Friday, August 31, 2012

ဝါေခါင္လျပည့္ ေမတၱာေန႔ (ဒုတိယပုိင္း)


ဝါေခါင္လျပည့္ ေမတၱာေန႔ (ဒုတိယပုိင္း)


ျမတ္ဗုဒၶ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ ေပးေသာ ေမတၱာတရားေတာ္သည္ (According to Pali) ပါဠိေတာ္ကုိ ျပန္ေထာက္ၾကည့္ျပန္ေသာအခါ (Loving-kindness) ေမတၱာ၏ (Meanings) အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားသည္ (Measureless) အတုိင္းတာ ပမာဏမရွိေအာင္ မ်ားျပားလွသျဖင့္ အနည္းငယ္ (Pali and Commentaries) ပါဠိေတာ္ အ႒ာကထာတုိ႔ကုိ ထုတ္ႏုတ္၍ တင္ျပျခင္းပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာတြင္ (မဇၨတိ သိေနသတီတိ ေမတၱာ) လုိ႔ အဘိဓာန္ဋီကာ စာမ်က္ႏွာ (၁၆၁) မွာ လာရွိသည္အတုိင္း ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေမတၱာ၏ အဓိပၸာယ္မ်ားသည္ (ခ်စ္တတ္ေသာ သေဘာတရား၊ ခ်စ္တတ္-အက်ိဳးစီးပြါးကို အလိုရွိတတ္-ေသာ ခႏၶပဗႏၶ၌ ျဖစ္တတ္ေသာ သေဘာတရား၊ ခ်စ္အပ္ေသာ ပိယပုဂၢိဳလ္ဟူေသာ အာ႐ုံ၌ ျဖစ္ တတ္ေသာ သေဘာတရား၊ ထုိသေဘာတရားမ်ားကုိ ေမတၱာ) ဟု ေခၚပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ (ဧတာသု ဟိ ေမတၱာက႐ုဏာမုဒိတာဥေပကၡာသု အတၳေတာ တာဝ ေမဇၨတီတိ ေမတၱာ, သိနိယွတီတိ အေတၳာ။ မိေတၱ ဝါ ဘဝါ, မိတၱႆ ဝါ ဧသာ ပဝတၱတီပိ ေမတၱာ။ ပရဒုေကၡ သတိ သာဓူနံ ဟဒယကမၸနံ ကေရာတီတိ က႐ုဏာ။ ကိဏာတိ ဝါ ပရဒုကၡံ ဟႎသတိ ဝိနာေသတီတိ က႐ုဏာ။ ကိရီယတိ ဝါ ဒုကၡိေတသု ဖရဏဝေသန ပသာရိယတီတိ က႐ုဏာ။ ေမာဒႏၲိ တာယ တံသမဂႋေနာ, သယံ ဝါ ေမာဒတိ, ေမာဒနမတၱေမဝ ဝါ တႏၲိ မုဒိတာ။ ‘အေဝရာ ေဟာႏၲဴ’တိအာဒိဗ်ာပါရပၸဟာေနန မဇၩတၱဘာဝူပဂမေနန စ ဥေပကၡတီတိ ဥေပကၡာ။) (အဘိ၊ ႒၊ ၁၊၂၃၇) မွာလည္း ေမတၱာ၏ အဓိပၸာယ္မ်ားကုိ ဖြင့္ဆုိထားပါသည္။
ေရွးဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားကလည္း ေအာက္ျပကဗ်ာေလးကုိ ေရးသြားတာလည္း ေတြ႔ရွိႏုိင္ပါတယ္။

တေန႔သုံးခါ အုိးတစ္ရာျဖင့္
ခ်က္ခါထမင္း ေကၽြးေမြးျခင္းထက္
မယြင္းစင္စစ္ ႏုိ႔တစ္ညွစ္စာ
ၾကိမ္သုံးခါပြား ေမတၱာပြားမ်ား
အက်ဳိးမ်ားသည္ ဘုရားျမတ္စြာ မိန္႔ခြန္းတည္း.....။

ေမတၱာသုတၱန္လာ ေအာက္ျပအတုိင္း ပါဠိေတာ္ႏွင့္ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ား

( ၁ ) ေဟ ၊ အိုသူေတာ္ေကာင္းတို႕ ။ ယႆပရိတၱႆ ၊ အၾကင္ေမတၱာသုတ္ပရိတ္ေတာ္၏။ အႏုဘာ၀ေတာ၊ အစြမ္းရွိန္ေစာ္အာႏုေဘာ္ေၾကာင့္။ ယကၡာ၊ နတ္ဘီလူးအမ်ားတို႔သည္။ ဘီသနံ၊ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ အာရံုမ်ိဳးကို။
ေန၀ ဒႆႏၱိ၊ မျပႏိုင္ၾကကုန္။ ယမွိေစ၀၊ အၾကင္ေမတၱာသုတ္ ပရိတ္ေတာ္၌ သာလွ်င္။ ရတၱိႏၵိ၀ံ၊ ေန႕ည မပ်က္ အခါခပ္သိမ္း။ အတႏၵိေတာ၊ ပ်င္းရိျခင္းမရွိဘဲ။ အႏုယုဥၨေႏၱာ၊ ထပ္တလဲလဲ စြဲၿမဲရြတ္ပြား အားထုတ္သူသည္။

( ၂ ) သုခံ၊ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ။ သုပတိ၊ အိပ္စက္ရ၏။ သုေတၱာ၊ အိပ္ေပ်ာ္သည္ရွိေသာ္။ ကိဥၥိ၊ တစ္စံု တစ္ခုေသာ။ ပါပံ စ၊ အိပ္မက္ဆိုးကိုလည္း။ နပႆတိ၊ မျမင္မက္ရ။ ဧ၀ါမာဒိဂုဏူေပတံ၊ ဤသို႕အစ ရွိေသာ
အက်ိဳးဂုဏ္အင္ အာနိသင္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ။ တံပရိတၱံ၊ ထိုေမတၱာသုတ္ ပရိတ္ေတာ္ကို။ မယံ၊ ငါတို႕သည္။ ဘဏာမ ၊ ရြတ္ၾကကုန္စို႔။

( ၃ ) သႏၱံ၊ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းေသာ။ ပဒံ၊ နိဗၺာန္ကို။ အဘိသေမစၥ၊ အာရံုယူဘိ ထြင္းေဖာက္ ျမင္သိ၍။ (၀ိဟရိတုကာေမန၊ ေနျခင္းငွာ အလိုရွိေသာ) အတၳကုသေလန၊ အက်င့္အမ်ိဳမ်ိဳးအက်ိဳးစီးပြား၌ လိမၼာသူသည္။ ယံ ကရဏီယံ၊ ျပဳက်င့္ရမည့္သိကၡာ သံုးရပ္ အက်င့္ျမတ္သည္။ အတၳိ၊ ရွိ၏။ တံ၊ ထိုသိကၡာသံုးရပ္အက်င့္ ျမတ္ကို။ ကရဏီယံ၊ ျပဳက်င့္ထိုက္ေပ၏။ သေကၠာ စ၊ စြမ္းနိဳင္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ ဥဇူ စ၊ ေျဖာင့္မတ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သုဟုဇူ စ၊ အလြန္ေျဖာင့္မတ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သု၀ေစာ စ၊ ဆိုဆံုးမလြယ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ မုဒု စ၊ ႏုညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အနတိမာနိ စ၊ မာန္ေထာင္လႊားျခင္းမရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။

( ၄ ) သႏၱဳႆေကာ စ၊ တင္းတိမ္ေရာင့္ရဲလြယ္သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သုဘေရာ စ၊ အေမြးအျမဴလြယ္ သူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ အပၸကိေစၥာ စ၊ နည္းပါးေသာကိစၥရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သလႅဟုက၀ုတၱိ စ၊ ေပါ့ပါးေသာ အျဖစ္မ်ိဳးရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။ သႏၱိၿႏၵိေယာ စ ၊ ၿငိမ္သက္ေသာ ဣေျႏၵ ရွိသူလည္း ။ အႆ ၊ ျဖစ္ရာ၏ ။ နိပေကာ စ ၊ ရင့္က်က္ေသာ ပညာရွိသူလည္း ။ အႆ၊ျဖစ္ရာ၏။
အပၸဂေဗၻာ စ ၊ ၾကမ္းတမ္းရိုင္းျပျခင္း မရွိသူလည္း ။ အႆ ၊ ျဖစ္ရာ၏ ။ ကုေလသု ၊ အိမ္သူ လူတို႕၌ ။ အနႏုဂိေဒၶါ စ ၊ တြယ္တာမက္ေမာျခင္း မရွိသူလည္း။ အႆ၊ ျဖစ္ရာ၏။

( ၅ ) ေယန ၊ အၾကင္ဒုစရိုက္စု ယုတ္ညံ့ေသာအမႈေၾကာင့္ ။ ၀ိညဴ ၊ ပညာရွိျဖစ္ကုန္ေသာ ။ ပေရ ၊ သူတစ္ပါးတို႕သည္ ။ ဥပ၀ေဒယ်ံဳ ၊ ကဲ့ရဲ႕ျပစ္တင္ကုန္ရာ၏ ။ ခုဒၵံ ၊ ယုတ္ညံ့ေသာ ။ တံ ၊ ထိုဒုစရိုက္မ်ိဳးကို ။ ကိဥၥိ ၊ အနည္းငယ္ကေလး အေသးအဖြဲမွ်ကိုပင္ ။ န အာစေရ ၊ မျပဳက်င့္ရာ ။ သဗၺသတၱာ ၊ သတၱ၀ါ မွန္သမွ်တို႕သည္ ။ သုခိေနာ ၀ါ ၊ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာျခင္းရွိကုန္သည္လည္းေကာင္း ။ ေခမိေနာ ၀ါ ၊ ေဘးရန္ကင္းေ၀း ေအးခ်မ္းသာယာျခင္း ရွိကုန္သည္လည္းေကာင္း ။ ေဟာႏၱဳ ၊ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

( ၆/၇ ) အန၀ေသသာ ၊ ၾကြင္းမဲ့ဥႆံု အလံုးစုန္ကုန္ေသာ ၊ ေယ တသာ ၀ါ ၊ အၾကင္ ထိတ္လန္႕ တတ္ေသာ ပုထုဇဥ္ ေသကၡသည္ လည္းေကာင္း ။ ေယ ထာ၀ရာ ၀ါ ၊ အၾကင္မထိတ္မလန္႕ တည္တန္႕ခိုင္ၿမဲေသာ ရဟႏၱာ တို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ဒီဃာ ၀ါ ၊ အၾကင္ ခႏၶာကိုယ္ရွည္လွ်ား သတၱ၀ါ တို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ မဟႏၱာ ၀ါ ၊ အၾကင္ခႏၶာကိုယ္ ႀကီးမားသတၱ၀ါ မ်ားသည္လည္းေကာင္း ။ ေယ မဇၥ်ိမ ၀ါ ၊ အၾကင္မတိုမရွည္ မႀကီးမငယ္ အရြယ္အလတ္စား သတၱ၀ါတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ရႆကာ ၀ါ ၊ အၾကင္ပုကြနိမ့္တို ခႏၶာကိုယ္ ရွိေသာ သတၱ၀ါတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ အဏုမာ ၀ါ ၊ အၾကင္ေသးငယ္မႈန္မြား သတၱ၀ါမ်ား တို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ထူလာ ၀ါ ၊ အၾကင္၀ိုင္းစက္ဆူၿဖိဳး သတၱ၀ါမ်ိဳးတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ဒိ႒ာ ၀ါ ၊ အၾကင္ျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ အဒိ႒ာ ၀ါ ၊ အၾကင္မျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါ တို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ဒူေရ ၀သႏၱိ ၊ အၾကင္အေ၀းအရပ္၌ ေနၾကကုန္ေသာ သတၱ၀ါ တို႕သည္ လည္းေကာင္း ။ ေယ အ၀ိဒူေရ ၀သႏၱိ ၊ အၾကင္အနီးအရပ္၌ ေနၾကေသာသတၱ၀ါ တို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ဘူတာ ၀ါ ၊ အၾကင္ေနာင္မျဖစ္ရ ျဖစ္ၿပီးသားျဖစ္ၾကေသာ ရဟႏၱာတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ သမၻေ၀သီ ၀ါ ၊ ေနာင္ျဖစ္ရမည့္ဘ၀ကိုရွာ အၾကင္ပုထုဇဥ္ သကၡ သတၱ၀ါတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ ေယ ေကစိ ၊ အလံုးစုန္ကုန္ေသာ ။ ပါဏဘူတာ ၊ သတၱ၀ါတို႕သည္ ။ အတၳိ ၊ ရွိကုန္၏ ။ ဣေမပိသဗၺသတၱာ ၊ ဤအလံုးစုံကုန္ေသာ သတၱ၀ါတို႕သည္လည္းေကာင္း ။ သုခိတတၱာ ၊ ခ်မ္းသာေအးျမ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ရွိၾကကုန္သည္။ ဘ၀ႏၱဳ၊ ျဖစ္ၾကပါေစကုန္သတည္း။

( ၈ ) ပေရာ ၊ တစ္ပါးသူတစ္ေယာက္သည္ ။ ပရံ ၊ သူတစ္ပါးအျခားသူတစ္ေယာက္ကို ။ နနိကုေဗၺထ ၊ စဥ္းလဲသမႈ လွည့္ပါတ္ျခင္း မျပဳပါေစလင့္ ။ ကတၳစိ ၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာအရပ္၌ (ဘယ္အရပ္မွာမဆို ) ကိဥၥိ ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ ။ နံ ၊ ထိုသူတစ္ပါးကို ။ နာတိမေညထ ၊ မာန္ေထာင္သမႈ မထီမဲ့ျမင္ မျပဳပါေစလင့္ ။ ဗ်ာေရာသနာယ ၊ ကိုယ္ႏႈတ္တို႕ျဖင့္ ေစာ္ကားထိပါးႏွိပ္စက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ။ ပဋိဃသညာယ ၊ ေဒါသစိတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း ။ အညမညႆ ၊ အခ်င္းခ်င္း (တစ္ေယာက္သည္ တစ္ေယာက္) ၏ ။ ဒုကၡံ ၊ ဆင္းရဲျခင္းကို။ နဣေစၦယ် ၊ အလိုမရွိပါေစလင့္။

( ၉ ) မာတာ ၊ ေမြးသည့္မိခင္ေက်းဇူးရွင္သည္ ။ နိယံပုတၱံ ၊ မိမိရင္ႏွစ္သားရင္းျဖစ္ေသာ ။ ဧကပုတၱံ ၊ တစ္ဦးတည္းေသာသားကို ။ အာယုသာ ၊ မိမိအသက္ျဖင့္ေသာ္ပင္ ။ အနဳရေကၡ ယထာ ၊ အစဥ္မကြာကြယ္ကာ ေစာင့္ေရွာက္သကဲ့သို႕ ။ ဧ၀မၸိ ၊ ဤအတူလည္း ။ သဗၺဘူေတသု ၊ အလံုးစံုေသာသတၱ၀ါတို႕၌ ။ အပရိမာဏံ ၊ အတိုင္းအတာပမာဏမရွိေသာ ။ မာနသံ ၊ ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားပါေလ။

( ၁၀ ) ဥဒၶံ ၊ အထက္ေလာက အရူပဘ၀၌လည္းေကာင္း ။ အေဓာ ၊ ေအာက္ျပည္ေလာက ကာမဘ၀၌လည္းေကာင္း ။ တိရိယံ ၊ အလယ္ေလာက ရူပဘ၀၌လည္းေကာင္း ။ သဗၺေလာကသၼိ ံ၊ အလံုးစံုေသာေလာက၌ ။ အပရိမာဏံ ၊ အတိုင္းအတာ ပမာဏမရွိေသာ ။ ေမတၱံ ၊ ေမတၱာႏွင့္ရွင္ေသာ ။ မာနသံ ၊ စိတ္ကို ။ အေ၀ယံ ၊ ေဒါသဟူဘိအတြင္းရန္လည္းမရွိသည္ကို ။ အသပတၱံ ၊ ႏွိပ္စက္ရန္မူ အပရန္သူလည္း မရွိသည္ကို ။ (ကတြာ ၊ ျပဳ ၍ ) ဘာ၀ေယ ၊ ပြားမ်ားရာ၏။

