Saturday, March 8, 2014

မုန္းမာန္ ကင္းေဝး ေမတၱာေရး


မုန္းမာန္ ကင္းေဝး ေမတၱာေရး


ေနညဳိညဳိ ညေနခ်မ္းမွာ ေလွ်ာက္ေနၾက ဂ်လပစၥလမ္းႏွင့္ မရဒါနလမ္းေပၚမွာ လမ္းေလွ်ာက္
ရင္း အေတြးတစ္ခု ဝင္လာပါတယ္။ လူေတြ ေျပာေနၾကတဲ့ " ေမတၱာဆုိတာ ဘာလဲ " ဆုိတာ
တစ္လမ္းလုံး စဥ္းစားၿပီး ေက်ာင္းသုိ႔ ျပန္ေရာက္လာပါတယ္။ ေက်ာင္းေရာက္ေတာ့ ေမတၱာ
အေၾကာင္း ေရးသားရန္ ဟန္ျပင္လုိက္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ထုိင္ေနၾက အခန္းေထာင့္နားက ကြန္ျပဴ
တာေရွ႕ကုိ ဝင္ထုိင္လုိက္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေမတၱာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်ဳိ႕ အေၾကာင္းအရာ
ေလးမ်ားကုိ ေက်ာင္းတုိက္ထဲက စာၾကည့္တုိက္ထဲမွ စာအုပ္မ်ား ျပန္လည္ၾကည့္ၿပီး အခ်က္
အလက္မ်ားကုိ ယူေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။ အရင္က မွတ္သားဖူးသည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိ
စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္ကုိ ယူ၍ ဤေဆာင္းပါးေလးကုိ စတင္ ေရးသားလုိက္
ပါတယ္။
ေလာကႀကီးမွာ ကြဲျပားမႈေတြ မ်ားစြာရွိေနၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က ေမတၱာႏွင့္ တဏွာ မကြဲျပားႏုိင္
ေအာင္ ျဖစ္ေနတာေတြ ရွိေနၾကသျဖင့္ ေမတၱာအေၾကာင္း သိဖုိ႔ရန္ လုိအပ္လာပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လည္းဆုိေတာ့ တဏွာဆုိတာ ေမတၱာ အေယာင္ေဆာင္ၿပီး အလည္လာတဲ့ ဧည့္
သည္ပါ။ တဏွာအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္း မသိၾကသျဖင့္ ေမတၱာဆုိတာ မသိၾကတာလည္း မ်ားစြာရွိပါတယ္။
ပါဠိေတာ္မွာ တဏွာႏွင့္ ေမတၱာကုိ သ႑ာန္ျပယုဂ္ ထုတ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒါက ဘာလဲဆုိရင္
ေမတၱာယနာ မုေခန ရာေဂါ ဝေဥၥတိ တဲ့ တဏွာရာဂသည္ ေမတၱာအသြင္ေဆာင္ၿပီး ဖ်ား
ေယာင္တတ္၏ ဟု ေဖာ္ျပထားတာ ေနတၱိပကာရဏာ႒ကထာမွာ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမတၱာစစ္ ေမတၱာမွန္ဆုိတာ အေျဖရွာဖုိ႔ အမွန္တကယ္ လုိအပ္လာသလုိ ေမတၱာ
ဆုိတာကုိ ဘာေၾကာင့္ ေခၚတာလဲဆုိတာ အေျဖမွန္ သိဖုိ႔ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္လာပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က တစ္ေထာင့္ငါးရာ တဏွာႏွင့္ ရင္းႏွီးထားတဲ့ ကိေလသာေတြကုိ ေမတၱာအျဖစ္
ပုံမွားရုိက္ၿပီး ေမတၱာလုိ႔ တင္စားကာ ေခၚဆုိၾကတာလည္း ရွိၾကပါတယ္။ ဒါဟာ မွားယြင္းမႈ တစ္ခုသာ ျဖစ္တယ္။
ၿပီးေတာ့ တစ္ေထာင့္ငါးရာ ကိေလသာေတြႏွင့္ ေရာေႏွာလ်က္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး သေဘာတူ နားလည္မႈ ယူၿပီး သံေယာဇဥ္ေတြ ျဖစ္လာၾကတဲ့ အရာဟာ ေမတၱာ မဟုတ္တဲ့ အခ်စ္သာ
ျဖစ္ပါတယ္။

ေမတၱာဆုိတာ ဘာလဲ?

