လည္းေကာင္း ။ ေယ မဇၥ်ိမ ၀ါ ၊ အၾကင္မတိုမရွည္ မႀကီးမငယ္ အရြယ္အလတ္စား သတၱ၀ါတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ရႆကာ ၀ါ ၊ အၾကင္ပုကြနိမ့္တို ခႏၶာကိုယ္ ရွိေသာ သတၱ၀ါတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ အဏုမာ ၀ါ ၊ အၾကင္ေသးငယ္မႈန္မြား သတၱ၀ါမ်ား တို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ထူလာ ၀ါ ၊ အၾကင္၀ိုင္းစက္ဆူၿဖိဳး သတၱ၀ါမ်ိဳးတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ဒိ႒ာ ၀ါ ၊ အၾကင္ျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ အဒိ႒ာ ၀ါ ၊ အၾကင္မျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါ တို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ဒူေရ ၀သႏၱိ ၊ အၾကင္အေ၀းအရပ္၌ ေနၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါ တို႕သည္ လည္းေကာင္း ။ ေယ အ၀ိဒူေရ ၀သႏၱိ ၊ အၾကင္အနီးအရပ္၌ ေနၾကေသာသတၱ၀ါ တို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ဘူတာ ၀ါ ၊ အၾကင္ေနာင္မျဖစ္ရ ျဖစ္ၿပီးသားျဖစ္ၾကေသာ ရဟႏၱာတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ သမၻေ၀သီ ၀ါ ၊ ေနာင္ျဖစ္ရမည့္ဘ၀ကိုရွာ အၾကင္ပုထုဇဥ္ သကၡ သတၱ၀ါတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ေကစိ ၊ အလံုးစုန္ကုန္ေသာ ။ ပါဏဘူတာ ၊ သတၱ၀ါတို႕သည္ ။ အတၳိ ၊ ရွိကုန္၏ ။ ဣေမပိသဗၺသတၱာ ၊ ဤအလံုးစုံကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ သုခိတတၱာ ၊ ခ်မ္းသာေအးျမ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ရွိၾကကုန္သည္။ ဘ၀ႏၱဳ၊ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

( ၈ ) ပေရာ ၊ တစ္ပါးသူတစ္ေယာက္သည္ ။ ပရံ ၊ သူတစ္ပါးအျခားသူတစ္ေယာက္ကို ။ နနိကုေဗၺထ ၊ စဥ္းလဲသမႈ လွည့္ပါတ္ျခင္း မျပဳပါေစလင့္ ။ ကတၳစိ ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာအရပ္၌ (ဘယ္အရပ္မွာမဆို ) ကိဥၥိ ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ။ နံ ၊ ထိုသူတစ္ပါးကို ။ နာတိမေညထ ၊ မာန္ေထာင္သမႈ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳပါေစလင့္ ။ ဗ်ာေရာသနာယ ၊ ကိုယ္ႏႈတ္တို႕ျဖင့္ ေစာ္ကားထိပါးႏွိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ။ ပဋိဃသညာယ ၊ ေဒါသစိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ။ အညမညႆ ၊ အခ်င္းခ်င္း (တစ္ေယာက္သည္ တစ္ေယာက္) ၏ ။ ဒုကၡံ ၊ ဆင္းရဲျခင္းကို။ နဣေစၦယ် ၊ အလိုမရွိပါေစလင့္။

( ၉ ) မာတာ ၊ ေမြးသည့္မိခင္ေက်းဇူးရွင္သည္ ။ နိယံပုတၱံ ၊ မိမိရင္ႏွစ္သားရင္းျဖစ္ေသာ ။ ဧကပုတၱံ ၊ တစ္ဦးတည္းေသာသားကို ။ အာယုသာ ၊ မိမိအသက္ျဖင့္ေသာ္ပင္ ။ အနဳရေကၡ ယထာ ၊ အစဥ္မကြာကြယ္ကာ ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႕ ။ ဧ၀မၸိ ၊ ဤအတူလည္း ။ သဗၺဘူေတသု ၊ အလံုးစံုေသာသတၱ၀ါတို႕၌ ။ အပရိမာဏံ ၊ အတိုင္းအတာပမာဏမရွိေသာ ။ မာနသံ ၊ ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားပါေလ။