(၁၁ ) တိ႒ံ ၀ါ ၊ ရပ္လွ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း ။ စရံ ၀ါ ၊ သြားလွ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း ။ နိသိေႏၷာ ၀ါ ၊ ထိုင္လွ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း ။ သယာေနာ ၀ါ ၊ အိပ္လွ်က္ေသာ္လည္းေကာင္း ။ ယာ၀တာ ၊ အၾကင္မွ်ေလာက္ ။ ၀ိတမိေဒၶါ ၊ ကင္းေသာအိပ္ခ်င္ငိုက္မည္းျခင္းရွိသည္ ။ အႆ ၊ ျဖစ္ရာ၏ ။ အထ ၊ ငိုက္မ်ဥ္းျခင္းကင္း ထိုအခ်ိန္အတြင္း၌ ။ ဧတံ သတိ ံ ၊ ထိုေမတၱာယွဥ္ဘိ စ်ာန္သတိကို ။ အဓိေ႒ယ် ၊ စြဲၿမဲမကြာ ေဆာက္တည္ရာ၏။
ဣဓ ၊ ဤဘုရားသာသနာေတာ္၌ ။ ဧတံ ၊ ေမတၱာမကင္း စ်ာန္ျဖင့္ေနျခင္းကို ။ ျဗဟၼံ ၊ ထူးျမတ္ေသာ။ ၀ိဟာရံ ၊ ေနျခင္းမ်ိဳးဟူ၍ ။ အာဟု ၊ ျမတ္ဘုရားတို႕ေဟာၾကားေတာ္မႈကုန္ၿပီ။

( ၁၂ ) ေသာ ၊ ထိုေမတၱာစ်ာန္ရၿပီးေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ ။ ဒိ႒ိဥၥ ၊ အတၱဒိ႒ိသို႕လည္း ။ အႏုပဂၢမၼ ၊ မစြဲမကပ္ေရာက္မူ၍ ။ သီလ၀ါ ၊ ေလာကုတၱရာသီလရွိသူသည္ ။ ဒႆေနန ၊ ေသာတာပတၱိမဂ္ဥာဏ္ ႏွင့္ ။ သမၼေႏၷာ ၊ ျပည့္စံုသူသည္ ။ (သမာေနာ ၊ ျဖစ္လွ်က္ ) ကာေမသု ၊ ၀တၳဳအာရံုကာမဂုဏ္တို႕၌ ။ ေဂဓံ ၊ ကိေလသာျဖင့္ တြယ္တာမက္ေမာျခင္းကို ။ ၀ိေနယ် ၊ တစ္စမၾကြင္း အရွင္းပါယ္ရွားၿပီးေသာ္ ။ ဇာတု ၊ စစ္စစ္ဧကန္အမွန္ပင္ ။ ပုန ၊ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ။ ဂဗၻေသယ်ံ ၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္းသို႕ ။ နဧတိ၊ မေရာက္ရေတာ့ေပ။

အထက္ပါ ေမတၱာသုတ္ ပါဠိေတာ္ႏွင့္ အနက္အဓိပၸာယ္မ်ားကုိ ၾကည့္ရႈ၍ ေမတၱာသုတ္ေတာ္၌ (Observing wholesome deed) အေကာင္းေတြခ်ည္း ျဖစ္ပါေစဟူ၍ ပို႔ေသာနည္း၊ (Preserving Unwholesome deed) မေကာင္းတာေတြ မျဖစ္ပါေစႏွင့္ဟူ၍ ပုိ႔ေသာ (Method and Characteristics) နည္းအားျဖင့္ (၂) နည္းျဖင့္ က်င့္သံုးႏိုင္ပါသည္။

ပထမနည္း၌ (One who was seeing a visible being in the past) ျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါ၊ (One who was seeing invisible being in the past) မျမင္ဘူးေသာ သတၱ၀ါ၊ (One who can see a visible being) ျမင္ႏိုင္ေသာ သတၱ၀ါ၊ One who can see an invisible being) မျမင္ႏိုင္ေသာ သတၱ၀ါ၊ One who has defilement) ကိေလသာရွိေသာ သတၱ၀ါ၊ (One who has not defilement) ကိေလသာကင္းေသာ သတၱ၀ါ၊ (One who is born a being) ပဋိသေႏၶေနဆဲ သတၱ၀ါ၊ ဖြားျမင္ေပါက္ေျမာက္ၿပီးေသာ သတၱ၀ါ၊ (One who is in the cycle of Samsara or rebith as a being) ဘ၀သံသရာ က်င္လည္ေနဆဲ သတၱ၀ါ၊ (One who was done in the cycle of rebirth as a being) ဘ၀သံသရာခရီး ၿပီးဆံုးၿပီးေသာ သတၱ၀ါ ဟူ၍ ရွိၾကပါတယ္။

ေကာင္းေသာ သတၱ၀ါအားလံုးတို႔အတြက္

၁။ ကိုယ္ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။ May all being be bodily-wealthy.
၂။ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။ May all being be mentally-wealthy.
၃။ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ။ အဲဒီလိုပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ May all being be free from all danger peacefully.

ထို႔ျပင္ ကိုယ္ခႏၶာ ရွည္ေသာသတၱ၀ါ၊ တိုေသာသတၱ၀ါ၊ မတိုမရွည္ အလတ္စားသတၱ၀ါ၊ ကိုယ္ခႏၶာ ႀကီးေသာသတၱ၀ါ၊ ငယ္ေသာ မႀကီး မငယ္ အလတ္စား သတၱ၀ါ၊ ကိုယ္ခႏၶာ၀ေသာ ပိန္ေသာ မပိန္မ၀ အလတ္စားသတၱ၀ါ အားလံုးတို႔သည္-

၁။ ကုိယ္ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။ May all being be bodily-wealthy.
၂။ စိတ္ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါေစ။ May all being be mentally-wealthy.
၃။ ေဘးရန္ခပ္သိမ္း ကင္းၿငိမ္းၾကပါေစ။ အဲဒီလိုလဲ ပြားမ်ားႏိုင္ပါတယ္။ May all being be free from all danger peacefully.

မေကာင္းတာေတြ မျဖစ္ေစဖို႔ဆိုတဲ့ ဒုတိယနည္းမွာ-

ဘံုသံုးဆယ္တစ္ ျဖစ္ျဖစ္သမွ် သတၱ၀ါအားလံုးတို႔သည္-

၁။ အမ်က္ထြက္ျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၂။ လွည့္ပတ္လိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၃။ အထင္ေသးျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၄။ ေႏွာက္ယွက္လိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၅။ ႏွိပ္စက္လိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၆။ ဆင္းရဲလိုျခင္း အခ်င္းခ်င္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ။
၇။ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ေဘးရန္ကြာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ။
ဟု နည္းႏွစ္ပါးစံုကို ျခံဳငံု၍ ပြားမ်ားေလ့က်င့္ႏိုင္ပါသည္။
ေမတၱာ၏ အေဒါသလကၡဏာ ပိုမို၍ ထင္ရွားေပၚလြင္ေစရန္ ဤသို႔လည္း ဆင္ျခင္အပ္ပါသည္။

မိမိကိုယ္တိုင္ ရင္၌ လြယ္၍ ေမြးဖြားလာခဲ့ရေသာ တဦးတည္းေသာ သားရွိသည့္ မိခင္သည္ ထိုသားငယ္ရင္ခြင္၌ေနစဥ္ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ကို စြန္႔၍ ေျခလက္တို႔ျဖင့္ တြန္းထိုး ကန္ေက်ာက္ေစကာမူ အမ်က္ထြက္ျခင္း၊ စိတ္ဆိုးျခင္း အလ်ဥ္းမရွိဘဲ ထိုတစ္ေယာက္တည္းေသာ သားရင္း ကို မိမိ၏ အသက္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျပဳစုသလို´ သတၱ၀ါအားလံုး၏ အေပၚမွာ အမ်က္ထြက္ျခင္း အလ်ဥ္းမရွိ၊ မေကာင္းျဖစ္ေစလိုျခင္း လံုးလံုးကင္း၍ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာခ်ည္းသာ ျဖစ္ေစခ်င္ေသာ မိခင္စိတ္မ်ိဳး ထားရမည္ဟု ေဟာေတာ္မူပါသည္။
ထုိတရားမ်ဳိးသည္ မိခင္တုိင္း၏ အပရိမာဏ ေမတၱာမ်ဳိးျဖစ္သည့္အတြက္ အတုိင္းတာ ပမာဏမရွိေသာ အျခားသတၱဝါတုိ႔အေပၚတြင္ ထားရွိရမည္ဟု ေဟာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဝါေခါင္လျပည့္ ေမတၱာေန႔ (ပထမပုိင္း)
ပန္းရနံ႔ ခတၱာတုိ႔ ခ်ပ္ဝတ္လႊာ အစုံစုံ လွပေသာ လဝါေခါင္ ေမတၱာေန႔ကုိ မၾကာခင္ ေရာက္ လာေတာ့မည့္မုိ႔ အစဥ္လာေကာင္းတဲ့ ျမတ္ဗုဒၶရဲ႕ ရင္ခြင္မွာ ေမြးဖြာၾကေသာ သူေတာ္စင္ေတြ အတြက္ (Discourse on Loving-kindness) ေမတၱာသုတ္လာ တရားအေၾကာင္းေလးကုိ ေရး စပ္မိပါတယ္။

ယေန႔ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၆ ခုႏွစ္၊ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄ ခုႏွစ္၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ (The full moon day of Wagaung) ဝါေခါင္လျပည့္ေန႔ဟာ ခတၱာငုံ-ခ်ပ္လႊာမႈန္ ရနံ႔သင္းပါလုိ႔ ဝါေခါင္မုိးစက္ေတြကုိ သယ္ေဆာင္ၿပီးကာ စုိေျပလန္းဆန္းစြာ ေရာက္ရွိလာသည့္ အခ်ိန္အခါ ပင္ ျဖစ္သည္။

Loving-kindness or compassionate love purifies the mind and the mind becomes a very energetic force to radiate for the well-being of others. Loving-kindness is the basic of morality, concentration and wisdom as to the way of meditation.

When practiced together with wisdom and insight, loving-kindness or metta will indeed become a powerful healing force which will transform us into a more compassionate and caring community, as well as transmuting all negative energies and entities into light, love and harmony. ဟု အဂၤလိပ္ လုိ အဓိပၸာယ္ အနည္းငယ္ ဖြင့္ဆုိလုိက္ပါတယ္။

ထုိ႔အျပင္ *ဝါဆုိပန္း မင္းလြင္ပုန္းညက္ႏြမ္းရက္ အလြန္ေၾကြ ၿပီ မုိ႔ သိဟ္ရာသီ ဝါေခါင္မုိး နဲ႔ လွမ္းလာခဲ့ေတာ့ ခတၱာ ေရ* လုိ႔ ဆုိၾကတာလည္း ၾကားဖူး ၾကမည္သာ ျဖစ္သည္။

၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔ကို ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔ (Loving-kindness Day) လို႔ ေခၚရတာက ပါဠိ အ႒ကထာဋီကာ (According to Pali Canon, Commentaries, Sub-Commentaries) အသြားအလာ အဆိုအမိန္႔တို႔ကိုၾကည့္႐ႈ ေရွ႕ေနာက္ေထာက္ထား၍ (Loving-kindness Sutra or Discourse) ဆုိတဲ့ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ကို ဒီေန႔မွာ (သို႔မဟုတ္) ၀ါေခါင္လမျပည့္မီေလးမွာ ၁-ရက္၊ ၂-ရက္ အလုိမွာ ေဟာေတာ္မူခဲ့တာပဲလို႔ တြက္ခ်က္ ယူဆၿပီး ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔ (Loving-kindness Day) လို႔ ဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွား ရွိေတာ္မႈစဥ္ ျမတ္စြာဘုရား ေကာသလတုိင္း သာဝတၳိ ၿမိဳ႕ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းမွာ ကိန္းေအာင္း စံေပ်ာ္ေတာ္မူေသာ ကာလ၊ တခုေသာ ၀ါဆိုဦးမွာ သံဃာေတာ္ (၅၀၀) တုိ႔ ဘုရားထံမွာ (Meditation method or how to practice meditation) ဆုိေသာ ကမၼ႒ာန္းနည္း ေတာင္းခံၿပီး ေတာအုပ္တစ္ခုသို႔၀င္၍ ၀ါကပ္ကာ တရားအားထုတ္ေန ၾကပါတယ္။ သံဃာေတာ္တို႔၏ (Observing Sila or Moralities) သီလအရွိန္ကုိ ေတာအုပ္ထဲ တြင္ ရွိေနၾကေသာ နတ္မ်ားက လြန္စြာေလးစား ႐ိုေသၾကေသာေၾကာင့္ မိမိတို႔ ေနရာမ်ားမွ ဖယ္ရွားေပးၾကလုိ႔ ေရွာင္ေနၾကပါတယ္။

ဥပမာ ေျပာျပရရင္ မိမိအိမ္ကုိ ေလးစားထုိက္ေသာ သူတုိ႔လာလွ်င္ ေနရာဖယ္ေပးရသလုိ လူသားတုိ႔၏ (Method of Association) တစ္ခု လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ အေနၾကာ လာေသာအခါ အိမ္ရွင္တုိ႔မွာ ေနထုိင္ရတာ ၾကပ္တည္းသလုိ ျဖစ္ၾကရပါတယ္။

ျပီးေတာ့ အဲဒီေတာထဲမွာ တရားအားထုတ္ေနတဲ့ သံဃာေတြကို ၾကည္ညဳိေလးစား သည့္ ေတာေစာင့္နတ္မ်ား၊ ေတာင္ေစာင့္နတ္မ်ား၊ ႐ုကၡစိုး၊ ဘုမၼစိုးမ်ားေတြ အေနၾကပ္ၾကတဲ့ အတြက္ သူတို႔ေနရာမွာ တရားအားထုတ္ေနၾကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ ၾက၊ ေခ်ာက္လွန္႔ၾကပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္နယ္တြင္းမွာသာ ရွိေနေသးတဲ့ သံဃာေတာ္ မ်ား သမာဓိပ်က္ၿပီး ၀ါဆိုၿပီးစ ၀ါတြင္းကာလ မွာပဲ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သီတင္းသုံးေတာ္ မႈေသာ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္သို႔ ျပန္လာခဲ့ရတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားက တရားအားထုတ္ၾက သည့္ ရဟန္းေတြကုိ ေမးစစ္ ၾကည့္ေတာ့ ေတာေခ်ာက္လို႔ ျပန္လာခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ တင္ၾကပါတယ္။