ေမတၱာဆုိတာသည္ ျဗဟၼဝိဟာရတရား ေလးပါးထဲက တစ္ပါး ပါဝင္ပါတယ္။ ထုိေမတၱာသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ ကုိယ္က်န္းမာမႈ၊ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကုိ အေလ့
ထားၿပီး အထူးဂရုစုိက္တာ ေမတၱာပင္ျဖစ္ပါတယ္။

သုတၱႏၱပိဋက၊ အဂၤုတၱရ နိကာယ၊ ပဌမပဏၰာသ၊ ေမတၱာဝဂၢ၊ စာမ်က္ႏွာ (၁)၊ ေမတၱာသုတၱန္ တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ပါဠိေတာ္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားတာကုိ ရွာေဖြ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ေမတၱာယ ဘိကၡေဝ ေစေတာဝိမုတၱိယာ အာေသဝိတာယ ဘာဝိတာယ ဗဟုလီကတာယ ယာနီကတာယ ဝတၳဳကတာယ အႏု႒ိတာယ ပရိစီတာယ သုသမာရဒၶါယ အ႒ာနိသံသာ ပဋိကခၤါ။
ကတေမ အ႒? သုခံ သုပတိ၊ သုခံ ပဋိဗုဇၥ်တိ၊ န ပါပကံ သုပိနံ ပႆတိ၊ မႏုႆာနံ ပိေယာ
ေဟာတိ၊ မႏုႆာနံ ပိေယာ ေဟာတိ၊ ေဒဝတာ ရကၡ ႏၱိ၊ နာႆ အဂၢိ ဝါ ဝိသံ ဝါ သတၱံ ဝါ ကမတိ၊ ဥတၱရႎ အပၸဋိဝိဇၥ်ေႏၱာ ျဗဟၼေလာကူပေဂါ ေဟာတိ။ ေမတၱာယ ဘိကၡေဝ ေစေတာ
ဝိမုတၱိယာ အာေသဝိတာယ ဘာဝိတာယ ဗဟုလီကတာယ ယာနီကတာယ ဝတၳဳကတာယ အႏု႒ိတာယ ပရိစိတာယ သုသမာရဒၶါယ ဣေမ အ႒ာနိသံသာ ပါဋိကခၤါ တိ။

သုတၱႏၱပိဋက၊ အဂၤုတၱရနိကာယ၊ ပဥၥကနိပါတ၊ သံမယသုတၱံ၊ စာမ်က္ႏွာ-၅၈ တြင္ ေအာက္ပါ ပါဠိေတာ္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ပုန စ ပရံ ဘိကၡေဝ ဘယံ ေဟာတိ အဋဝိသေကၤာေပါ၊ စကၠသမာ ႐ုဠာ ဇနပဒါ ပရိဟာယႏၲိ၊ အယံ ဘိကၡေဝ စတုေတၳာ အသမေယာ ပဓာနာယ။
(သုတၱႏၱပိဋက၊ အဂၤုတၱရနိကာယ၊ ပဥၥကနိပါတ၊ သံမယသုတၱံ၊ စာမ်က္ႏွာ-၅၈)

သုတၱႏၱပိဋက၊ အဂုၤတၱရနိကာယ၊ ပဥၥကနိပါတ၊ သံမယသုတၱံ၊ စာမ်က္ႏွာ-၅၉ တြင္လည္း
ေမတၱာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္ပါ ပါဠိေတာ္ တခ်ဳိ႕ကုိ ေတြ႔ရွိရျပန္တယ္။

ပုနစပရံ ဘိကၡေဝ မႏုႆာ သမဂၢါ သေမၼာဒမာနာ အဝိဝဒမာန ခီေရာဒကီဘူတာ အညမညံ ပိယစကၡဴဟိ သမၸႆႏၲာ ဝိဟရႏၲိ။ အယံ ဘိကၡေဝ စတုေတၳာ သမေယာ ပဓာနာယ။
(သုတၱႏၱပိဋက၊ အဂုၤတၱရနိကာယ၊ ပဥၥကနိပါတ၊ သံမယသုတၱံ၊ စာမ်က္ႏွာ-၅၉)

ေမတၱာ ၂-ပါး။ ။

သတၱ၀ါမ်ားအေပၚ၌ ခ်စ္ခင္ ပြားတိုးေစေသာတရား ႏွစ္ပါးကုိလည္း ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားပါ
တယ္။
(၁) ေမတၱာစစ္- အေဒါသ ပုဗၺဂၤမ ေမတၱာယ, သတၱ၀ါမ်ားအေပၚ၌ ခ်စ္ခင္နာလို စြတ္စိုေစး
ကပ္တတ္ေသာ'အေဒါသ' စိတၱဳပၸါဒ္၊

(၂) ေမတၱာတု- သားခ်စ္ မယားခ်စ္ မိဘခ်စ္ ဆရာခ်စ္ ေဆြမ်ိဳးခ်စ္သည့္ မခြဲႏိုင္ေသာ အခ်စ္ မ်ား၊ ေဂဟသိတေပမေခၚ အိမ္၌မွီေသာ အခ်စ္ေမတၱာတု, ေမတၱာေယာင္မ်ိဳး 'တဏွာေပမ' သာျဖစ္၏။

ေမတၱာ ၃-ပါး။ ။

ထုိ႔အျပင္ မူလပဏၰာသ ပါဠိေတာ္ ၂၆၇၊ အ႒ကထာ ၊ ဒုတိယအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၂ တြင္ ခ်စ္ခင္စြာ ကူညီပြားစီးေပးမႈ သံုးပါးကုိလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

(၁) ကာယကံ ေမတၱာ- သတၱ၀ါ အေပါင္းတို႕ ခ်မ္းသာေၾကာင္းအတြက္ ကိုယ္အားျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းေစာင့္ေရွာက္ ကူညီေပးမႈ၊ ကိုယ္ျဖင့္ အရိုအေသေပးမႈ၊