( ၁၀ ) ဥဒၶံ ၊ အထက္ေလာက အရူပဘ၀၌လည္းေကာင္း ။ အေဓာ ၊ ေအာက္ျပည္ေလာက ကာမဘ၀၌လည္းေကာင္း ။ တိရိယံ ၊ အလယ္ေလာက ရူပဘ၀၌လည္းေကာင္း ။ သဗၺေလာကသၼိ ံ၊ အလံုးစံုေသာေလာက၌ ။ အပရိမာဏံ ၊ အတိုင္းအတာ ပမာဏမရွိေသာ ။ ေမတၱံ ၊ ေမတၱာႏွင့္ရွင္ေသာ ။ မာနသံ ၊ စိတ္ကို ။ အေ၀ယံ ၊ ေဒါသဟူဘိအတြင္းရန္လည္းမရွိသည္ကို ။ အသပတၱံ ၊ ႏွိပ္စက္ရန္မူ အပရန္သူလည္း မရွိသည္ကို ။ (ကတြာ ၊ ျပဳ ၍ ) ဘာ၀ေယ ၊ ပြားမ်ားရာ၏။

(၁၁ ) တိ႒ံ ၀ါ ၊ ရပ္လွ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း ။ စရံ ၀ါ ၊ သြားလွ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း ။ နိသိေႏၷာ ၀ါ ၊ ထိုင္လွ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း ။ သယာေနာ ၀ါ ၊ အိပ္လွ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း ။ ယာ၀တာ ၊ အၾကင္မွ်ေလာက္ ။ ၀ိတမိေဒၶါ ၊ ကင္းေသာအိပ္ခ်င္ငိုက္မည္းျခင္းရွိသည္ ။ အႆ ၊ ျဖစ္ရာ၏ ။ အထ ၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းကင္း ထိုအခ်ိန္အတြင္း၌ ။ ဧတံ သတိ ံ ၊ ထိုေမတၱာယွဥ္ဘိ စ်ာန္သတိကို ။ အဓိေ႒ယ် ၊ စြဲၿမဲမကြာ ေဆာက္တည္ရာ၏။
ဣဓ ၊ ဤဘုရားသာသနာေတာ္၌ ။ ဧတံ ၊ ေမတၱာမကင္း စ်ာန္ျဖင့္ေနျခင္းကို ။ ျဗဟၼံ ၊ ထူးျမတ္ေသာ။ ၀ိဟာရံ ၊ ေနျခင္းမ်ိဳးဟူ၍ ။ အာဟု ၊ ျမတ္ဘုရားတို႕ေဟာၾကားေတာ္မႈကုန္ၿပီ။

( ၁၂ ) ေသာ ၊ ထိုေမတၱာစ်ာန္ရၿပီးေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ ။ ဒိ႒ိဥၥ ၊ အတၱဒိ႒ိသို႕လည္း ။ အႏုပဂၢမၼ ၊ မစြဲမကပ္ေရာက္မူ၍ ။ သီလ၀ါ ၊ ေလာကုတၱရာသီလရွိသူသည္ ။ ဒႆေနန ၊ ေသာတာပတၱိမဂ္ဥာဏ္ ႏွင့္ ။ သမၼေႏၷာ ၊ ျပည့္စံုသူသည္ ။ (သမာေနာ ၊ ျဖစ္လွ်က္ ) ကာေမသု ၊ ၀တၳဳအာရံုကာမဂုဏ္တို႕၌ ။ ေဂဓံ ၊ ကိေလသာျဖင့္ တြယ္တာမက္ေမာျခင္းကို ။ ၀ိေနယ် ၊ တစ္စမၾကြင္း အရွင္းပါယ္ရွားၿပီးေသာ္ ။ ဇာတု ၊ စစ္စစ္ဧကန္အမွန္ပင္ ။ ပုန ၊ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ။ ဂဗၻေသယ်ံ ၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္းသို႕ ။ နဧတိ၊ မေရာက္ရေတာ့ေပ။