အဲဒီအခ်ိန္မွာ ျမတ္ဘုရားက ခ်စ္သား ရဟန္းတုိ႔ သင္ခ်စ္သားတို႔သည္ အဲဒီေတာထဲက နတ္ေတြ ကို မိတ္မဖြဲ႕ၾကလို႔ သူတို႔ ေခ်ာက္လွန္႔ တာျဖစ္ပါတယ္။ ခ်စ္သားရဟန္းတုိ႔ သူတုိ႔ေနရာမွာ သူတို႔ ကို ေကာင္းစြာ မိတ္ဖဲြ႕ၿပီးမွ ေနၾကမယ္ဆိုလွ်င္ ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုးေနၾကလိမ့္မယ္။ ရဟန္းတို႔ မိတ္ဖဲြ႔ေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္းကို သင္ယူသြားၾက၊ ဒီေနရာ ဒီေတာထဲကိုပဲျပန္သြားၾက၊ ေတာ အုပ္ထဲသို႔မ၀င္ခင္ အဲဒီထဲမွာရွိတဲ့ နတ္ေတြကို မိတ္ဖဲြ႕ၾက၊ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ေၾကာင္း အက်င့္ေကာင္း ကေတာ့ ေမတၱာတရားပဲဟု မိန္႔ေတာ္မူကာ ေမတၱာသုတ္ကို ေဟာေတာ္မူ ပါတယ္။ ေမတၱာ သုတ္ကို နာၾကားသင္ယူၿပီး ထိုရဟန္း(၅၀၀)တို႔ ထိုေတာအုပ္ထဲကို ျပန္သြားၾကရပါတယ္။ ေတာ မ၀င္ခင္ ေမတၱာပြားၾကတဲ့ အတြက္ ယခင္ ၿခိမ္းေျခာက္လႊတ္ခဲ့တဲ့ နတ္မ်ားဟာ ယခုေတာ့ ေက်ာင္းသား၊ ကပၸိယ၊ တပည့္မ်ားကဲ့သို႔ တ႐ိုတေသ ခရီးဦးႀကိဳဆို ၍ ေနရာေပး ၾက၊ ျပဳစုလုပ္ေကၽြးၾကပါတယ္။ ေမတၱာသုတ္ေတာ္ျဖင့္ နတ္မ်ားကို မိတ္ဖြဲ႕ၿပီး နတ္မ်ား အေစာင့္အေရွာက္ျဖင့္ အထက္ပါ ရဟန္း (၅၀၀) တို႔ အဲဒီေတာထဲမွာပဲ ၀ါဆို၀ါကပ္ျပဳ၍ တရားအားထုတ္ၾကရာ ရဟန္းေတာ္ အားလံုး ၀ါတြင္းမွာပဲ ရဟႏၱာျဖစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ရဟႏၱာေတြျဖစ္ျပီးေနာက္ပုိင္း မၾကာခင္တြင္ ရဟန္းေတာ္အားလုံး ဘုရားဖူးဖို႔၊ ျပန္လည္ အစီရင္ ခံဖို႔ ေဇတ၀န္သို႔ ျပန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အထက္ပါ အတၳဳပၸတၱိအသြားအလာကိုၾကည့္လွ်င္ နတ္ မ်ားေခ်ာက္သျဖင့္ ေဇတ၀န္ ျပန္ေရာက္တာ ၀ါေခါင္လျပည့္ ဒုတိယ၀ါဆိုေန႔ပါပဲ။ (Metta or Loving-kindness Discourse) ေမတၱာသုတ္ကို ဝါေခါင္လျပည့္ေန႔မွာ နာၾကားၿပီး ထိုေတာ သို႔ျပန္၍ ၀ါကပ္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။႔ ဒါေၾကာင့္ ၀ါေခါင္လျပည့္ေန႔ကို ေမတၱာ သုတ္ေတာ္ေန႔၊ ေမတၱာအခါေတာ္ေန႔ရယ္လို႔ ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ (Loving-kindness) ေမတၱာဆိုတာကို (According to Abhidhamma) အဘိဓမၼာမွာ (Respective Dhamma) တရားကိုယ္အားျဖင့္ (Non-Hatred) အေဒါသ ေစတသိက္လို႔ ဆိုပါတယ္။ (Non-Anger) အမ်က္မထြက္ျခင္း၊ (Non-Hatred) စိတ္မဆိုးျခင္း၊ (Non-violence) မဖ်က္ဆီးျခင္း၊ (Non-Revulsion) မေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ ရန္မျပဳျခင္း စသည္ (Meaning) အဓိပၸာယ္မ်ား ရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္လည္း (Association or Environment) မွာပဲ ၾကည့္ၾကည့္ မိမိ သူတစ္ပါး အသုိင္းဝုိင္းထဲမွာ (Hatred) ေဒါသတရားက ရန္ညွိဳးရန္သူဖြဲ႕တဲ့ (Unwholesome Dhamma) မေကာင္းတရားျဖစ္လို႔ (Non-Hatred) အေဒါသတရားက မိတ္ေဆြဖြဲ႕တဲ့တရား၊ ခ်စ္ခင္သူမ်ားျပားေအာင္ စည္း႐ံုးတဲ့ (Wholesome Dhamma) အေကာင္းတရား ကုသုိလ္တရားေတြ ျဖစ္သည္။ အဲဒီေတာ့ (Hatred) ေဒါသသည္ (Element of Fire) အပူဓာတ္ျဖစ္လို႔ (Association or group) အဖြဲ႕အစည္းကို ပ်က္ျပယ္ေစတတ္ပါတယ္။ (Non-Hatred) အေဒါသကေတာ့ (Element of peace) အေအးဓာတ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ (Association or group) အဖြဲ႕အစည္းကို (Root of Encourage) အားေပးခိုင္ျမဲေစပါတယ္။

ထုိသေဘာတရားမ်ားသည္ မွန္ကန္ပါတယ္။ ေဒါသအားႀကီးတဲ့ သတၱ၀ါမ်ားမွာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ သေဘာေတြ လႊမ္းမုိးေနတာေၾကာင့္ (Approaching and Association Method) ခ်ဥ္းကပ္ေပါင္းသင္းဖို႔ နည္းလမ္းက အလြန္ခက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ ေဒါသအားၾကီးေသာ သတၱဝါမ်ားသည္ သူတို႔မွာ ခ်စ္ခင္သူမိတ္ေဆြ ရွားပါးေနတတ္ပါတယ္။

ဥပမာ က်ားေတြ၊ ျခေသၤ့ေတြ၊ ေျမြေပြး၊ ေျမြေဟာက္ေတြ အနီးအနားသို႔ လူေတြ၊ တိရိစၧာန္ေတြဟာ ခ်ဥ္းကပ္ဖို႔ရန္ မ၀ံ့မရဲ ခက္ခဲ ေနသလိုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ လူသားတုိင္း ရွိသင့္တဲ့ (Loving-kindness meditation or Observing Loving-kindness) ေမတၱာဘာ၀နာ ဆိုတာဟာ က်ား၊ ျခေသၤ့၊ ေျမြေပြး၊ ေျမြေဟာက္နဲ႔တူတဲ့ ေဒါသစိတ္ကို ေခါင္းပါးေအာင္၊ ပယ္ႏႈတ္ႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္တဲ့ က်င့္စဥ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ (Loving-kindness meditation) ေမတၱာဘာ၀နာျဖင့္ (Hatred) ေဒါသကို (Reduce) ေလ်ာ့၍ ေလ်ာ့၍၊ (burn down) ႏွိမ္၍ ႏွိမ္၍၊ (Remove) ပယ္၍ ပယ္၍ လာခဲ့ရာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေဒါသေခါင္းပါးလာေသာအခါ အတၳကုသလ၊ သကၠ၊ ဥဇု စေသာ ေကာင္းျမတ္သည့္ (Respective qualification) ဂုဏ္အရည္အခ်င္းမ်ား (Development) တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အတၳကုသလဆိုတာ (Benefit) အက်ိဳးစီးပြားရွိသည့္ အလုပ္၌ (Skillful)ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္နင္းျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါေသာ အတၳ န ဇာနာတိ စသည္ျဖင့္ ေဟာေသာေဒသနာမ်ားမွာ ေဒါသသည္ (Good Result) ေကာင္းက်ိဳး၊ (Bad Result) ဆိုးက်ိဳးကို မသိ၊ မျမင္ဟု ေဟာေတာ္မူ ပါသည္။

အဲဒါေၾကာင့္ ေဒါသကင္းေသာစိတ္ = အေဒါသစိတ္ကို ပိုင္ဆိုင္သူသည္သာလွ်င္ အတၳကုသလ = အက်ိဳးစီးပြား၌ ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္နင္းသူ၊ သေကၠာ = မိမိ သူတပါး အက်ိဳးမ်ားသည့္ လုပ္ငန္း၌ စြမ္းႏိုင္သူ စသည္ ျဖစ္လာပါလိမ့္မည္။ ေဒါသအေမွာင္တြင္း၌ က်ေရာက္ေနသူသည္ မိမိႏွင့္ လူအမ်ား အက်ိဳးျဖစ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳး၌ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္မ်ားမရွိေတာ့သည့္အျပင္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔ပင္ က်ေရာက္သြားႏိုင္ ပါသည္။

ေဒါသစိတ္ကို ေမတၱာျဖင့္ ပယ္ရွားႏိုင္သူသည္-

၁။ မိမိ သူတပါး ေကာင္းက်ိဳးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ကၽြမ္းက်င္ႏိုင္နင္းလာမည္။ (One who can be a skillful in goodness)

၂။ ထိုလုပ္ငန္းမ်ိဳး၌ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အစြမ္းသတၱိမ်ား ရွိလာမည္။ (One who can keep on work as skillful power)

၃။ ေဒါသကင္းသည့္ ထိုသူသည္ ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္သံုးပါး အလြန္ေျဖာင့္မတ္လာမည္။ (upright, Straightforward)

၄။ စိတ္ထားႏူးညံ့လာသည့္အတြက္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာမွ အလြန္လြယ္ကူလာမည္။ (gentle in speech)

၅။ အေျခအေန အရပ္ရပ္မွာ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္ေအာင္ ေနတတ္သူ ျဖစ္လာမည္။ (Humble and not conceited)

၆။ ေဒါသကင္းသည့္ ထိုသူကို ျပဳစုလုပ္ေကၽြးဖို႔ လြယ္ကူေခ်ာမြတ္ေနမည္။ (Contented and easily satisfied)

၇။ အရာရာကို ေက်နပ္ေအာင္ ႏွလံုးသြင္းတတ္သည့္အတြက္ အမႈကိစၥ မမ်ားေတာ့ေပ။ (Unburdened with duties and frugal in their ways)

၈။ အပိုကိစၥ၊ အပိုအလုပ္ေတြ နည္းသြားၿပီး ကိုယ္ႏႈတ္စိတ္မ်ား ေပါ့ပါး သြက္လက္လာမည္။ (Unburdened with duties and softness of mind and matter)

၉။ တည္ၿငိမ္ေသာ စိတ္ထား၊ ရင့္က်က္ေသာ အသိဉာဏ္၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ ခ်ိဳသာေသာ စကားရွိသည့္ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးလူေကာင္း (Gentleman) တေယာက္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ (Peaceful and calm and wise and skillful)

Tuesday, August 28, 2012

သုေတသနလြင္ျပင္ ဘဝရင္ခြင္သုေတသနလြင္ျပင္ ဘဝရင္ခြင္


ေခါင္းထဲမွာ မုိက္ခနဲ ျဖစ္သြားတယ္...
ရင္ထဲမွာ စူးနစ္သြားတယ္..
အရုိန္ေကာင္းလြန္းတဲ့ ဘဝရထားၾကီး
ခုတ္ေမာင္းေနပါလ်က္..
ေလာကဓံ ရုိက္ခတ္လုိ႔
အံေခ်ာ္သြားတဲ့ ဗိသုက အိမ္မွာ
က်ားကန္တဲ့ ေဒါင့္ဆုိတာ မရွိခဲ့ရင္...
ေလထုေတြရဲ႕ ေအာက္မွာ
ယုိင္လဲ ပ်က္စီး ျပဳိလဲသြားမယ္ေလ...။

ပ်က္အစဥ္ ျပင္ခဏဆုိေပမဲ့
ဘဝဆုိတဲ့ ေနအ္မ္ထဲ
ကုိယ္တုိင္ သိထားတဲ့ အလႊာေတြကုိ
ကံ ဥာဏ္ ဝီရိယေတြနဲ႔ အသုံးခ်လုိ႔
မုိက္ေနတဲ့ အေမွာင္ကုိ အလင္းျပဖုိ႔ လုိမယ္ေလ..။

အေကာင္း အဆုိး ေလာကဓံတြင္း
ဘဝရထားၾကီး ခုတ္ေမာင္းေနပါလ်က္
ေခၽြးသိမ့္ေနတဲ့ မေန႔က အတိတ္ရယ္..
ပစၥဳပၸန္ စုိးရိမ္မႈ ေသာကေတြရယ္...
အနာဂတ္ မုိးစက္ေတြရယ္...
လက္မတင္ က်ေနတဲ့ ႏွင္းစက္ေတြကုိ
အားေဆးတစ္ခြက္အေနနဲ႔ နားလည္မႈေပးခဲ့သလဲ..။

ေလထဲမွာ အိမ္ေဆာက္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး..
ေလာကဓံ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာထဲ
ရွာေဖြမႈ သုေတသနေတြနဲ႔
ႏွစ္ေတြ သကၠရာဇ္ေတြ နစ္ျမွဳပ္ရင္း
ၾကဳိးစားခဲ့တဲ့ ဘဝတေကြ႔မွာ
အရင္းႏွီးေတြ ေပးဆပ္လုိက္ရတယ္..
ျပန္ရလုိက္တဲ့ ရလာဒ္က...
နားလည္မႈရဲ႕ အျခားမဲ့မွာေပါ့...။

ေနာင္ရုိးတုိက္ပြဲလုိ ေဖာင္ဖ်က္ တုိက္ပြဲဝင္ရင္း..
ဘဝ ေရစီးၾကမ္းေတြကုိ ဆန္တက္လုိ႔...
လႈိင္းၾကမ္းေတြကုိ ပစ္ခြင္း
မုန္တုိင္းေတြကုိ ေက်ာ္ျဖတ္
ေလာကဓံ မာလိန္မွဴးကုိ အငွားေခၚရင္း
မေမာပန္းတဲ့ စိတ္ဓာတ္နဲ႔ ခရီးဆက္လ်က္ေပါ့....။

ကံဆုိတာ အလုပ္သမား
ဥာဏ္ဆုိတာ အသိတရား
ဝီရိယဆုိတာ ခြန္အား
စည္းလုံးျခင္းသည္ အင္အား
လာပါ... မ်ဳိးသစ္ဆက္ သူငယ္ခ်င္းတုိ႔
ဘဝ သုေတသနထဲ သြားၾကစုိ႔...။

Monday, August 27, 2012

ရင့္က်က္မႈ ဘဝပညတ္မွ တစ္ပါး

 
 

ရင့္က်က္မႈ ဘဝပညတ္မွ တစ္ပါး


ကမ္း မျမင္ လမ္း မျမင္နဲ႔
လႈိင္းၾကမ္းေတြ ခစား
မုန္းတုိင္းေတြ ရုိက္ခတ္
သူစိမ္းဆန္ဆန္ ခရီးသြားရတဲ့
ေရစီးၾကမ္းတဲ့ ျမစ္ျပင္က်ယ္ကုိ ဆန္တက္လုိ႔
ေလာကဓံရဲ႕ ဝိညာဥ္ေတြဟာ
ဘဝေတြကုိ ခပ္ၾကမ္းၾကမ္းနဲ႔ သယ္ေဆာင္ေနပါလား..။

အေၾကာင္း အက်ဳိး ႏွစ္တန္ရဲ႕ ရာသီဥတုထဲ
အေတြး အာကာျပင္မွာ ကုိယ္လုိရာ ခံစားခ်က္နဲ႔
ဘဝပုံရိပ္ေတြကုိ တည္ေဆာက္ ဖန္တီးရင္း
အသားမက်ေသးတဲ့ အရိပ္မဲ့ ဆႏၵေတြက
တစ္ခါတရံ မင္သက္သက္ အျပဳံးမုိးစက္
တစ္ခါတရံ ခါးသီးတဲ့ အမုန္းမုိးစက္ေတြနဲ႔
ေလာကဓံ ျမစ္ ေခ်ာင္း အင္း အုိင္ထဲ
စီးဆင္း ဝင္ေရာက္ ခရီးသြားေနပါရဲ႕...
အထက္ အုိဇုန္းလႊာကုိမွ ေခါင္းေပါက္ရတယ္လုိ႔...
တကယ္ေတာ့...
ပုဝါတကမ္း အနာဂတ္ေျခလွမ္းတဲ့
ဘဝဆုိတာ...
ေကာင္းကင္ၾကီးရဲ႕...
အုိဇုန္းလႊာ အမုိးဖာတဲ့ တေန႔မွ မဟုတ္တာ..။