(၂) ၀စီကံ ေမတၱာ- ခ်စ္ခင္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႏႈတ္က မက္ဆို ေျပာၾကားျခင္း၊

(၃) မေနာကံ ေမတၱာ- သတၱ၀ါအေပါင္းအား ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းပါေစဟု စိတ္ျဖင့္
ေအာက္ေမ့ ပြားမ်ားျခင္း။ 

ေမတၱာအက်ိဳး ၁၁-ပါး။ ။

ဒီထက္မက ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၃၊ ႒ ၊ ဒု-အုပ္၊ စာ-၂၀၇။ ေမတၱာတရား ပြားမ်ားသူတို႔ မ်က္ေမွာက္ ခံစားရေသာ အက်ိဳး ၁၁-ပါးကုိလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း
ေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိပါတယ္။

(၁) ခ်မ္းသာစြာ အိမ္ရျခင္း၊

(၂) ခ်မ္းသာစြာႏိုးရျခင္း၊

(၃) မေကာင္းေသာအိပ္မက္ကို မျမင္မက္ရျခင္း၊

(၄) လူတို႕ ခ်စ္ႏွစ္သက္ျခင္း၊

(၅) နတ္တို႕ ျမတ္ႏိုးခင္မင္ျခင္း၊

(၆) နတ္တို႕ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊

(၇) မီး အဆိပ္လက္နက္ မသင့္ႏိုင္ျခင္း၊

(၈) စိတ္လ်င္ျမန္စြာ တည္ၾကည္ျခင္း၊

(၉) မ်က္ႏွာရုပ္ဆင္း ၾကည္လင္ ရႊင္ျပျခင္း၊

(၁၀) မေတြေဝဘဲ ေသရျခင္း၊

(၁၁) ေသေသာအခါ ျဗဟၼာျပည္သို႕ လားရျခင္းတုိ႔သာ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

ေမတၱာေရွ႕သြားျဖင့္ ေအာင္ျခင္း ၀တၳဳႀကီး ၄-ခု။ ။

ေမတၱာအစြမ္းျဖင့္ ေအာင္ျမင္ျခင္းတို႔ကား....

ပိဋကေတာ္၌မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း ၄-ပါးသည္ ထင္ရွားေပၚလြင္စြာ ရွိသည္ကုိ သိႏုိင္ပါတယ္။