အထက္ပါ ေမတၱာသုတ္ ပါဠိေတာ္ႏွင့္ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈ၍ ေမတၱာသုတ္ေတာ္၌ (Observing wholesome deed) အေကာင္းေတြခ်ည္း ျဖစ္ပါေစဟူ၍ ပို႔ေသာနည္း၊ (Preserving Unwholesome deed) မေကာင္းတာေတြ မျဖစ္ပါေစႏွင့္ဟူ၍ ပုိ႔ေသာ (Method and Characteristics) နည္းအားျဖင့္ (၂) နည္းျဖင့္ က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။

ပထမနည္း၌ (One who was seeing a visible being in the past) ျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါ၊ (One who was seeing invisible being in the past) မျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါ၊ (One who can see a visible being) ျမင္ႏိုင္ေသာ သတၱ၀ါ၊ One who can see an invisible being) မျမင္ႏိုင္ေသာ သတၱ၀ါ၊ One who has defilement) ကိေလသာရွိေသာ သတၱ၀ါ၊ (One who has not defilement) ကိေလသာကင္းေသာ သတၱ၀ါ၊ (One who is born a being) ပဋိသေႏၶေနဆဲ သတၱ၀ါ၊ ဖြားျမင္ေပါက္ေျမာက္ၿပီးေသာ သတၱ၀ါ၊ (One who is in the cycle of Samsara or rebith as a being) ဘ၀သံသရာ က်င္လည္ေနဆဲ သတၱ၀ါ၊ (One who was done in the cycle of rebirth as a being) ဘ၀သံသရာခရီး ၿပီးဆံုးၿပီးေသာ သတၱ၀ါ ဟူ၍ ရွိၾကပါတယ္။

ေကာင္းေသာ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔အတြက္

၁။ ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။ May all being be bodily-wealthy.
၂။ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။ May all being be mentally-wealthy.
၃။ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ။ အဲဒီလိုပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ May all being be free from all danger peacefully.

ထို႔ျပင္ ကိုယ္ခႏၶာ ရွည္ေသာသတၱ၀ါ၊ တိုေသာသတၱ၀ါ၊ မတိုမရွည္ အလတ္စားသတၱ၀ါ၊ ကိုယ္ခႏၶာ ႀကီးေသာသတၱ၀ါ၊ ငယ္ေသာ မႀကီး မငယ္ အလတ္စား သတၱ၀ါ၊ ကိုယ္ခႏၶာ၀ေသာ ပိန္ေသာ မပိန္မ၀ အလတ္စားသတၱ၀ါ အားလံုးတို႔သည္-

၁။ ကုိယ္ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။ May all being be bodily-wealthy.
၂။ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။ May all being be mentally-wealthy.
၃။ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ။ အဲဒီလိုလဲ ပြားမ်ားႏိုင္ပါတယ္။ May all being be free from all danger peacefully.

မေကာင္းတာေတြ မျဖစ္ေစဖို႔ဆိုတဲ့ ဒုတိယနည္းမွာ-

ဘံုသံုးဆယ္တစ္ ျဖစ္ျဖစ္သမွ် သတၱ၀ါအားလံုးတို႔သည္-

၁။ အမ်က္ထြက္ျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၂။ လွည့္ပတ္လိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၃။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၄။ ေႏွာက္ယွက္လိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၅။ ႏွိပ္စက္လိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၆။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၇။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ေဘးရန္ကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ဟု နည္းႏွစ္ပါးစံုကို ျခံဳငံု၍ ပြားမ်ားေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသည္။
ေမတၱာ၏ အေဒါသလကၡဏာ ပိုမို၍ ထင္ရွားေပၚလြင္ေစရန္ ဤသို႔လည္း ဆင္ျခင္အပ္ပါသည္။