သဘာဝ အာကာျပင္မွာ
ဝါယာေတြ ပူးကပ္လုိ႔
လွ်ပ္စီးေတြ တုိက္ခုိက္
ၾကယ္ေတြ မလင္းလက္တဲ့
စၾကာဝဠာ အေမွာင္တုိက္ရယ္....
မာက်ဴရီ မလင္းလက္တဲ့ လမုိက္ညရယ္...
လႊမ္းမုိးေနတဲ့ အေတြး မုိးညဳိေတြက
ငါ့စိတ္မွာ ပိတ္ဖုံးေနပါရဲ႕...
ဘဝ အကာကြယ္ မရွိတဲ့
အေပၚယံ မ်က္ႏွာစာမွာ
ခါးသီးေသာ မုိးေတြ ရြာသြန္းေနဆဲေပါ့..။

ဘဝရဲ႕ ၾကီးေလးေသာ ေသာကေတြကုိ
ေမာင္းခ်ဖုိ႔ ဘဝ အထိမ္းမွတ္ မုိးစက္ေတြ
စကၡဳႏွစ္ကြင္းရဲ႕ ေကာင္းကင္ယံမွာ
ထစ္ခ်ဳန္း ရြာခ်လုိက္တယ္...
ဒါေပမဲ့.....
ခဏတုိင္း လြယ္ထားရတဲ့
သေႏၶမ်ဳိးဆက္ တစ္ခုဟာ
ဘဝအတြက္ မွတ္တုိင္တစ္ခု အေနနဲ႔
ထာဝရ သက္ေသခံ ပစၥည္းမွ မဟုတ္တာ..
တကယ္ေတာ့ ဘဝဆုိတာ
အျပဳံးေတြ ရြာခ်လုိက္ အမုန္းေတြ ရြာခ်လုိက္နဲ႔
ဖီးစီးေနတဲ့ သဘာဝ ေရၾကီးမႈ တစ္ခုေပါ့...။

ဒီလုိနဲ႔...
ဘဝ နကၡတ္တာရာ တြက္ကိန္းထဲ
ၾကယ္ေၾကြတဲ့ ညေတြကုိ ေရတြက္
ခရီးဆက္ေနတဲ့ ေန႔စဥ္ ဘဝထဲကုိ
ေလာကဓံ အရိပ္ေတြ ထုိးက်လာတုိင္း
ခံစားခ်က္ စာမ်က္ႏွာကုိ ရြတ္ဖတ္ခဲ့..
အေတြးေခၚ မရွိတဲ့ ဘဝ ဝန္းက်င္ထဲ
အတၱစံအိမ္ကုိ တည္ေဆာက္ရင္း
မေျဖာင့္တန္းတဲ့ ေလွ်ာက္လွမ္းခ်က္ေတြက
မီးက်ီးခဲေတြကုိ နင္းေလွ်ာက္သလုိျဖစ္ခဲ့..
ဒါေပမဲ့....
ဘဝ တစ္ခုရဲ႕ လြတ္လပ္ေျမာက္ရာ ကၽြန္းမွာ
ျပန္လမ္း မရွိ ေကြ႔ေကာက္ေနဆဲ...။

ႏွစ္ လ ရက္စြဲေတြ ကုန္လြန္လွျပီ..
ေဆးစက္က်ရာ ပန္းခ်ီဆြဲရတဲ့ ဘဝကလည္း
ေရာင္စုံ ပန္းခ်ီကားခ်က္ေအာက္မွာ
အစြမ္းကုန္ လွပေနပါရဲ႕...
ေလာကဓံ မ်က္ႏွာစာ ရွစ္ခုထဲ
တုိက္ဆုိင္မႈ မ်က္ႏွာစာ တစ္ခုက
ေလတုိက္မွ ေၾကြလြင့္ရတဲ့
ပန္းတစ္ပြင့္ရဲ႕ ေလခ်ဳိေသြးမႈဟာ
ေခတ္ေတြကုိ ဘဝပန္းခ်ီကားထဲမွာ
သယ္ေဆာင္ေနပါရဲ႕...
တကယ္ေတာ့...
ဘဝဆုိတာ ကြက္လပ္ျဖည့္တုိင္း
အန္က်လုိ႔ ရႏုိင္တာ မဟုတ္တာ...။

Saturday, August 18, 2012

ဘဝအဓိပၸာယ္ႏွင့္ ဘဝအဘိဓာန္


 ဘဝအဓိပၸာယ္ႏွင့္ ဘဝအဘိဓာန္


ဘဝဆုိတာ...
အရိပ္ရွစ္ခု လႊမ္းမုိးေသာ
ေလာကဓံက ရုိက္ခတ္လြန္းလုိ႔
ကုိယ့္ ပုံတူ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်က္ကုိ
ေရးဆြဲဖုိ႔ ေမ့ေနတဲ့ ပန္းခ်ီ ဆရာတေယာက္လုိေပါ့..။

ဒီလုိနဲ႔...
ဘဝရဲ႕ အစိတ္အပုိင္းထဲက
ကုိယ့္ စိတ္ကူးနဲ႔ ကုိယ္.. ဆင္ဆာျဖတ္ရင္
သင့္ေတာ္ပါ မလားဆုိတာ စဥ္းစားၾကည့္ေလ...။

ဘဝ ဖန္တီးထားတဲ့ အတၱေတြ အိပ္ေပ်ာ္ပါေစ...
သူ.. ႏုိးလာလွ်င္ ကမၻာၾကီးအတြက္
စုိးရိမ္စရာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္...။

ဘဝ ဇာတ္ခုံေပၚက ၾကဳိးဝုိင္းထဲမွာ
တေယာက္နဲ႔ တေယာက္ ယွဥ္ျပဳိင္ေနတုန္း
ပြဲသိမ္း ခရာ မမႈတ္ခင္ေတာ့
အႏုိင္ဆုိတာ ဘယ္ေတာ့မွ မသတ္မွတ္လုိက္နဲ႔ဦး...။

ဘဝတစ္ခုလုံး မြန္းၾကပ္ေနပါလ်က္
ေလာကဓံ ၾကဳိးဝုိင္းေပၚမွာ ယွဥ္ျပဳိင္ရင္း
အသက္ရႈ ရပ္တန္႔ သြားရင္ေတာင္
ဦးေႏွာက္က ဆဲလ္ေတြ အလုပ္ လုပ္ေသးရင္
ေသသြားျပီ ဆုိႏုိင္ဦးမလား...။

အေမာစုိ႔ေနတဲ့ ဘဝထဲကုိ
ရင္ေကာ့လုိ႔ ဝင္ေရာက္လာတယ္..
ေသြးေၾကာေတြကလည္း ေဖာင္းၾကြေနပါရဲ႕
ဟန္ခ်က္ညီညီ ယွဥ္ျပဳိင္ေနရတဲ့အခုိက္
ခ်က္ေကာင္းထိသြားလုိ႔ လဲက်သြားရင္
ျပန္ထႏုိင္ဖုိ႔ ၾကဳိးစားရဦးမယ္...။

စိတ္ခ်ပါ....
အနားကပ္လာတဲ့ ဘဝတစိတ္ရဲ႕
အနာဂတ္ေတြမွာ သက္လုံေကာင္းတဲ့
ယွဥ္ျပဳိင္မႈေတြနဲ႔ ေလာကဓံကုိ ရင္ဆုိင္ေနဦးမယ္..။

အၾကိမ္ မ်ားမ်ား ေလာကဓံ စည္းဝုိင္းတြင္းမွာ
ဒဏ္ရာ အနာတရနဲ႔ ေမွာက္သြားေပမဲ့
ခြန္အားေတြနဲ႔ ရုန္းထလုိ႔ တန္ျပန္လာတဲ့
ေန႔သစ္ဟာ ပန္းဝင္တဲ့ ေန႔သစ္ေပါ့...။

Friday, August 17, 2012

အႏၱိမ သစၥာ ခံတပ္


 အႏၱိမ သစၥာ ခံတပ္


မေတာ္တဆ ခလုတ္တုိက္လုိ႔
ဖဲေမြ႔ရာထက္ ခဏအိပ္လုိက္ရေပမဲ့
အိပ္မက္က လန္႔ႏုိးလာတဲ့
တေန႔ေတာ့...
စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ထားခဲ့တဲ့
ဘဝ ၾကမ္းျပင္ေပၚက
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တံခါးေလး တစ္ခ်က္
ခရီးသြားရင္း ရိကၡာထည့္ဖုိ႔ ဖြင့္ရအုန္းမယ္...။

ဂိတ္တစ္ခုကုိ ေရာက္တုိင္း..
ဘာမွ မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တဲ့
ကာလ စည္းဝုိင္းၾကီးတစ္ခု ေရာက္လာတယ္..
ဒါေပမဲ့... နံရံ မျခားခဲ့တဲ့
အႏွစ္သက္ဆုံး အရသာေတြနဲ႔
ည တစ္ညကုိ ျဖတ္သန္းရင္း
အရွိန္တက္လာတဲ့ ရထားခုတ္ေမာင္းသံေတြဟာ
အလင္းရဲ႕ အျခားမဲ့ လမုိက္ေအာက္မွာ
အသုံးေတာ္ခံရင္း ေမာပန္းႏြမ္းနယ္လို႔
ဘဝ ခရီးတေထာင့္ နားခုိခဲ့ရျပန္ျပီေပါ့...။

စၾကာဝဠာအေပၚယံ အိမ္ေခါင္မုိးက
မဟူရာတိမ္တုိက္ေတြ သုိင္းျခဳံလုိ႔
အေမွာင္ထုၾကီးစုိးေနတဲ့ အခုိက္တန္႔
တိတ္ဆိတ္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့
သံသယမ်က္လုံးမ်ား အနားယူ အိပ္စက္ၾကပါရဲ႕
မအိပ္စက္ႏုိင္တဲ့ စကၠန္႔ေတြၾကား
လတ္ဆတ္မႈတုိ႔ အဖတ္မတင္ရာ
အနာဂတ္ ဖတ္ၾကသူအတြက္ေတာ့
အပူေတြ ထူထူ ပိန္းပိန္းနဲ႔
ဘဝ ေခၽြးစက္ေတြ ရြာသြန္းေနလ်က္ေပါ့..။

မသိကိန္းေတြ စိမ္းလန္း သာယာေနပါရဲ႕
စကၠန္႔ ေျခာက္ဆယ္ျပည့္မွ ေရြ႕လ်ားရတဲ့
ဘဝ နာရီလက္တံဟာ အမွတ္မထင္
အသက္ရႈသံတစ္ခု ေရၾကည္လႊာ ေပါက္လုိ႔
မေတာ္တဆ ေမြးဖြားလာခဲ့တယ္ဆုိရင္
ကံစီမံရာ ေလွာင္ခ်ဳိင့္ထဲမွာ
ခ်မ္းသာမႈရဲ႕ သားေကာင္ျဖစ္ရအုန္းမွာေပါ့..။

လုပ္ရင္း ကုိင္ရင္း ေျပးရင္း လြားရင္း
အေလ့က် ေလလြင့္ ခရီးသြားရင္း
ရႈိ႕ျမဳိက္ခဲ့တဲ့ မီးစေတြကုိ ၾကည့္ျပီး
တစ္သက္လုံး မုန္းေနရေတာ့မွာလား
အၾကင္နာမဲ့တဲ့ သူတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့
အမုန္းဆုိတာ ဟုတ္ခ်င္ ဟုတ္လိမ့္မယ္
ဘဝထဲက လာတဲ့ ခရီးသြားသူအတြက္ေတာ့
လက္ခ်င္းယွက္လုိ႔ ဖိတ္ေခၚလ်က္ေပါ့...။

Wednesday, August 15, 2012

ဒုတိယသမၼတအၿဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္း (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ)ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္VP1
ဒုတိယသမၼတ (၁) အၿဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္း (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ)ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္
ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္ပေသာ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္း (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ)အား ဒုတိယသမၼတ (၁) အၿဖစ္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ၿမင့္က ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတ (၁) အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္းက ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာ ၿပဳခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္ပံုအေၿခခံဥပေဒအရ ဒုတိယသမၼတ (၁) သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ၿမင့္ဦး အား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေနရာတြင္ လစ္လပ္သြားသည့္ ဒုတိသမၼတ (၁) ေနရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဥာဏ္ထြန္းအား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕က ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။
ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန့မႇစ၍ ဒုတိယသမၼတရာထူးမႇ ဆႏၵအေလ်ာက္ႏုတ္ထြက္ပါေၾကာင္း ၁-၇-၂၀၁၂ ရက္စြဲပါစာအမႇတ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံသို့ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ႏႇင့္အညီ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။
ဒုတိယသမၼတရာထူး လစ္လပ္ေနရာ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမႇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံေပးပို့ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားရာတြင္ ''ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ၁၈-၄-၂၀၁၂ မႇ ၁-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန႔အထိ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ပါသည္။ ေဆးကုသမႈခံယူရာမႇ ျပန္လည္ေရာက္ရႇိၿပီး အနားယူရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ၁-၅-၂၀၁၂ မႇ ၃၀-၆- ၂၀၁၂ ရက္ေန့အထိ ေနအိမ္၌ ေဆး ကုသေစာင့္ေရႇာက္မႈခံယူရန္ ရည္ညႊန္းခ်က္ပါစာျဖင့္ တင္ျပခ်က္အရ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆးကုသမႈ ခံယူေသာ္လည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းမႈ မရႇိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ေဆးကုသ ေစာင့္ေရႇာက္မႈခံယူရန္ လိုအပ္ပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၂ ႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ တို႔အရ ဒုတိယသမၼတရာထူး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းအား ၁-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔မႇစ၍ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ ရည္ညႊန္း ၂ ပါစာႏႇင့္တင္ျပလာပါသည္။လစ္လပ္သြားေသာ ဒုတိယသမၼတရာ ထူးေနရာျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၃ ပုဒ္မခြဲ (စ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔အပ္ပါသည္''ဟု နာယကက ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႕က ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။
လစ္လပ္ေနေသာ ဒုတိယသမၼတေနရာအတြက္ ကနဦးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြအား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔က အမည္တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မႇ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ဗိုလ္မႇဴးခ်ဳပ္ေ၀လင္းက သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၴပုံမႇန္အစည္းအေ၀း ထမင္းစားရပ္နားခ်ိန္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းသို႕ ေၿပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာ ဒုတိယသမၼတ ခန္႕အပ္ၿခင္းအား ဆိုင္းငံထားခဲ့ၿပီး ယေန႕ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္း (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ) ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးၿမင့္ေဆြအား မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဒုတိယသမၼတ အၿဖစ္ ခန္႕အပ္နိုင္ၿခင္း မရွိသည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တရား၀င္ ထုတ္ၿပန္ေၾကညာၿခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ဒုတိယသမၼတအၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမွာက္ခန္႕အပ္ရာတြင္ ဖြဲ႕စည္ပံုအေၿခခံဥပေဒပါ ဒုတိယသမၼတ၏ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ၿပည္စံုသူကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႕အပ္ရေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္ပံုအေၿခခံဥပေဒအရ သိရသည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းမွ ၿ႔ပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုေနစဥ္