(၁) ဥေတန မင္းႀကီးကို သာယာ၀တီေအာင္ျမင္ျခင္း၊

(၂) ဆီပူေလာင္းသူ သီရိမာကို ဥတၱရာေအာင္ျမင္ျခင္း၊

(၃) နာဠာဂိရိဆင္ကို ဘုရားျမတ္ ေအာင္ေတာ္မူျခင္း၊

(၄) အာဠာ၀ကဘီလူးကို ျမတ္ဘုရားေအာင္ေတာ္မူျခင္း။

အထက္ပါ အထင္ရွားဆုံး ေလးခုထဲမွ ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ ေကာဓဝဂ္မွလာေသာ ဥတၱရာ
ဥပါသိကာဝတၳဳကုိ ဤေနရာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေရးသား ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းတုိက္မွာ သီတင္းသုံးေတာ္မူစဥ္ ဥတၱရာဥပါသိကာကို
အေၾကာင္းျပဳ၍ ဓမၼပဒအ႒ကထာ ေကာဓ၀ဂ္၌  အေကၠာေဓန ဇိေန ေကာဓံ စသည္ ပါဝင္ေသာ ေအာက္ပါ တရားေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။
ဥတၱရာဆုိတာ လယ္ယာ လုပ္ကုိင္သည့္ ကုိပုဏၰတုိ႔ မိသားစုမွ တစ္ဦးတည္း ေမြးဖြားလာတဲ့ သမီးျဖစ္ပါတယ္။ ကုိပုဏၰတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ရာဇၿဂဳိဟ္ၿမဳိ႕က သူေဌးႀကီး သုမနဆီမွာ အလုပ္ လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။
တေန႔ ကုိပုဏၰႏွင့္ ဇနီးျဖစ္သူတုိ႔က နိေရာဓသမာပတ္မွ ထလာေသာ ပညာအရာ ဧတဒဂ္ရ အရွင္သာရိပုတၱကုိ ေစတနာသုံးတန္ ျပတ္သားစြာျဖင့္ ဆြမ္းေလာင္းလွဴဒါန္းေသာေၾကာင့္
ေျမႀကီးက ေရႊသီးသလုိ ေျမစုိင္ ေျမခဲမ်ား ေရႊသားအသြင္သုိ႔ ေျပာင္းသြားၿပီး သူတုိ႔၏ သဒၶါတရား အစြမ္းေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ခ်က္ခ်င္း အက်ဳိးေပးသည့္အတြက္ ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း သူေဌးႀကီးအျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ တုိင္းျပည္ ခ်ဳပ္အုပ္ မင္းလုပ္ေနသည့္ ဘုရင္
ကုိယ္တုိင္ကလည္း ထုိက္ထုိက္တန္တန္ သူေဌးရာထူးကုိ အပ္ႏွံခဲ့ပါတယ္။ ကုိပုဏၰတုိ႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ သူေဌးရာထူး ရရွိၿပီးေသာအခါ ေဝဠဳဝန္ေက်ာင္းတုိက္တြင္း သီတင္းသုံးေတာ္မူ
ၾကေသာ ျမတ္စြာဘုရား အမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ ခုႏွစ္ရက္တုိင္တုိင္ မြန္ျမတ္ေသာ ဆြမ္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ထုိခုႏွစ္ရက္တာကာလတြင္းမွာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ တရားေတာ္မ်ား ၾကားရသည္ႏွင့္ တၿပဳိင္နက္တည္း မိသားစု သုံးေယာက္လုံး ေသာတာပန္ ျဖစ္သြားခဲ့ပါတယ္။
ထုိ႔ေနာက္ သမီးျဖစ္သူ ဥတၱရာသည္ အရင္တုန္းက အလုပ္ပုိင္ရွင္ျဖစ္ေသာ သုမန သူေဌးႀကီး၏ သားျဖစ္သူႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဥတၱရာသည္ ေသာတာပန္ျဖစ္ပါလ်က္ အယူမတူသူ သူေဌးသားႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ရသျဖင့္ လက္ထပ္ျပီးေနာက္ ဝါတြင္းသံုးလနီးပါးမွ် ဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္မ်ား ဖူးေျမွာ္ခြင့္၊ တရားနာခြင့္၊ အလွဴဒါနျပဳခြင့္၊ ဥပုသ္ေစာင့္
ခြင့္ မရ ရွာသျဖင့္ စိတ္ဆင္းရဲလွေသာေၾကာင့္ ဖခင္ထံ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ဖခင္က သိရိမာ
ဆုိတဲ့ ျပည့္တန္ဆာကို သမီးျဖစ္သူ ကိုယ္စား သမက္ သူေဌးသားေလးအား အလုပ္
အေကြၽးျပဳေစ၍ သမီးျဖစ္သူအား စိတ္တိုင္းက် ကုသိုလ္ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးလုိက္ပါတယ္။
ဖခင္ စီစဥ္ေပးမူေၾကာင့္ ဘုရားအမွဴးရွိေသာ သံဃာေတာ္ေတြကို တစ္ဆဲ့ငါးရက္တိုင္တိုင္ ဘုရားရွင္ႏွင့္ သံဃာေတာ္မ်ား ဖူးေမွ်ာ္ခြင့္၊ တရားနာခြင့္၊ ဆြမ္းကပ္ဒါနျပဳခြင့္ စသည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈေတြ လုပ္ခြင့္ရျပီး ဥတၱရာ ကုိယ္တုိင္ ရင္တြင္း ေဖာ္မျပႏုိင္ေအာင္
ေပ်ာ္ရႊင္ၾကည္ႏူးေနပါတယ္။
ထုိ႔အျပင္ ဥတၱရာ ကုသိုလ္နဲ႕ ေပ်ာ္ေမြ႔ေနသည့္ တစ္ဆဲ့ေလးရက္တာကာလတြင္း ခင္ပြန္းျဖစ္သူ
သူဌးသားေလးက သတိရလုိ႔ ဥတၱရာ ဘာမ်ား လုပ္ေနပါလိမ့္လို႔ တိုက္အေပၚထပ္