မိမိကိုယ္တိုင္ ရင္၌ လြယ္၍ ေမြးဖြားလာခဲ့ရေသာ တဦးတည္းေသာ သားရွိသည့္ မိခင္သည္ ထိုသားငယ္ရင္ခြင္၌ေနစဥ္ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ကို စြန္႔၍ ေျခလက္တို႔ျဖင့္ တြန္းထိုး ကန္ေက်ာက္ေစကာမူ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘဲ ထိုတစ္ေယာက္တည္းေသာ သားရင္း ကို မိမိ၏ အသက္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုသလို´ သတၱ၀ါအားလံုး၏ အေပၚမွာ အမ်က္ထြက္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ၊ မေကာင္းျဖစ္ေစလိုျခင္း လံုးလံုးကင္း၍ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာခ်ည္းသာ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ မိခင္စိတ္မ်ိဳး ထားရမည္ဟု ေဟာေတာ္မူပါသည္။
ထုိတရားမ်ဳိးသည္ မိခင္တုိင္း၏ အပရိမာဏ ေမတၱာမ်ဳိးျဖစ္သည့္အတြက္ အတုိင္းတာ ပမာဏမရွိေသာ အျခားသတၱဝါတုိ႔အေပၚတြင္ ထားရွိရမည္ဟု ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


အနႏၱစၾကာ၀ဠာ၊ အနႏၱ သတၱ၀ါတို႔အေပၚမွာ ေဒါသဟူသည့္ အတြင္းရန္ကင္းသျဖင့္ အပိုင္းအျခား အကန္႔အသတ္မရွိ က်ယ္ျပန္႔ မြန္ျမတ္သည့္စိတ္ကို တိုးပြားေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ နိဂံုးမွာ အပိုင္းအျခားမရွိသည့္ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔၏ ေကာင္းက်ိဳး ခ်မ္းသာ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာစိတ္ မေကာင္းတာႏွင့္ ဆင္းရဲမွန္သမွ် မျဖစ္ေစခ်င္ေသာ က်ယ္ျပန္႔ေသာ မြန္ျမတ္ေသာ ဟိတကာမစိတ္ကို ေန႔ေန႔ ညည မရပ္မနား သြားသြားရပ္ရပ္ ထိုင္ထိုင္အိပ္အိပ္ မတိတ္ဆိတ္ဘဲ အဆက္မျပတ္ ပြားမ်ား၍သာ ေနၾကရာ၏။ ဤသို႔လွ်င္ ေမတၱာအသိ အျမဲရွိသူတို႔၏ ေနျခင္းကို ျဗဟၼ၀ိဟာရ (Noble Abiding) = ျမတ္ေသာေနျခင္းဟု ေခၚပါသည္။

သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔ ကိုယ္က်ိဳး သူက်ိဳး ဤႏွစ္မ်ိဳးကို သည္ပိုးေဆာင္ရြက္ လုိသူတိုင္း ဤေမတၱာဘာ၀နာကို ပြားမ်ားၾကရပါ သည္။ ေမတၱာျပည့္စံုလွ်င္ ခႏၱီပါ ၿပီးျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ ေစေတာ၀ိမုတၱိဟူေသာ အက်ိဳးကို ပြားမ်ားၾကရပါသည္။ ေမတၱာျပည့္စံုလွ်င္ ခႏၱီပါ ၿပီးျပည့္စံုေသာေၾကာင့္ အပရိမာဏေမတၱာႏွင့္ ေစေတာ၀ိမုတၱိဟူေသာ အက်ိဳးကို ဤဘ၀မွာပင္ ရရွိႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒုတိယပုိင္း
တကၠသုိလ္ျမတ္မင္း

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...