ၾသဂုတ္လ (၁၅) ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္ပေသာ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္း (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ)အား ဒုတိယသမၼတအၿဖစ္ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးခင္ေအာင္ၿမင့္က ေၾကညာခဲ့သည္။ ယင္းေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ဒုတိယသမၼတ အၿဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္းက ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ကတိသစၥာ ၿပဳခဲ့ၿပီး ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ဒုတိယသမၼတမ်ားသည္ "ကြၽႏ္ုပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ သစၥာေစာင့္သိ႐ုိေသၿပီး ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို ထာ၀စဥ္ ဦးထိပ္ပန္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ကြၽႏု္ပ္သည္ ဤႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေၿခခံဥပေဒကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္သိလိုက္နာ႐ုိေသၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာက်င့္သုံးေဆာင္ ရြက္ပါမည္။ မိမိ၏ တာ၀န္၀တၲရားမ်ားကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္စြာျဖင့္ အစြမ္းကုန္ေဆာင္ရြက္ပါမည္။ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္ တရားမွ်တျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္းတည္းဟူေသာ ေလာကပါလတရားမ်ား ပိုမိုထြန္းကားေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ပါမည္။

ကြၽႏု္ပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိင္ငံေတာ္ အက်ဳိးငွာ ႏိုင္ငံေတာ္အား မိမိ၏အသက္ႏွင့္ ကိုယ္ကို အပ္ႏွင္းသည္ဟု ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ေၾကညာ၍ ကတိသစၥာျပဳသည္" ဟူ၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက၏ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ ကတိသစၥာ ျပဳရသည္။

ၿပည္ေထာင္စုသမၼတ ၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္ပံုအေၿခခံဥပေဒအရ ဒုတိယသမၼတ (၁) သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ၿမင့္ဦး အား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ ေရြးခ်ယ္တင္ေၿမာက္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေနရာတြင္ လစ္လပ္သြားသည့္ ဒုတိသမၼတ ေနရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ဥာဏ္ထြန္းအား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစုအဖြဲ႕က ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး ဒုတိယသမၼတသည္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔က စိစစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔မွ ေရြးခ်ယ္တင္သြင္းေသာ ဒုတိယသမၼတသည္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စုံမႈ ရွိ၊ မရွိ စိစစ္ရန္ စိစစ္ေရးအဖြဲ႔ကို ဇူလိုင္လ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။
ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရ ဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ က်န္းမာေရးအေျခအေနအရ ၂၀၁၂ ခုႏႇစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန့မႇစ၍ ဒုတိယသမၼတရာထူးမႇ ဆႏၵအေလ်ာက္ႏုတ္ထြက္ပါေၾကာင္း ၁-၇-၂၀၁၂ ရက္စြဲပါစာအမႇတ္ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယကထံသို့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ ႏႇင့္အညီ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ 
VP2 
ဒုတိယသမၼတ ဦးဥာဏ္ထြန္းအား ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ရစဥ္

ဒုတိယသမၼတရာထူး 

လစ္လပ္ေနရာ ျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံမႇ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကထံေပးပို့ေသာ သ၀ဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကားရာတြင္ ''ဒုတိယသမၼတ သီဟသူရဦးတင္ေအာင္ျမင့္ဦးသည္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေၾကာင့္ ၁၈-၄-၂၀၁၂ မႇ ၁-၅-၂၀၁၂ ရက္ေန႔အထိ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့ပါသည္။ ေဆးကုသမႈခံယူရာမႇ ျပန္လည္ေရာက္ရႇိၿပီး အနားယူရန္ လိုအပ္သျဖင့္ ၁-၅-၂၀၁၂ မႇ ၃၀-၆- ၂၀၁၂ ရက္ေန့အထိ ေနအိမ္၌ ေဆး ကုသေစာင့္ေရႇာက္မႈခံယူရန္ ရည္ညႊန္းခ်က္ပါစာျဖင့္ တင္ျပခ်က္အရ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆးကုသမႈ ခံယူေသာ္လည္း သက္သာေပ်ာက္ကင္းမႈ မရႇိျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအထိ ေဆးကုသ ေစာင့္ေရႇာက္မႈခံယူရန္ လိုအပ္ပါသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၂ ႏႇင့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒပုဒ္မ ၆၇ တို႔အရ ဒုတိယသမၼတရာထူး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းအား ၁-၇-၂၀၁၂ ရက္ေန႔မႇစ၍ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳပါရန္ ရည္ညႊန္း ၂ ပါစာႏႇင့္တင္ျပလာပါသည္။လစ္လပ္သြားေသာ ဒုတိယသမၼတရာ ထူးေနရာျဖည့္စြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၃ ပုဒ္မခြဲ (စ)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ သ၀ဏ္လႊာ ေပးပို႔အပ္ပါသည္''ဟု နာယကက ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႕က ဖတ္ၾကားခဲ့သည္။

လစ္လပ္ေနေသာ ဒုတိယသမၼတေနရာအတြက္ ကနဦးတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးျမင့္ေဆြအား တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္မ်ား အစုအဖြဲ႔က အမည္တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မႇ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလႇယ္ ဗိုလ္မႇဴးခ်ဳပ္ေ၀လင္းက သတင္းေထာက္မ်ား၏ ေမးျမန္းခ်က္ႏႇင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပသည့္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၴပုံမႇန္အစည္းအေ၀း ထမင္းစားရပ္နားခ်ိန္အတြင္း ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းသို႕ ေၿပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္ၾကာၿမင့္စြာ ဒုတိယသမၼတ ခန္႕အပ္ၿခင္းအား ဆိုင္းငံထားခဲ့ၿပီး ယေန႕ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးဥာဏ္ထြန္း (ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္-ေရ) ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿခင္း ၿဖစ္သည္။

Monday, August 13, 2012

ဘဝေက်ာင္းက ေခါင္းေလာင္းသံ


ဘဝေက်ာင္းက ေခါင္းေလာင္းသံ


ေလာကဓံ ကာရံရဲ႕ အျခားမဲ့မွာ
ရနံ႔ေတြ သင္းပ်ံ႕ေနတယ္..
ကုိယ္ထယ္ မရွိဘူး...
ေပ်ာက္ေနတယ္...
ဘယ္ေရာက္ေနလဲ..
လုိက္ရွာမိတယ္...
မုိး မရြာဘူး..
စုိစြတ္ေနတယ္...
ပင္ယံ သစ္ကုိင္ေတြ ၾကားမွာ
ေရစက္ေလး တစ္ေပါက္ က်လာတယ္
ေတြ႔ျပီ.... ပန္းတစ္ပြင့္ ပြင့္ေနပါလား...။

ဘဝဆုိတာ...
ရနံ႔ သာ သင္းပ်ံ႕ေနပါရဲ႕
ကုိယ္ထယ္ မရွိ
ပင္ယံ သစ္ရြက္ေတြ ၾကားမွာ
ပြင့္တဲ့ ပန္းတစ္ပြင့္လုိ ဆုိေပမဲ့
ေလတုိက္အခါ..
မုန္တုိင္း မိတဲ့အခါ..
လွ်ပ္ပန္းေတြကုိ အေဖာ္ျပဳလုိ႔
ရြာသြန္းေနတဲ့ မုိးစက္ေတြရဲ႕
စုိစြတ္မႈကုိ ခံေနရတာပါ...။

စိတ္ၾကဳိက္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ကုိ
စၾကာဝဠာထဲ အသံလႈိင္း လႊင့္လုိက္တယ္
ကုိယ္ပုိင္ ျပန္ ဖမ္းဖုိ႔ ဆုိတာေတာ့
လြယ္လိမ့္မယ္ ထင္တဲ့ ကုိယ့္ အမွားဟာ
မထြက္ေသးတဲ့ ဥပေဒ တစ္ခုလုိ ျဖစ္ေနတယ္...
ဒါေပမဲ့....
နည္းလမ္းမွားသြားတဲ့ ဘဝတစ္ခုအတြက္
မုန္တုိင္းကုိ ရင္ေကာ့ခံရင္း...
ထြက္က်လာတဲ့ ဘဝရဲ႕ အပုိင္းအစတစ္ခုကုိ
ျပန္ခ်ဳပ္ဆုိတာ လြယ္တာမွ မဟုတ္တာ...။

လူဆုိတဲ့...
စၾကာဝဠာ ခႏၶာကုိယ္ၾကီးထဲ
အတိတ္က ကံတရားရယ္
ပစၥဳပၸန္က ဇာတာရယ္
အနာဂတ္ ေျမပုံေတြကုိ ေရးဆြဲရင္း
ေလာကဓံဆုိတဲ့ ဘဝခရီးၾကမ္းကုိ
အေတာင္ပံ ခတ္လုိ႔ ပ်ံသန္းေနပါရဲ႕
ပူျပင္းတဲ့ ေသာက ရာသီဥတုထဲ
တေယာက္တည္း ေနထုိင္ရင္း
ဟုိဘက္တုိးအုန္း ေျပာေနမိတယ္...။

လက္ရွိ ဘဝစာမ်က္ႏွာမွာ
စကၠန္႔ေတြ ေရြ႕လ်ားေနပါရဲ႕
မေရြ႕လ်ားေသးတဲ့ လက္ရွိဘဝဟာ
ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ျပည့္လွ်ံ အုံၾကြေနပါရဲ႕
မာနရဲ႕ ေကာင္းကင္ေအာက္မွာ
လွ်ပ္စီးနဲ႔ ေဒါသကုိ ဖိတ္ေခၚရင္း
ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္ ျပီးဆုံးတုိင္း
ရုိက္ခတ္ဖူးတဲ့ အတိတ္ မုိးသားမည္းညဳိေတြနဲ႔အတူ
မညွာတာ မုိးေတြ ရြာသြန္းေနမိတယ္...။

မုိးသားေတြရဲ႕ အမွားကုိ မ်ဳိခ်ရင္း
ၾကီးက်ယ္တဲ့ သမုဒၵရာဟာ
ေဝဒနာ ကမ္းျပဳိလုိ႔
ေသာက ဒဏ္ရာေတြ အုံၾကြေနတယ္
မေန႔က ကမ္းလြင္ လြင္ျပင္မွာ
အမွတ္တမဲ့ ဘဝ ေရဒါထဲက
မထင္မွတ္တဲ့ မုန္တုိင္းတစ္ခုဟာ
အင္ဒီေကဒါထဲ ဝင္ေရာက္လာပါရဲ႕
ေစတနာ အမွားျဖစ္ခဲ့တဲ့
ေခါင္းေဆာင္ မာလိန္းမွဴးေၾကာင့္
ဘဝ သေဘာၤၾကီး ပ်က္စီးလုနီးပါးေပါ့...။

လူဘဝရဲ႕ အခ်ဳိးအေကြ႔မွာ
အရသာ အေကာင္းဆုံး ေငြသားေတြလား
ဂုဏ္ရည္ ျပဳိင္ပြဲလား..
ပကာသန ျပဳိင္ပြဲလား...
အဆင့္အတန္း ျပဳိင္ပြဲလား...
ဖုံးလႊမ္းထားတဲ့ အရာဝတၳဳေတြကုိ
ခဏဖယ္ထားလုိက္ပါ...
အဲဒီ အမွားအားလုံးရဲ႕ မ်ဥ္းျပဳိင္ အျခားမဲ့မွာ
ေရငတ္ေနတဲ့ ဘဝထဲ လာၾကည့္ပါ..
ဘဝထဲမွာ ေမတၱာရွာပါ..
ဘဝထဲမွာ ပညာသင္ပါ...
ဘဝထဲမွာ မိတ္ေဆြရွာပါ..
ဘဝထဲမွာ ေအာင္ျမင္မႈကုိ ရွာပါ..
အဲဒါမွ.. ဘဝက ရုိးသားတယ္ဆုိတာ သိလာမွာေပါ့..။

Saturday, August 11, 2012

ဘဝ အနိမ့္ အျမင့္ ေလွခါးထစ္မ်ား

ဘဝ အနိမ့္ အျမင့္ ေလွခါးထစ္မ်ား


အေပ်ာ္တမ္းဆုိတာ....
အထက္တန္း အလႊာရဲ႕
ကစားစရာ အရုပ္ကေလး တစ္ခုလုိ႔
သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေက်းကၽြန္ေပါ့...။

အနိမ့္ အျမင့္ မညီညာတဲ့
ဘဝ ႏွစ္ခုထဲမွာ
အျမင့္က ၾကည့္ရင္ အဆင္း
အနိမ့္က ၾကည့္ရင္ အတက္
အျမင္ တယ္လီစကုတ္ျခင္း မတူညီဘူးေလ..။

ဘဝတေကြ႔ရဲ႕ ျပဳိင္ပြဲေတြမွာ
ေျပးပြဲတစ္ခုအတြက္ ခြန္အားစုိက္လုိ႔
အားကုန္ေျပးလမ့္မယ္
ယွဥ္ျပဳိင္ခ်င္လုိ႔ မဟုတ္ဘူး..။

မညီညာတဲ့ ဘဝေလွာင္အိမ္ထဲ
ေခါင္းငုံထားလုိ႔ အေၾကာက္တရားနဲ႔
ဦးညြတ္သြားတာေတာ့ မဟုတ္ခဲ့ဘူး...။

အမွန္တရားေတြ ျငိမ္သက္ တိတ္ဆိတ္သြားေပမဲ့
အမွားဘက္ကုိ လွမ္းတက္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး..။

အေကြ႔အပတ္ တစ္ခုတြင္းမွာ
ျငိမ္သက္ေနတာ ေၾကာက္လုိ႔ မဟုတ္ဘူး..။

ဖိအားတစ္ခုေၾကာင့္ ဒူးေထာင့္သြားတာ
အညံ့ခံလုိက္တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး..။

ဘဝတေကြ႔မွာ တခဏတာ
အရႈံးေပးလုိက္ျခင္းက မႏုိင္လုိ႔ မဟုတ္ဘူး...။

ႏႈတ္ခမ္းေလးတုန္ခါေနလုိ႔ ေဒါသထြက္ေနတယ္လုိ႔
မထင္လုိက္ပါနဲ႔ တဖန္ ခြန္အားေတြကုိ ေမြးဖြားေနတာပါ..။

ဝုန္းခနဲ႔ ပစ္ေပါက္မိတဲ့
ေပါက္ကြဲလာတဲ့ နဂါးမီးဗုံးလုိ
အၾကည့္ေတြက ဓားသြားတစ္ခုလုိ
ခႏၶာကုိယ္တစ္ခုလုံး ဆက္ဆက္ တုန္ခါေနသလုိ
မ်က္ဝန္းအိမ္ နီရဲေနတာေတြက
စိုးရိမ္ ေၾကာက္စိတ္ေတြေတာ့ မဟုတ္ဘူး...။

ဘဝထဲက ေဆးတစ္ခြက္ ေသာက္မိလုိက္တယ္
ေထာင္းခနဲ ၾကြတက္လာတယ္
အတြင္းပုိင္းက ယုိစီးလာတဲ့
ခြန္အားေတြကုိ ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ဆုိတာ
တပ္စိတ္ တစ္စု ခ်ထားဖုိ႔ လုိမယ္..။

ဘဝ သရုပ္ေဖာ္တဲ့ ဗိသုက ျပတုိက္ထဲက
သမုိင္းတစ္ခုဟာ အုိေဟာင္းေနေပမဲ့
အက်ဥ္းက်ေနတဲ့ စာအုပ္ တစ္အုပ္ထဲ
မွတ္တမ္းဝင္ေနေတာ့ အေရာင္မထြက္တဲ့
ဘဝရဲ႕ ေၾကးမႈံျပင္ၾကီးေပါ့..။

Friday, August 10, 2012

ပန္းအိပ္မက္ ကဗ်ာ


ပန္းအိပ္မက္ ကဗ်ာ


စိတ္ရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ
ပုံရိပ္လွလွေလးေတြ ေရးဆြဲေနပါရဲ႕
ငါ ထင္ထားတဲ့ ပန္းတစ္ပြင့္ဟာ
ေရမွာ ေမ်ာေနဆဲ့ေပါ့...။