ျပတင္းေပါက္က လွမ္းၾကည့္ လိုက္ရာ ဘုရားအမႈးထားေသာ သံဃာေတာ္ေတြအတြက္ ဆြမ္းကပ္နိုင္ေရး ေခြၽးတလံုးလံုးနဲ႔ အေျခြအရံမ်ားကို စီမံေနသည္ကို ျမင္သြားပါတယ္။ ေအာ္... ဒီေလာက္ျပည့္စံုေနေသာ ေနရာမွာ စည္းစိမ္ကို မခံစားပဲ ေခၽြးသီး ေခၽြးေပါက္က်ေအာင္ ပင္ပင္
ပန္းပန္း လုပ္ေနတဲ့ အလုပ္ကုိမွ ႏွစ္သက္ေနတဲ့ ဥတၱရာ သူႏွင့္ တန္တဲ့ အလုပ္ကုိ လုပ္ေနတာပါ
လားလုိ႔ ေတြးေတာကား သေရာ္ျပံဳး ျပံဳးျပီး ဖယ္ခြာသြားပါတယ္။
အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူေဌးသားေလး အနီးရပ္ေနတဲ့ ယာယီ ေခတၱ အငွားမယား သီရိမာကလည္း သူေဌးသားေလးကဲ့သို႔ ျပံဳးျပၿပီး တစ္ဆဲ့ငါးရက္တာကာလ သူေဌးကေတာ္ အေယာင္ေဆာင္
ကာျဖင့္ ေနခဲ့ရသည့္အတြက္ သူ႔ကိုယ္သူ သေဌးကေတာ္ အထင္မွား အမွတ္မွားျပီး ဥတၱရာ
အေပၚ သဝန္တုိ ရန္ျငိဳးဖြဲ႔၍ မီးဖိုေခ်ာင္မွ မုန္႔ေၾကာ္ထားသည့္ ပြက္ပြက္ဆူေနေသာ ေထာပတ္
ဆီပူကို ဇြန္းျဖင့္ခပ္ယူကာ ဥတၱရာကို ေလာင္းခ်ရန္ သြားပါတယ္။ ထုိအခါ ေထာပတ္ဆီပူျဖင့္ ေလာင္းရန္လာေနေသာ သိရိမာသည္ ရုတ္တရက္ ဥတၱရာ
ေရွ႕တြင္ ရပ္တန္႔လုိက္ပါတယ္။ ဥတၱရာက ငါ၏ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ေသာ သိရိမာသည္ ငါ့အေပၚေက်းဇူး ရွိခဲ့ဖူးျပီ၊ တကယ္တမ္း သူ႔ ေက်းဇူးကို ေထာက္ၾကည့္လွ်င္ စၾကဝဠာၾကီးသည္ အလြန္က်ဥ္းသည္၊ ျဗဟၼာျပည္ၾကီးသည္ အလြန္နိမ့္သြားပါလိမ့္မည္။ သူငယ္ခ်င္း ေက်းဇူးတရား
သည္သာ ၾကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေပသည္။ သူငယ္ခ်င္းကို အမွီရ၍ အလွဴ လွဴခြင့္၊ တရားနာခြင့္ ရခဲ့ပါၿပီ။
ငါသည္ သူငယ္ခ်င္းအေပၚ အမ်က္ ထြက္မိပါက ဤေထာပတ္သည္ ငါ့ကို ေလာင္ပါေစ၊ အမ်က္မထြက္လွ်င္ကား မေလာင္ေစသား ဟု ေမတၱာပြားလိုက္ရာ သိရိမာက ဥတၱရာ၏ ဥေခါင္းေပၚမွ ေထာပတ္ဆီပူျဖင့္ ေလာင္းလိုက္ရာ ပြက္ပြက္ ဆူေနေသာ ေထာပတ္ဆီသည္
ေရေအးပမာ ေအးျမသြားပါတယ္။
ထိုအခါ သိရိမာသည္ သူေလာင္းလိုက္ေသာ ေထာပတ္က ေအးေနသည္ဟု ယူဆကာ ေနာက္
တစ္ၾကိမ္ ထပ္ေလာင္ရန္ ၾကိဳးစားေလရာ၊ ဥတၱရာ၏ အေျခြအရံမ်ားက ဝုိင္းရိုက္ႏွက္မႈကို ခံရသျဖင့္ ေျမမွာ လဲက်သြားရွာပါတယ္။ သူ႔၏ အေျခြအရံမ်ားကို တားျမစ္လ်က္ ရရွိထားေသာ ဒဏ္ရာမ်ားကုိ အၾကိမ္တစ္ရာ ခ်က္ထားေသာ ဆီျဖင့္ လိမ္းက်ံေပးၿပီး ယုယစြာျပဳစုရွာပါသည္။ ထိုအခါမွ သိရိမာသည္ ေနာင္တရ၍ ဥတၱရာအား သည္းခံရန္ ေတာင္းပန္ရွာပါတယ္။
ထုိ႔ေနာက္ ဥတၱရာက ငါသည္ ဖခင္ရွိေသာ သမီးျဖစ္၍ ဖခင္သည္းခံမွ ငါသည္းခံနိုင္မည္ ဟု ေျပာရာ သိရိမာ အေနျဖင့္ ဥတၱရာ၏ ဖခင္ သူေဌးၾကီးပုဏၰကို ေတာင္းပန္ေပးပါမည္ဟု
ေျပာပါတယ္။
ဥတၱရာက ပုဏၰသူေဌးၾကီးသည္ ငါ့အတြက္ သံသရာဝဋ္ကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဖခင္သာျဖစ္၏။
သံသရာ၀ဋ္မွ ကြၽတ္လြတ္္မႈကို ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဖခင္ျဖစ္ေသာ ဘုရားရွင္က သည္းခံမွ ငါသည္းခံမည္ဟု ေျပာလိုက္ရာ သိရိမာက ဘုရားရွင္ႏွင့္ အကြၽမ္းတဝင္ မရွိေသးပါ ဟု ေျပာ
လုိက္ပါတယ္။
ဥတၱရာကလည္း အကြၽမ္းဝင္ျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္မ လုပ္ေပးမည္ဟု ျပန္ေျပာလုိက္ပါတယ္။
ထုိ႔အျပင္ ဥတၱရာက နက္ျဖန္ခါ ဘုရားရွင္သည္ ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ားႏွင့္အတူ ၾကြေရာက္
လာမည္၊ တတ္ႏုိင္သေလာက္၊ ရနိုင္သမွ် ေစတနာျပ႒ာန္းေသာ လွဴဒါန္းဖြယ္ရာတို႔ကို ယူေဆာင္လ်က္ ဤေနရာသို႔ ဝင္လာကာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို ေတာင္းပန္ပါဟု ေျပာၾကား
လိုက္သည္။
ဥတၱရာ ေျပာၾကားထားသည့္အတိုင္း ဆြမ္းကပ္ျပီးေနာက္ ဘုရွားရွင္၏ ေျခေတာ္ရင္း၌ ဝပ္စင္းလ်က္ ေတာင္းပန္စကားႏွင့္တကြ ျဖစ္ခဲ့ဖူးေသာ အေၾကာင္းအရာ အလံုးစံုကို ေလ်ာက္
ထားသည့္အခါ ျမတ္စြာဘုရားရွင္က ဥတၱရာအား သာဓု ေခၚေတာ္မူၿပီး အမ်က္သမားကို ဤကဲ့သို႔ေသာ ေမတၱာတရားျဖင့္ အနိုင္ယူသင့္ေၾကာင္း အစခ်ီကာ ေအာက္ပါ ဂါထာေတာ္ကုိ
ေဟာၾကားေတာ္မူပါတယ္။

အေကၠာေဓန ဇိေန ေကာဓံ၊ အသာဓုံ သာဓုနာ ဇိေန။
ဇိေန ကဒရိယံ ဒါေနန၊ သေစၥနာလိကဝါဒိနံ''။

Conquer anger by love, evil by good;
conquer the miser with liberality, and the liar with truth.

အမ်က္ထြက္တတ္ေသာသူကို အမ်က္မထြက္ျခင္းျဖင့္ ေအာင္ရာ၏။
မေကာင္းေသာသူကို ေကာင္းေသာသေဘာျဖင့္  ေအာင္ရာ၏။
ႏွေျမာ၀န္တိုေသာသူကို ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္  ေအာင္ရာ၏။

ဤကဲ့သုိ႔ေသာ တရားေတာ္ကုိ ေဟာၾကားေတာ္မူၿပီး အဆုံးတြင္ သီရိမာႏွင့္ အေျခြအရံ ငါးရာ
တုိ႔သည္ ေသာတာပန္မ်ား ျဖစ္သြားၾကပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းအရာဟာ ေမတၱာတရား၏ စြမ္း
ရည္ႏွင့္ ေမတၱာတရား၏ သတၱိေၾကာင့္ သံသယကင္းေသာ သူေတာ္ေကာင္းေတြ ျဖစ္သြား
ၾကသလုိ မ်က္ေမွာက္ေခတ္မွာလည္း အက်ဳိးျပဳႏုိင္ေသာ ဘုရားရွင္လက္ထက္က ေမတၱာ
တရားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ သာဓကေကာင္း တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ အဘိဓမၼာပိဋက ဓမၼသဂၤဏီအ႒ကထာတြင္လည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေမတၱာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေရးသား တင္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါတယ္။

ယထာပိ ဥဒကံ နာမ, ကလ်ာေဏ ပါပေက ဇေန။
သမံ ဖရတိ သီေတန, ပဝါေဟတိ ရေဇာမလံ။
တေထဝ တြမၸိ ဟိတာဟိေတ, သမံ ေမတၱာယ ဘာဝယ။ (အဘိ၊ ဓမၼသဂၤဏီအ႒ကထာ၊ စာမ်က္ႏွာ-၅၂)

ေရဟာ လူေကာင္းျဖစ္ေစ လူဆိုးျဖစ္ေစ မ်က္ႏွာမလိုက္ပဲ
ေအးျမျခင္းကို အညီအမွ် ေပးတယ္။
ကိုယ္အညစ္အေၾကးေတြကို ဖယ္ရွားေပးတယ္။
ထို႔အတူ ရန္သူမိတ္ေဆြ မေရြး အညီအမွ် ေမတၱာကို ပြားမ်ားရာ၏။

ခုဒၵကနိကာယ၊ ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ ပိယဝဂၢ၊ ဂါထာနံပါတ္ - ၂၀၉၊ ၂၁၀၊ ၂၁၁ တုိ႔တြင္ ေအာက္
ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၂၀၉။ အေယာေဂ ယုဥၨမတၱာနံ၊ ေယာဂသၼိဥၥ အေယာဇယံ။
အတၳံ ဟိတြာ ပိယဂၢါဟီ၊ ပိေဟတတၱာႏုေယာဂိနံ။

၂၁၀။ မာ ပိေယဟိ သမာဂဉိ ၧ၊အပၸိေယဟိ ကုဒါစနံ။
ပိယာနံ အဒႆနံ ဒုကၡံ၊ အပၸိယာနဥၥ ဒႆနံ။

၂၁၁။ တသၼာ ပိယံ န ကယိရာထ၊ ပိယာပါေယာ ဟိ ပါပေကာ။
ဂႏၴာ ေတသံ န ၀ိဇၨႏၲိ၊ ေယသံ နတၳိ ပိယာပၸိယံ။ (ခုဒၵကနိကာယ၊ ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ ပိယဝဂၢ)