လြင့္ေမ်ာေနတဲ့ အေတြးရဲ႕
ေလဟာနယ္ထဲ ရနံ႔တစ္ခု
တုိးေဝွးလုိ႔လာတယ္
ဘယ္ကလဲ ရွာၾကည့္မိတယ္
ေတြ႔ျပီ ဟုိမွာ.....။

လွလုိက္တာ.....
အမွတ္မထင္ ကုိင္လုိက္မိတယ္
စူးနစ္သြားတယ္...
ေသြးစေတြ ဘယ္ကထြက္လာမွန္း မသိဘူး
ျခစ္မိသြားျပီ....။

မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူး....
အနာတရ ျဖစ္ခဲ့တယ္...
ဒါေပမဲ့...
ေသာက္သုံးမိတဲ့ ေရစက္ေတြက
ခ်ဳိျမိန္ေနတုန္း.. နက္ရႈိင္းတုန္းေပါ့..။

အပြင့္ေတြ ကာရံမ်ားတယ္
ရြက္လႊာၾကားမွာ ဆူးေတြနဲ႔
အဆိပ္ေတြ ျဖန္းထားပါရဲ႕
ဝတ္ဆံအျပည့္ လွေနတဲ့
ပန္းတစ္ပြင့္ကုိမွ နမ္းရႈိက္ခဲ့တယ္..။

တသက္လုံး စုိက္ပ်ဳိးထားခဲ့တယ္
အဖူး အငုံ ရနံ႔စုံလုိ႔ ပြင့္လာတဲ့ ပန္းကုိမွ
ေလေျပ ေလညွင္းေလးေတြက
နမ္းရႈိက္သြားခဲ့ျပီေပါ့...။

အေတြးအေခၚရဲ႕ အိပ္မက္ထဲ
ရပုိင္ခြင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိပဲနဲ႔
အရုိး အရြက္ အဖူး အပြင့္ေတြၾကား
ပန္းသတင္း ေလညွင္းေတြက
တုိးေဝွးသယ္ေဆာင္ရင္း
ရနံ႔သင္းသင္းနဲ႔ ထိေတြ႔မိခဲ့ျပီေပါ့...။

Thursday, August 9, 2012

အဆုံးစမဲ့ ဘဝခရီးၾကမ္း

 

အဆုံးစမဲ့ ဘဝခရီးၾကမ္း


အေလ်ာ့ေပးလုိက္တဲ့
ဘဝေကာင္းကင္ေပၚက
ဝဲပ်ံေနတဲ့ စြန္ဟာ
မွန္စာတုိက္ထားေပမဲ့
မာနကုိ ခဝါခ်လုိ႔
ရစ္လုံးေနာက္ကုိ လုိက္ခဲ့ရတယ္..။
 ဒါေပမဲ့.... ဘဝဆုိတာ
ကာလာမ်ားတဲ့ ေကာင္းကင္က
ပန္းခ်ီကားလည္း မဟုတ္သလုိ
စကၠဴစြန္လည္း မဟုတ္ဘူးေလ....။

ႏူးညံ့စြာနဲ႔ ယုယုယယ
ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ထားတဲ့
ဘဝဆုိတဲ့ ပုံရိပ္ထဲက
ခႏၱီလြင္ျပင္မွာ
သည္းမခံႏုိင္ျခင္းေတြ
ျဖစ္လာေပမဲ့ ႏႈတ္ဆိတ္လုိ႔
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ ဖန္တီးခဲရတယ္..
ဒါေပမဲ့... ဘဝဆုိတာ
ဂိတ္မရွိတဲ့ တံခါးတစ္ခ်က္ပဲေပါ့..။

အရြယ္ေရာက္လာတဲ့
ဘဝဇာတ္အိမ္ထဲ
ဇာတ္လုိက္လုပ္ရင္း
မဖြင့္ဖူးခဲ့တဲ့ မီးခလုတ္တခ်က္ကုိ
လွ်ဳိဝွက္ခ်က္ ေသာ့ခ်က္
သံေယာဇဥ္ဆုိတဲ့ ၾကဳိးတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔
တြယ္တာတတ္ခဲ့တယ္...
ဒါေပမဲ့... ဘဝဆုိတာ
အဆုံးစမရွိတဲ့ ခရီးတစ္ခုေပါ့..။

မုိးမျမင္ ေလမျမင္တဲ့
တိမ္တုိက္ေတြၾကားက
ၾကဳိးႏွစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ စိတ္ကူယဥ္ဆန္တဲ့
အိပ္မက္ေတြထဲ ခ်ဳိျမိန္လြန္းေသာ
သစၥာမုိးေတြကုိ ေသာက္သုံးခဲ့ၾကတယ္..
ဒါေပမဲ့ ဘဝဆုိတာ အိပ္မက္ထဲက
ရုန္းထလာတာမွ မဟုတ္တာေလ...။

ဆရာၾကီး တင္မုိးရဲ႕ “ပုဂံက ခ်ဳိးကေလး” ကဗ်ာေလးပါ

 

“ပုဂံက ခ်ဳိးကေလး”


ယာခရိုးက ေရႊခ်ဳိးကူ
ပုဂံေတးသံ ၾကားေယာင္သူ
လူကတစ္ရစ္ နတ္တစ္ရစ္
ဘုရားတည္တဲ့ ပုဂံေခတ္။

ခ်စ္ျမတ္ႏိုးလို ့ ပံုျပင္ေဆာင္
ေျပာလို ့မဆံုးေပါင္
ေတာင္ေတြ ေတာေတြ ေစတီမ်ား
ဇာတ္လမ္း ေနာက္ခံထား။

ဇာတ္လိုက္မ်ားက စြမ္းအားရွင္
ေနာင္ခါ သူဘုရင္
ပံုျပင္ထဲလို တအံ့ၾသ
ေခတ္သစ္တည္ပါပေကာ။

ျပန္ ့ေျပာလွတဲ့ ယာျပင္မွာ
ေစတီေပါင္းက သိန္းေသာင္းပါ
ေက်ာက္စာ မင္စာ ေရးထိုးထား
လက္ေတြ ့ ျမင္ႏိုင္သား။

ပုဂံသားတို ့ စြမ္းအားဂုဏ္
ပံုျပင္မွတ္လို ့ယုံ
ခိုင္လံုစကား အမွန္ရွိ
တကယ္ ႀကီးက်ယ္၏။

သိခ်င္ရင္ေတာ့ ပုဂံေျမ
ေရႊခ်ဳိးကေလးကို ေမးပါေလ
ညေနက်ေတာ့ ဧရာကမ္း
ေနရီရီနဲ ့လြမ္း။ ။

Tuesday, August 7, 2012

Internet as a source of information for Academic purpose with special reference to Buddhist Studies (part One)


Internet as a source of information for Academic purpose with special reference to Buddhist Studies (part One)The purpose of this research is to explore the information source available on the internet for the Academic destination which helps the successful completion of research on Buddhist Studies and life-long learning.
         
In the world of today information plays a vital role in the field of research and day to day life. All resources related to research have increased dramatically over the last several years with reference to the demands of the information and the technology. Developments in the system of computer technology provide the means for the production and storage of ideas, thoughts, research, methodological research and experiments in digital form.
         
Among the available information channels the internet has become a popular resource and it is increasingly used as an alternative to printed resources. The book production process has been changed and largely digitized. Nowadays, readers heavily depend on e-versions. The dissemination of information through this medium has three main advantages over publication in the traditional manner, as cost, speed, and ease of access. Other advantages of an electronic medium include keyword searching and the use of multimedia and hypertext formats. The Library professionals have identified the new trend and started to acquire the e-resources to cater to their patrons effectively.

Nature of Internet
         
The internet is a global system of computer networks. It began in the late 1960s. It is becoming increasingly widespread. The Internet contains a wealth of information on a variety of subjects and it allows rapid transfers of data, messages, documents, sound, and images. The Internet consists of huge information as an encyclopedia of whole branches of universal knowledge. The volume of information you will find on the internet is amazing. Mostly sources on the Internet are often more up-to-date than sources in paper format. Sometimes, user has ever wondered at the information available on the net in many different perspectives on a single topic. It is visible that some particular topics or key words on internet are enriching with accurate, applicable, and informative information while some are overwhelming with inapplicable information. The reason for that is anyone can publish anything on the internet without considering their capabilities or code of ethics. Hence user must assess the validity of the information available on the internet.

Why people use the Internet?

There are number of reason such as:

To find general information
To find information for a particular subject
To conduct surveys
To conduct research
To correspond with far away friends (e.g. e-mail)
To meet people, virtually (e.g. facebook)
To discuss their interests with cyber friends (e.g. chatting)
To have fun (e.g. games)
To learn (e.g. online courses)
To read the news
To find software (e.g. virus guard)
To buy and sell things

Information seeking via the Internet
         
Proliferation of information resources coupled with a lack of Internet skills leads some users into difficulties when attempting to search and retrieve useful information. But the Internet is an attractive medium for seeking and obtaining information, for the following reasons:
The Internet is accessible throughout the day.
The end-user (reader) does not have to visit a library.
It is possible to find and obtain information relatively, quickly and conveniently.
The end-user can choose between saving, printing or reading information from the computer screen.

          One of the great things about the internet is that it puts information at finger tips, but it is not easy to access information which user need and available elsewhere. The Internet provides access to unlimited sources of information and search engines are continuously being upgraded to provide efficient way to help users to find what they want.

Internet usage for Academic purpose
         
Obtaining and handling information efficiently is one of great importance to Academics to do a research proficiently. Researchers follow different ways and means to obtain and handle information efficiently. To success this process mostly they get help from libraries and computers. Now computers have become an integral part of the lives of scholars and researchers. Especially Computers with internet connection have changed the information seeking behavior of Academics in advance.
         
Internet is an information source which is used as a vehicle for higher education, to seek information by Academics. It has become an integral element of Academic research and study. Internet has radically changed the global availability of scholarly publications. Today, a substantial part of the resources accessible for researchers and university students are offered through electronic sites and supply of easily obtainable information larger than ever. It is open twenty-four hours of the day and communication can be carried on at all hours without considering the distance. Modern today, internet is very much popular as an excellent research tool.
         
The most important form of education is the exchange of ideas and opinions between students and lecturers, and among researchers. Internet makes a great contribution to success of this process. It enriches with more scholarly information generated by Academics. Further it can be found that there are a number of digitization projects of historical, primary documents on the Web, many of them sponsored by Academic institutions.
         
Sometimes, a large amount of information is available but it does not have systematic editing or expert review of web-published material. Academic user must be aware of this and need to critically analyze the retrieved information before applying it in any way, in particular for research or any other Academic purpose.
         
Academic can locate “scholarly information” on the Web through the followings and the facilities available under those sites are listed.

Monday, August 6, 2012

ဘဝရဲ႕ ေၾကးမႈံျပင္ တုိက္ပြဲ

 

ဘဝရဲ႕ ေၾကးမႈံျပင္ တုိက္ပြဲ


ေနေရာင္ျခည္ ကုိးယုိးကားယားနဲ႔
မနက္ခင္း နံရံေတြကုိ ထုိးေဖာက္ေနပါရဲ႕
သ႑ာန္ မတူတဲ့ အမူအရာ ႏွစ္ခုက
ေလာက လမ္းမေပၚမွာ အလွဆင္ေနေတာ့
ေဆးဆုိးပန္းရုိက္ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်က္ ေရးျခစ္ဖုိ႔
စုတ္တံကုိ ၾကည့္ျပီး ေဒါသျဖစ္မိခဲ့တယ္..။

လူ႔ဘဝရဲ႕ သက္တမ္းအခ်ဳိ႕က ေနျမင့္...
သက္တမ္း အခ်ဳိ႕က ေလွာင္ခ်ဳိင့္ထဲမွာ...
ဒီလုိနဲ႔ ခါးသက္သက္ သက္တမ္းတစ္ဝက္ဟာ
ခရီးသြားရင္း ေရွာင္တိမ္းေနရတဲ့
ဘဝ ေမာင္းႏွင္ရတဲ့ ကားတစ္စီးလုိ
အေတြးတိမ္တုိက္မွာ လြင့္ေမ်ာေနပါရဲ႕...။

ဒါေပမဲ့....
ေန႔စဥ္သုံးေနတဲ့ လွ်ပ္စစ္ ၾကဳိးထဲက
အသြင္မတူတဲ့ အရာဝတၳဳဟာ
ဘဝလြင္ျပင္ သမုိင္းတခြင္မွာ
မထိေတြ႔တာ ၾကာေညာင္းလာရင္
အသုံးမတည့္တဲ့ ကႏၱရတစ္ခုအျဖစ္
ေျပာင္းလြဲသြားရရွာတယ္...။

လုိက္ရင္း ေျပးရင္း မဆုံႏုိင္တဲ့ လမ္းထဲ
လြဲေခ်ာ္မႈေတြ အၾကိမ္တစ္ရာမက
လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရဖူးတဲ့ ဇာတ္လမ္းတစ္ခုဟာ
ခလုတ္တုိက္လုိ႔ အရွိန္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔
ဖမ္းအုပ္မိေတာ့မွ ရုန္းကန္ ၾကဳိးစားရင္း
ေအးစက္စက္ အျပဳံးနဲ႔ ေရတစ္ခြက္ကုိ
အလြယ္တကူ ေတာင္းေသာက္တာေတာ့
ေအာင့္သက္သက္ သမုိင္းစာမ်က္ႏွာ တစ္ခုပဲေပါ့...။

လက္ခုတ္တြင္း ဆင္းသက္မွ အႏုိင္ရမည္ဆုိရင္
တရားခြင္မွာ နစ္နာရင္ မေနဘူး
အားသာရင္ ေနမယ္ဆုိတဲ့
ဥပေဒ စီရင္ခ်က္က်ျပီးသားေတြကုိ
ထပ္တလဲလဲ ရက္ၾကီး ရက္ငယ္ ခ်ိတ္ဆြဲျပီး
ျပန္စစ္ေဆးေနတာေတြက ပတ္ဝန္းက်င္း တုိက္ခုိက္တဲ့
အေညွာ္ အနံ႔ဆုိးေတြ ျဖစ္သလုိ
ညွီစုိစုိ အနံ႔ထြက္ေနတဲ့ ေမတၱာေတြ
ေက်ာက္ေတာင္ကုိ ေဖာက္ထြက္လုိ႔
တစိမ့္စိမ့္ ယုိစီးထြက္
ကမ္းပါး မျခားတဲ့
အျခားတဖက္က ကပ္ဆုိက္မႈေတြ
အေၾကာင္းမရွိ ပ်က္စီးမႈေတြ
စိတ္ အာဟာရ ဓာတ္စာေတြ
ကံစီမံရာ ခရီးသြားရင္း ေဝးခဲ့ရတာေတြ
ဒါေတြ အားလုံးဟာ..
အမွန္တရားရဲ႕ ေၾကးမႈံျပင္ တစ္ခ်က္လား...။

အမွန္တရားကုိ အျငင္းျပဳိင္ေနတဲ့
ဘဝ ဥပေဒရုံးေတာ္မွာ သားေကာင္ရမွ
အေျဖထြက္ရမည္ဆုိတဲ့ စီရင္ခ်က္ ဖြဲ႔စည္းပုံဟာ
ျပည့္စုံတဲ့ အဓိပၸာယ္မွ မဟုတ္တာ...။

ပဲခူးျမစ္တေလွ်ာက္ ယေန႔ ေရၾကီးေနေသာ ျမင္ကြင္းမ်ားပဲခူးျမစ္တေလွ်ာက္ ယေန႔ေတြ႔ရသည့္ ျမင္ကြင္းမ်ား။
အလွဴရွင္တခ်ဳိ႕က ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ သြားေရာက္ခုိလႈံၾကသည့္ ေဒသခံတုိ႔အတြက္ ထမင္းထုပ္ေပးပုိ႔လွဴဒါန္းေနၾကသည္ (ဓာတ္ပုံမ်ား-ဧရာ၀တီ)

ပဲခူးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္မ်ား ေရျမွဳပ္ေနသက့ဲသုိ႔ ပဲခူးအနီးရိွ ကဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း အုန္းႏွဲ၊ က်ားတက္၊ ကမာကလဲ၊ နိဗၺာန္၊ ေအာင္ေဇယ်၊ သံတခါး အပါအဝင္ ေက်းရြာ ၁၀ ရြာေက်ာ္ ေရျမွဳပ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားထံမွ စံုစမ္းသိရွိရသည္။
ယင္းသုိ႔ ေရႀကီးေနမႈသည္ ၅ ရက္ခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ဲထားသည့္ပ်ဳိးစပါးမ်ားလည္း ေရနစ္ျမွဳပ္ေနေၾကာင္း၊ တစ္ပတ္ေက်ာ္ ေရနစ္ျမွဳပ္လွ်င္ ပ်က္စီးကုန္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမားတုိ႔က ေျပာသည္။

ျမတ္စြာဘုရား ၄၅ (ဝါ) သီတင္းသုံးေတာ္မူခဲ့ေသာ ေနရာေဒသမ်ား


ဘုရားရွိခိုး

ေယာ ဇိေနာ အေနကဇတိယံ၊ သပုတၱဒါရမဂၤဇီ၀ိတမၸိ။
ေဗာဓိေပမေတာ အလဂၢမာနေသာ၊ အဒါသိေယ၀ အတၳိကႆ။
ဒါနပါရမႎ တေတာပရံ အပူရိ၊ သီလပါရမာဒိကမၸ။
တာသမိဒၶိေယာ ပယာတမဂၢတံ၊ တေမကဒီပကံ နမာမိ။

ေယာဇိေနာ- ငါးပါးမာန္ညြန္႔ ရန္အ၀ွန္႔ကုိ မရြံ႕မထိတ္ ျခေသၤ့စိတ္ျဖင့္ နင္းႏွိပ္ၾကိမ္ဖန္ ေအာင္ပြဲခံ၍ ေအာင္လံလႊင့္ထူ အၾကင္ေအာင္ေတာ္မူ ျမတ္စြာဘုရားသည္။ အေနကဇာတိယံ- တစ္ႏွစ္သုံးေလး ဂဏန္းေရး၍ ခ်င့္ေတြးမလြယ္ မ်ားၾကြယ္လွစြာ ဘ၀ါဘ၀ ေလးအသေခ်ၤ ကမၻာတစ္သိန္း ကာလအတြင္း၌။ ေဗာဓိေပမေတာ- ေဗာဓိဉာဏ္ၾကီး ရြယ္တိုင္းျပီးသည့္ ထြတ္ထီးဗိတာန္ သဗၺဥ္ဉာဏ္ကုိ ရရန္စိတ္ထား လိုလားေတာင့္တ ေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္။ အတၳိကႆ- အလိုရွိလတ္ လာခ်ဥ္းကပ္သည့္ ယုတ္ျမတ္မဟူ အလွဴခံပုဂၢဳိလ္ မ်ားထုိထိုအား။ သပုတၱဒါရံ- ကုိယ္ေတာ့္ရင္ေသြး အသက္ေပး၍ ခ်စ္ေရးျဖာစည္ သည္းပြတ္ႏွင့္ ပမာမွီရသည့္ ဇာလီ ကဏွာဇိန္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ သမီးသား၊ မဒၵီေဒ၀ီတို႔ကဲ့သို႔ေသာ ဇနီးးဖုရားႏွင့္တကြေသာ။ အဂၤဇီ၀ိတမၸိ- မဟာေသြး မဟာရည္ ရာဇရုပ္ဂုဏ္အင္ညီ၍ ျဖဳိးစည္သပၸါယ္ ကုိယ္အဂၤါၾကီးငယ္ႏွင့္တကြ လူ၀ယ္အျမတ္ ေခၚမွတ္တြင္ေညာင္း အသက္တစေခ်ာင္းကုိပင္ေသာ္လည္း။ အလဂၢမာနေသာ- ငါ့သား ငါ့သမီး ငါ့ဇနီးက ငါ့ထီးငါ့နန္း ငါ့ၾကငွန္းႏွင့္ ငါ့သုိင္းရံေရႊ ငါ့ေရႊေငြက ငါ့ေျမငါ့ဟာ ငါ့ဥစၥာဟု တဏွာေျမွးယွက္ မေပးရက္သည့္ ရမၼက္ပိတ္ဖုံး စိတ္ႏွလုံးမွ ဆိတ္သုဥ္းေတာ္မူသည္ျဖစ္၍။ အဒါသိေယ၀- သဗၺညဳဉာဏ္ ရဖုိ႔ရန္ကုိ စိတ္သန္ေရွ႕ေျပး သဒၶါေရွး၍ လွဴေပးေတာ္မူသည္သာလွ်င္တည္း။ ဒါနပါရမႎ- အျပားသုံးလီ ဒါနပါရမီေတာ္ျမတ္ကို လည္းေကာင္း။ တေတာပရံ- ထုိဒါနပါရမီေတာ္မွ တစ္မ်ဳိးတစ္စား တစ္ပါးသာလွ်င္ျဖစ္ေသာ။ သီလပါရမာဒီကမၸိ- သီလပါရမီ၊ ေနကၡမၼပါရမီ၊ ပညာပါရမီ၊ ၀ီရိယပါရမီ၊ ခႏၲီပါရမီ၊ သစၥပါရမီ၊ အဓိ႒ာနပါရမီ၊ ေမတၱာပါရမီ၊ ဥေပကၡာပါရမီေတာ္ျမတ္ အေပါင္းကုိလည္းေကာင္း။ အပူရီ- သဗၺညဳဉာဏ္ ရဖုိ႔ရန္ကုိ စိတ္သန္ရည္စူးသဒၶါထူးျဖင့္ ဆည္းဗူးျဖည့္က်င့္ေတာ္မူခဲ့ေလျပီ။ တာသံ- ထုိပါရမီဆယ္ပါး အက်ယ္ပြားက အျပားသုံးဆယ္ႏႈန္းမလြယ္တုိ႔၏။ ဣဒၶိယာ- တစ္စြန္းတစ္စ မက်န္ရေအာင္ ေလာက္ငကုန္လုံ ျပည့္စုံေတာ္မူျခင္းေၾကာင့္။ အဂၢတံ- ျဗဟၼာနတ္လူ သုံးဘုံသူတြင္ မည္သူႏွင့္မွ် မယွဥ္အပ္သည့္ အျမတ္ေခါင္မွဴး ပုဂၢဳိလ္ထူး၏အျဖစ္သုိ႔။ ဥပယာတံ- ဆုၾကီးပြင့္စည္ ခါတန္ျပီဟု ပါရမီးေတာ္ ႏႈိးပင့္ေဆာ္၍ ေရာက္ေတာ္မူျပီးထေသာ။ (၀ါ) ေရာက္ေတာ္မူျပီးေသာေၾကာင့္။ ဧကဒီပကံ- အစမထင္ ကမ္းမျမင္ဘဲ သံသရာတစ္ေက်ာ တေမ်ာတည္း ေမ်ာခဲ့ရသည့္ လူေရာနတ္ပါ ျဗဟၼာမၾကြင္း သတၱ၀ါခပင္းတို႔ ၀ပ္စင္းထံနီး ခိုကပ္မွီးရသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ကုိင္းကၽြန္းၾကီးသဖြယ္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူေပထေသာ။ တံဇိနံ- ငါးပါးမာရ္ညြန္႔ ရန္အ၀ွန္႔ကုိ မရြံ႕မထိတ္ ျခေသၤ့စိတ္ျဖင့္ နင္းႏွိပ္ၾကိမ္ဖန္ ေအာင္ပြဲခံ၍ ေအာင္လံလႊင့္ထူ ထုိေအာင္ေတာ္မူ ျမတ္စြာဘုရားကို။ ကုိယ္ႏႈတ္ႏွလုံး သုံးပါေပ်ာင္းေပ်ာ့္ မာန္ကိုေလွ်ာ့၍ ကန္ေတာ့ျမတ္ႏုိး လက္အုပ္မုိုးလ်က္ ရွိခုိးဦးညႊန္႔ပါ၏ ျမတ္စြာဘုရား။

သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၂၅၅၆ ႏွစ္၊ ေကာ္ဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၄၊ ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဝသႏၱမုိးဥတုျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာတုိ႔၏ အစဥ္လာတုိင္း ရွစ္ရက္ ဥပုသ္၊ တစ္ဆဲ့ငါးရက္ ဥပုသ္ေန႔မ်ားတြင္ ဘုရားသြား ေက်ာင္းတက္ ဥပုသ္ သီလမ်ား ယူ၍ မိမိတုိ႔ တက္ႏုိင္သေလာက္ အလွဴဒါနမ်ား ယူလုပ္ၾကသည္။ အဲဒီလုိ ျပဳလုပ္ရသျဖင့္ မဟာကုသုိလ္ေတြလည္း မိမိတုိ႔ ကုိယ္တုိင္ ရရွိၾကသလုိ အက်င့္သီလ အာစာရလည္း ျပည့္စုံၾကသည့္ အခါမ်ဳိးဆုိလည္း မမွားႏုိင္ေခ်။ က်န္ရွိေနေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ကုသုိလ္မ်ား မရရွိႏုိင္ဘူးလား ဆုိရင္လည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ အလုပ္ကိစၥမ်ားလွေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ျပဳလုပ္ႏုိင္မည္ မဆုိႏုိင္ပါ။ တခ်ဳိ႔ကလည္း ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာတုိ႔ကုိ အားလပ္သည့္အခ်ိန္တုိင္း ျပဳလုပ္ႏုိင္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ကလည္း အလုပ္မ်ားေသာေၾကာင့္ ေကာင္းစြာ မျပဳလုပ္ႏုိင္သျဖင့္ ကုသုိလ္၏ အႏွစ္သာရကုိ ေကာင္းစြာ မခံစားရသလုိ၊ က်င့္သုံးျခင္း၊ ေစာင့္တည္ျခင္း သီလ၊ ပြားမ်ားျခင္း ဘာဝနာ စသည္တုိ႔ကုိ ေကာင္းစြာ မက်င့္သုံးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဝါတြင္းကာလတြင္ ဗုဒၶဘာသာ ဒကာ၊ ဒကာမတုိ႔ အေနျဖင့္ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာတရားတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္အျပင္ ကုိယ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ၊ စိတ္၏ ျငိမ္းခ်မ္းမႈမ်ား ရရွိၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဝါတြင္းကာလတြင္ တစ္ႏွစ္တာ ကာလတြင္း ပင္ပန္းမႈမ်ား၊ ေသာကေရာက္မႈမ်ား၊ မိမိတုိ႔၏ ဖိအားမ်ားလာေသာ အလုပ္အကုိင္ စသည္တုိ႔ႏွင့္ လုပ္ကုိင္စဥ္တြင္ ရရွိလာေသာ ဒုကၡသုကၡေတြလည္း ေျဖေဖ်ာက္ေစႏုိင္ေသာ ကာယိကသုခ၊ ေစတသိကသုခေတြကုိ ရရွိၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သုိ႔ ကုိယ္၏ ခ်မ္းသာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာျခင္းေတြ ျဖစ္ၾကသည့္ ဒကာ၊ ဒကာမတုိ႔အတြက္ အေကာင္းဆုံး ဓမၼဒါန ျပဳေသာအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား (၄၅ ဝါ) သီတင္းသုံး ဝါဆုိ ဝါကပ္ေတာ္မူခဲ့ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းတုိက္ၾကီးမ်ား ဗုဒၶဘာသာေတြ အေနျဖင့္ တကယ္သိသင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း တင္ျပလုိက္ပါသည္။


ျမတ္စြာဘုုရား၏ ၄၅ ဝါ-ခရီးစဥ္ လကၤာ

ပထမဝါ မိဂဒါ ၃-ဝါ ရာဇျဂိဳဟ္၊
ေဝ-မကုုလ ငါးေျခာက္ၾက တာဝ-ခုုႏွစ္ဆိုု။
သံသုု-ေကာသမ္ ရွစ္ကိုုးစံ ဆယ္တန္-ပါလိဆိုု
နာလာ -ဆယ့္တစ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ မွတ္လစ္ေဝရဥ္ဆိုု
စာ ေဇ ကပီ အာဠ၀ီ ကပ္၏တစ္စီဆိုု
ရာဇျဂိဳဟ္တစ္ စာလီႏွစ္ ထပ္လစ္ရာဇျဂိဳဟ္
ႏွစ္ဆယ့္ေလးဝါ သာဝတ္မွာ ဆုုံး၀ါေဝဠဳဆိုု
ႏွစ္ဆယ့္ေလးမွ ေျခာက္ပုုဗၺ ေဇတအၾကြင္းဆိုု။
-----------------------------------

Friday, August 3, 2012

ဇာတ္ေကာင္မပါတဲ့ ဘဝပုံရိပ္


ဇာတ္ေကာင္မပါတဲ့ ဘဝပုံရိပ္


အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ နံရံေတြနဲ႔ ပိတ္ထားတဲ့
ကာရံ ေလွာင္ခ်ဳိင့္ေတြထဲ ဖိတ္က်သြားခဲ့တဲ့
ဒဏ္ရာ ေသြးခ်ဳိခ်ဳိ တစက္ကုိ
သန္႔ရွင္းဖုိ႔ဆုိတာ လြယ္ကူတဲ့ အရာမွ မဟုတ္တာ..။

ေလးလြန္းတဲ့ ပစၥည္းတစ္ခုကုိ
ေခတ္သစ္နည္းပညာေတြနဲ႔
သယ္ေဆာင္ဖုိ႔ လြယ္ကူေပမဲ့
က်လာတဲ့ မ်က္ရည္တစက္ကုိ
ကူသယ္ဖုိ႔ မလြယ္ကူတာ သံသရာတခြင္ေပါ့..။

သံသရာတခြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းတဲ့ ခရီးရွည္ထဲ
ေနဝင္တာ အၾကိမ္တစ္ရာမကေတာ့ဘူး...
ဘဝဆုိတာ တေျဖးေျဖး အုိလာျပီ...
ျပန္မလာေတာ့တဲ့ ေျခရာေတြေပၚ..
ဖိတ္ေခၚလုိ႔ လာေနတာက ဘယ္သူေတြလဲ
ေၾကြးသစ္ခ်တဲ့ အသစ္ေတြလား...။

ခုတ္ရာတျခား ထစ္ရာတျခားနဲ႔
ျဖစ္တတ္တဲ့ ဘဝဝန္းက်င္မွာ
အမုိက္မွား လုိက္စားတတ္တာ
အၾကဳိက္ျခင္း မတူဘူး
ေလာဘၾကီးမယ္...
ေဒါသၾကီးမယ္...
ေမာဟၾကီးမယ္...
ကာလဝိတက္ေတြက
လာပါ သူငယ္ခ်င္းလုိ႔
ေၾကြးေဟာင္းဆပ္ဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚေနတယ္
အဲဒါေတြက ဘဝရဲ႕ အမွား သီအုိရီ တစ္ပုဒ္ပဲေပါ့..။