၂၀၉။ မိမိကိုယ္ကို အားမထုတ္သင့္ရာ၌ အားထုတ္လ်က္ အားထုတ္သင့္ရာ၌ အားမထုတ္ဘဲ အက်ဳိးစီးပြားကို စြန္႔လႊတ္၍ ခ်စ္ဖြယ္အာ႐ုံ ကာမဂုဏ္ကို စြဲလမ္းသူသည္ ကိုယ္တိုင္အားထုတ္ သူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ငါရမူကား ေကာင္းေလစြဟု လိုလားေတာင့္တ၏။

၂၁၀။ ခ်စ္ေသာသူတို႔ႏွင့္လည္း မေပါင္းေဖာ္လင့္၊ မုန္းေသာသူတို႔ႏွင့္လည္း တစ္ခါတစ္ရံမွ် မေပါင္းေဖာ္ပါလင့္၊ ခ်စ္ေသာသူတို႔ကိုလည္း မျမင္ရျခင္းသည္ ဆင္းရဲ၏၊ မုန္းေသာသူတို႔ကို
ျမင္ရျခင္းသည္လည္း ဆင္းရဲ၏။

၂၁၁။ ထို႔ေၾကာင့္ လူကိုျဖစ္ေစ ပစၥည္းဥစၥာကိုျဖစ္ေစ ခ်စ္ခင္စဲြလမ္းျခင္းကို မျပဳရာ၊ ခ်စ္ခင္စြဲ
လန္းဖြယ္ရာတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္းရျခင္းသည္ မေကာင္းသည္သာတည္း၊ ခ်စ္ျခင္းမုန္းျခင္း မ႐ွိေသာ သူတို႔အား အေႏွာင္အဖဲြ႔တို႔ မ႐ွိၾကကုန္။

209. One who does what should not be done and fails to make efforts on virtuous deeds, who forgets the true aim of life and sinks into sensual desires – will one day envy the person who makes efforts in high contemplation.

210. Do not be in together with loved ones, also not get acquainted with unpleasant; not to see loved ones is pain, so also it is pain to see unpleasant.

211. Therefore do not make endearment, for separation from the dear is painful. Those who hold nothing dear and hate nothing has no fetters.

ခုဒၵကနိကာယ၊ ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ ပိယဝဂၢ၊ ဂါထာနံပါတ္ ၂၁၇ မွာ ေမတၱာတရား၏ အျခင္း
အရာကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပ ေရးသားထားသည္ကုိလည္း တဖန္ ေတြ႔ရပါတယ္။

၂၁၇။ သီလဒႆနသမၸႏၷံ၊ ဓမၼ႒ံ သစၥေ၀ဒိနံ။
အတၱေနာ ကမၼ ကုဗၺာနံ၊ တံ ဇေနာ ကု႐ုေတ ပိယံ။ (ခုဒၵကနိကာယ၊ ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ ပိယဝဂၢ)

၂၁၇။ သီလႏွင့္လည္းျပည့္စံု ဉာဏ္အျမင္ႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၍ တရား၌တည္ကာ အမွန္တရား
ကိုလည္း သိတတ္ေသာ မိမိျပဳဖြယ္ အမႈကိစၥကိုလည္း ျပဳတတ္သူကို လူအေပါင္းသည္ ခ်စ္ျမတ္ႏုိး၏။

217. The one who has virtue and vision, who follows Dhamma, who realizes truth,
and fulfills the work to be done – the world loves that person.

၉၆။ သႏၲံ တႆ မနံ ေဟာတိ၊ သႏၲာ ၀ါစာ စ ကမၼ စ။
သမၼဒညာ ၀ိမုတၱႆ၊ ဥပသႏၲႆ တာဒိေနာ။ (ခုဒၵကနိကာယ၊ ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ အရဟႏၱဝဂ္)

၉၆။ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ တရားကိုသိ၍ ကိေလသာမလြတ္ေသာ ျငိမ္သက္ေသာ
ေဖာက္ျပန္ျခင္း သေဘာမရွိေသာ ထိုရဟႏၲာပုဂၢဳိလ္၏ စိတ္သည္လည္း ၿငိမ္သက္၏၊
ႏႈတ္အမူအရာသည္ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္အမူအရာသည္ လည္းေကာင္း ျငိမ္သက္၏။

96. The Arahant who is liberated and gone to serenity by perfect knowledge
(the Truth) is calm and also the speech and the action are calm.

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေမတၱာတရား ျပည့္ဝၾကသူေတြဟာ ၾကံတုိင္းေအာင္ ေဆာင္တုိင္းေျမာက္
သလုိ အသက္ရွင္သန္ေနဆဲကာလ လူခ်စ္၊ နတ္ခ်စ္ၿပီး သတၱဝါတုိင္း ျမတ္ႏုိးၾကပါတယ္။
ထုိ႔အျပင္ ေဘးရန္းကင္းျခင္း၊ ေၾကာက္စိတ္ မရွိျခင္း၊ ျမင္သူတုိင္း ေလးစားခ်စ္ခင္ၿပီး ဘဝမွာ
ကုိယ္ခ်မ္းသာ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း၊ ခ်မ္းသာအစစ္ကုိ ေတြ႔လြယ္၊ ျမင္လြယ္၊ ၾကားလြယ္၊ အသိပညာေတြ တတ္ေျမာက္လြယ္ၿပီး ဘဝရဲ႕ အဆင့္တန္းရွိေသာ ေနရာတုိ႔တြင္ ေနႏုိင္ေသာ
သူ ျဖစ္ရပါတယ္။
အေပၚယံသက္သက္ သူတစ္ပါးအေပၚ ေမတၱာထားတာ မဟုတ္ပဲ ငါ သူတစ္ပါး ေယာက်ၤား မိန္းမ မခြဲျခားေသာ အသိစိတ္ျဖင့္ ေဘးရန္ အႏၱရာယ္၊ ဆင္းရဲမႈ ဒုကၡသုကၡေတြကုိ ကင္းရွင္း
ပါေစျခင္း အက်ဳိးငွာ မိမိစိတ္ကုိ နစ္၍ သတၱဝါဟူသမွ် "အေဝရာ ေဟာႏၱဳ" ရန္မရွိၾကပါေစနဲ႔၊
"အဗ်ာပဇၨာ ေဟာႏၱဳ" စုိးရိမ္ေၾကာင္းၾက ဗ်ာပါဒ မရွိၾကပါေစနဲ႔၊ "အနီဃာ ေဟာႏၱဳ" ဆင္းရဲျခင္း
ေသာကဟူသမွ် မရွိၾကပါေစနဲ႔၊ "သုခိအတၱာနံ ပရိဟာရ ႏၱဳ" ကုိယ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း စိတ္၏
ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစလုိ႔ ေမတၱာသက္သက္ ပြားမ်ား လုပ္ကုိင္ေပးျခင္းသာ
ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ ေမတၱာတရားသည္ ဘယ္ကဲ့သုိ႔ ပုဂၢဳိလ္ သတၱဝါ၊ အခ်ိန္ကာလ၊ ေနရာထုိင္ခင္း၊ အရပ္ေဒသ၊ ေရြးခ်ယ္ၿပီးမွ ပြားမ်ားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ေမတၱာတရား ပြားမ်ားသူတုိင္း လက္ေတြ႔ အစြမ္းထက္ပါတယ္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အားလုံးေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔သည္လည္း သူေတာ္
ေကာင္းတရားႏွင့္ ေမတၱာတရားတုိ႔ ကုိယ္ဆီ ရွိၾကၿပီး ဘုရားအေလာင္း သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔
ေပ်ာ္စံရာ အမွန္တရားတုိ႔ ဆုိက္ကပ္ရာ ျမတ္နိဗၺာန္ကုိ လွ်င္ျမန္ေသာ အသိ၊ ထက္ျမက္ေသာ ဥာဏ္ပညာတုိ႔ျဖင့္ ဧကန္အစစ္ ပါရမီရင့္၍ ေရာက္ႏုိင္ပါေစ ဟု ဆုေတာင္းပတၱနာျပဳရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ပါတယ္။

(မွတ္ခ်က္)

က်မ္းကုိးက်မ္းကားမ်ား

(၁) သုတၱႏၱပိဋက၊ အဂၤုတၱရ နိကာယ၊ ပဌမပဏၰာသ၊ ေမတၱာဝဂၢ၊ စာမ်က္ႏွာ ၁

(၂) သုတၱႏၱပိဋက၊ အဂၤုတၱရနိကာယ၊ ပဥၥကနိပါတ၊ သံမယသုတၱံ၊ စာမ်က္ႏွာ-၅၈

(၃) သုတၱႏၱပိဋက၊ အဂုၤတၱရနိကာယ၊ ပဥၥကနိပါတ၊ သံမယသုတၱံ၊ စာမ်က္ႏွာ-၅၉

(၄) မူလပဏၰာသ ပါဠိေတာ္ ၂၆၇၊ အ႒ကထာ ၊ ဒုတိယအုပ္၊ စာမ်က္ႏွာ ၁၄၂

(၅) အဘိဓမၼာပိဋက၊ ဓမၼသဂၤဏီအ႒ကထာ၊ စာမ်က္ႏွာ-၅၂

(၆) ပဋိသမၻိဒါမဂ္ ပါဠိေတာ္ စာမ်က္ႏွာ ၃၁၃၊ ႒ ၊ ဒု-အုပ္၊ စာ-၂၀၇

(၇) ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ ေကာဓဝဂၢ၊ ဥတၱရာဥပါသိကာဝတၳဳ

(၈) ခုဒၵကနိကာယ၊ ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ ပိယဝဂၢ၊ ဂါထာ - ၂၀၉၊ ၂၁၀၊ ၂၁၁

(၉) ခုဒၵကနိကာယ၊ ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ ပိယဝဂၢ၊ ဂါထာ - ၂၁၇

(၁၀) ခုဒၵကနိကာယ၊ ဓမၼပဒအ႒ကထာ၊ အရဟႏၱဝဂၢ၊ ဂါထာ - ၉၆

(၁၁) ေနတၱိပကာရဏာ႒ကထာ၊


တကၠသုိလ္ျမတ္မင္း

http://www.venpunnavamsa2.com

No comments:

Post a Comment

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...