ဒါေပမဲ့....
ပေလတုိ ရဲ႕ ဝါဒလည္း မဟုတ္ဘူး..
ဒါဝင္ ရဲ႕ သီအုိရီေတြနဲ႔ မဆုိင္ဘူး...
အုိင္းစ္တုိင္းလ္ ရဲ႕ သိပၸံနည္းလည္း မဟုတ္ဘူး...
နယူတန္ ရဲ႕ နိယာမလည္း မပါဘူး...
အစဥ္လာ မုိက္ခ္ ခြက္ထဲ
သြင္းေလာင္းလုိက္တဲ့ သကာရည္လည္း မဟုတ္ဘူး..
တယူသန္ရာ အစြဲကပ္တဲ့
ဥပါဒန္ရဲ႕ သားေကာင္းလည္း မဟုတ္ဘူး...
ဘဝကုိ သရုပ္ေဖာ္တဲ့ ကံတရားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေပါ့...။

Wednesday, August 1, 2012

မဟာလူသားရဲ႕ ဓမၼစက္အစ ဝါဆုိလ


မဟာလူသားရဲ႕ ဓမၼစက္အစ ဝါဆုိလ


သေခ်ၤေလးရပ္ တသိန္ထက္မွစ၍ ပါရမီဆယ္ပါး အျပားသုံးဆယ္တုိ႔ကုိ မနားမေန ျဖည့္ က်င့္ေတာ္မူျပီးေနာက္၌ ဘုိးေတာ္အဥၨန သကၠရာဇ္ျဖဳိခ်ျပီး ႏွစ္ေပါင္းေတာ္ေတာ္ ၾကာေသာအခါ လူတုိ႔ သမုတ္အပ္၊ လူတုိ႔ အေလ့အျမတ္ ျပဳအပ္ေသာ ဘုရင္တဆူျဖစ္ေသာ မင္းသုေဒၶါဒန နန္းတက္လာခဲ့သည္။

ေနာက္ႏွစ္မ်ားစြာၾကာျမင့္လာေသာအခါ မင္းၾကီး သုေဒၶါဒနႏွင့္ မဟာမယာေဒ၀ီတုိ႔၏ လယ္ယာေျမ ေကာင္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဥယ်ာဥ္တြင္းမွာ သိဒၶတၳကုမာရ ဟုဆုိအပ္ေသာ ကုမုျဒာၾကာ ပန္းကေလး တစ္ပြင့္ ျပဳိင္ဘက္မရွိ လွပစြာ ပြင့္ထြန္း ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ထုိပန္းကေလး တပြင့္၏ ရနံ႔တုိ႔ျဖင့္ ဖခင္ ဘုရင္ သုေဒၶါဒနသည္ အရမ္းကုိ ၾကည္ႏူးခဲ့ရသည္။ ထုိကုမုျဒာပန္းကေလး ေမြးဖြားမူေၾကာင့္ အရမ္း၀မ္းသာေနသလုိ အရမ္းလည္း ၀မ္းနည္းမဆုံး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ၀မ္းနည္းျခင္း၏ အေၾကာင္းမွာလည္း ခ်စ္လွစြာေသာ ၾကင္ယာေတာ္ မဟာမာယာေဒ၀ီ မိဖုရားေခါင္ၾကီး နတ္ရြာစံသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ မည္သုိ႔ေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ မင္းၾကီး စိတ္ေသာက ေရာက္ေန သည္ မည္သူမွ မသိေသာ္လည္း မင္းၾကီး၏ ပူေဆြးေနေသာ ႏွလုံးအိမ္ႏွင့္ လစ္ဟာေနေသာ မိဖုရားၾကီး၏ ေနရာကုိ ၾကည့္လွ်င္ သိႏုိင္ပါ သည္။

ေလာကတြင္ မည္သုိ႔ေသာ ေယာက်ၤားသည္ အိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားေသာအခါ ထုိအိမ္ေထာင္သည္ ဘ၀ကုိ ျမတ္ႏုိးျခင္း တက္မက္ျခင္း ကာမရာဂျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ မိမိ၏ ကုိယ္ပုိင္ပုံရိပ္ အိမ္ရိပ္တြင္ ခြန္အားျဖစ္ေစေသာ ဇနီးသည္ မရွိလွ်င္ မ်က္လုံးတဖက္ မရွိေသာ လူတေယာက္ အသြင္သုိ႔ ေရာက္သြားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ မင္းၾကီးလည္း ထုိနည္းအတူ မိမိ၏ ၾကင္ယာေတာ္ ခ်စ္ဇနီး သူ႔ဘ၀ထဲက ထြက္ခြာကာ နတ္ရြာစံခဲ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စိတ္ေသာက ဗ်ာပါေ၀လ်က္ပင္ျဖစ္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ သူ႔၏ လယ္ယာေျမေကာင္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဥယ်ာဥ္ထဲတြင္ သိဒၶတၳကုမာရ မင္းသားကို အစားထုိး ခ်စ္မဆုံးေသာ အၾကင္နာ တရားေတြနဲ႔ ယုယေထြးပုိက္ကာ တသသ ရင္မွာလွဳိက္ေသာ ပီတိ အျပဳံးေတြျဖင့္ ေပ်ာ္မဆုံး ျဖစ္ ခဲ့ရသည္။ တေန႔ေသာအခါ မင္းဆရာျဖစ္ေသာ ရေသ့ၾကီးတပါး နန္ေတာ္အတြင္းသုိ႔ ၾကြလာခဲ့သည္။ ရေသ့သည္ သင့္သင့္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ေနထုိင္သီတင္း သုံးေနစဥ္တြင္ လူမမယ္ ကေလးေလးျဖစ္ေသာ မင္းသားေလး သိဒၶတၳသည္ ရေသ့ၾကီး၏ ဦးေခါင္းထိပ္သုိ႔ တက္ေရာက္ေနသည္။

ရေသ့ၾကီးသည္လည္း အံၾသဘနန္းျဖစ္၍ ေဖာ္မျပႏုိင္ေသာ ေသာကေတြ ရင္လွဳိက္သည္းလွဳိက္ ခံစားရင္း စကၡဴႏွစ္ကြင္း အလင္းေရာင္၏ အေရွ႕တြင္ မ်က္ရည္စီးေၾကာင္းေလးမ်ား တသြင္သြင္ စီးေနမိသလုိ သူေတာ္စဥ္ ပုလဲမ်က္ရည္ေလးမ်ား ေျမပါးျပင္ေပၚသုိ႔ ခစားလာရသည္။ ထုိအခ်ိန္မွာ ဘုရင္ၾကီးလည္း အေၾကာင္းစုံ သိခ်င္ေသာေၾကာင့္ ဆရာရေသ့ၾကီးကုိ ေမးေလွ်ာက္ၾကားလုိက္ပါသည္။ ရေသ့ၾကီးက “အခုလုိ အရွင္မင္းၾကီး၏ လယ္ယာေျမေကာင္းေသာ ေျမကြက္ေပၚမွာ ဥယ်ာဥ္လည္းေကာင္း ဥယ်ာဥ္မွဴးလည္းေကာင္းသျဖင့္ အရွင္မင္းၾကီး၏ ရင္ေသြးျဖစ္ေသာ သိဒၶတၳကုမာရ မင္းသားေလးတည္းဟူေသာ ကမၻာ့ပန္းေကာင္းေလး တစ္ပြင့္ ပြင့္ထြက္လာျခင္းက အလြန္ကံေကာင္းေလစြ တကား၊

ေနာင္လာမည့္ အနာဂါတ္မွာလည္း မင္းစၾကာ သုိ႔မဟုတ္ ေလာကသုံးတုိ႔ အတုလပုိင္ရွင္လည္းျဖစ္ လူသားတုိ႔၏ အေလ့ဂရုျပဳ အပ္ေသာ ေလာကသား အားလုံးတုိ႔၏ သုံးလူသနင္း တရားမင္းတဆူ ျဖစ္လိမ့္မည္ ထုိအေၾကာင္းသည္ စင္စစ္ဧကန္ပင္ျဖစ္သည္”။ ရေသ့ၾကီးသည္ မင္းၾကီးအား မ်က္၀န္းအိမ္က မေျခာက္ေသးေသာ မ်က္ရည္နဲ႔ ၾကည့္ရင္း တုန္ခါေနေသာ ႏႈတ္ခမ္းပါးအစုံက ေျပာျပေန သည္။ မင္းၾကီးလည္း အဲဒီအေၾကာင္းကုိ သိရွိ၍ သားေတာ္ သိဒၶတၳကုမာရကုိ ၾကည့္ရင္း လြန္စြာ ၀မ္းေျမာက္ခဲ့သည္။

သက္တမ္းအားျဖင့္ ၾကီးရင့္လာသျဖင့္ ေနာင္ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ႏွစ္ဆယ္ေလာက္ ကာလသာ ေနရမည့္ ရေသ့ၾကီးသည္ “ငါသည္ ေလာကထြက္ထား သုံးေလာကသနင္း တရားမင္း ျဖစ္ေသာ ဘုရားရွင္ကုိ ဖူးျမင္ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ” ဟု အေတြးအိမ္ မွာ ေတြးေတာရင္း မ်က္ရည္ ေျဖမဆည္သာ၍ တဖန္ ႏွလုံးအိမ္မွာ မုိးထစ္ခ်ဳန္း ရြာခ်လာသျဖင့္ စကၡဴအိမ္ ေရလမ္းေၾကာင္းမွ တသြင္သြင္ စီးက်လာခဲ့သည္။

ရေသ့ၾကီးသည္ ၾကဳိတင္ကာ အေလာင္းေတာ္ သိဒၶတၳကုမာရ မင္းသားေလးကုိ လက္ဆယ္ျဖာ ထိပ္မွာမုိး၍ ရွိခုိးျခင္းျဖင့္ ပီတိေသာမနႆ ထုံလႊမ္းကာ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း သီတာမ်က္ရည္တုိ႔ တဖန္စီးဆင္းေနခဲ့သည္။ ေနာင္ႏွစ္ပရိေစၧဒ အနည္းငယ္ ၾကာလြန္ေသာအခါ မင္းၾကီးသည္ တုိင္းျပည္ရွိ တုိင္းသူတုိင္းသားမ်ားျဖစ္ေသာ ပညာရွိ ပုေရာဟိတ္တုိ႔ကုိ ေၾကညာေမာင္းတီး၍ ဆင့္ေခၚကာ သားေတာ္ သိဒၶတၳမင္းသားေလး ၏ လကၡဏာၾကီးငယ္တုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈဖတ္ခုိင္းခဲ့သည္။

အဲဒီေခတ္ မဇၥိ်မတုိင္းႏုိင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ ပုေရာဟိတ္ ငါးဦးတုိ႔သည္ မင္းသားေလး၏ လကၡဏာၾကီးငယ္ကုိ ဖတ္ၾကျပီး ေလးေယာက္ေသာ ပုဏၰားတုိ႔သည္ စၾကာမင္း သုိ႔မဟုတ္ ကမၻာသူ ကမၻာသားတုိ႔၏ ဦးခုိက္ရာ သုံးလူသနင္း တရားမင္း ျဖစ္ လိမ့္မည္ဟု ေဟာၾကားခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ေကာ႑ည ပုဏၰားေလးသည္ ေလာကသုံးပါး တုိ႔၏ အေလ့ဂရုျပဳအပ္ေသာ ဘုရားစင္စစ္ ဧကန္ ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု တခုတည္းေသာ အေျဖျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မင္းၾကီးသည္ ထုိအေၾကာင္းအရာအားလုံးကုိ သိေတာ္မူေသာအခါ မိမိ၏ သားေတာ္ကုိ လုိေလေသးမရွိေအာင္ ဖခင္တုိ႔ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖင့္ လုိအပ္တာမွန္သမွ်ႏွင့္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါမွာလည္း ဘဒၵကဥၨနဟု ေခၚေသာ ယေသာ္ဓရာ မင္းသၼီးနဲ႔ မိဘတုိ႔ ၀တၱရားအတုိင္း ထိမ္းျမားေပးခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ မင္းၾကီးသည္ သားေတာ္ကုိ ခ်စ္ျမတ္သျဖင့္ ေရႊနန္းၾကီး သုံးေဆာင္ျဖင့္ ထားခဲ့သည္။ ထိမ္းျမားျပီး ႏွစ္ အနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ မင္းသိဒၶတ္ႏွင့္ ဘဒၵကဥၨနမင္းသၼီးတုိ႔၏ သားဦးရတနာေလး ရာဟုလာကုိ ေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။

သိဒၶတၳမင္းသားသည္ အသက္အားျဖင့္ ႏွစ္ဆဲ့ကုိးႏွစ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ နိမိတ္ ၾကီးေလးပါးကုိ ေတြ႔ျမင္ခဲ့သလုိ ေလာကဦးရည္ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္၏ သကာရည္ကုိ ရြံ႕ရွာသျဖင့္ ေတာထြက္ခဲ့သည္။ သူ႔၏ ခ်စ္ခင္လွစြာေသာ ဇနီးႏွင့္သားကုိ စြန္႔လြတ္သြားျခင္းသည္ ေလာက လူသားတုိ႔ သဘာ၀အေလွ်ာက္ မေကာင္းေသာ္လည္း အနာဂါတ္ ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ မိမိရင္၌ မလြယ္ရေသာ္လည္း ဓမၼရင္၌ လြယ္၍ ေမြးေပးရေသာ သားသၼီးအတြက္ ေကာင္းေစဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိေၾကာင့္လည္း မင္းသိဒၶတ္သည္ အေနာ္မာေသာင္ကမ္းမွ ဥရုေ၀လေတာသုိ႔ ထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အျခားတဖက္၌လည္း အုိမင္းတရား၏ ထံသုိ႔ျခင္းကပ္ေနေသာ မင္းတရား သုေဒၶါဒနသည္ သားေတာ္ကုိ မည္သုိ႔ ေသာ အေၾကာင္းရာမ်ားျဖင့္ တားစီးခဲ့ေသာ္လည္း တားစီးခြင့္ မရွိေသာေၾကာင့္ သားေတာ္ ေပ်ာက္ျခင္း မလွ ေပ်ာက္သြားေသာေၾကာင့္ ပူေဆြးျခင္း ေသာကေတြ ရင္မွာပုိက္လုိ႔ သားေတာ္ကုိ ရွာပုံေတာ္ ဖြင့္ခဲ့ရသည္။

ႏွစ္ေတြအလီလီ ၾကာေညာင္းေသာ္လည္း သားေတာ္၏ ေျခရာေတာင္ မေတြ႔ခဲ့ရသျဖင့္ ေ၀ဒနာေတြ ရင္ထုကာ ပူေဆြးျခင္း ၀မ္းနည္းျခင္း ေသာကေတြနဲ႔ စားမ၀င္ အိပ္မေပ်ာ္ခဲ့ေသာ ညတုိင္း မ်က္ရည္ျဖင့္ ေရႊကုတင္ေပၚမွာ ေမ်ာခဲ့ရသည္။ အခ်ိန္ကာလေတြ ကုန္ဆုံးလုိ႔ ႏွစ္ေဟာင္းေတြေျပာင္း ႏွစ္သစ္မွာ ရြက္သစ္ ေ၀ဆာေသာ တစ္ႏွစ္ ခရီးသည္ ကုန္ဆုံးခဲ့ရသည္။ ထုိအခ်ိန္မွာ သားေတာ္ မင္းသိဒၶတ္သည္ ဥရုေ၀လေတာတြင္ ရေသ့ရဟန္းျပဳျပီး၍ ဒုကၠရစရိယ အက်င့္တရားကုိ အားထုတ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအက်င့္တရား မ်ားသည္ လြန္စြာပင္ပန္းဆင္းရဲလွသျဖင့္ မိမိ၏ ခႏၶာကုိယ္သည္ ပိန္ခ်ဳံးသကဲ့သုိ႔ အရုိးေပၚ အေရတင္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေျခာက္ႏွစ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ အတၱလႊမ္းမုိးေသာ ထုိအက်င့္တရား၏ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ေကာင္းစြာသိျဖင့္ အတၱဆန္ေသာ အက်င့္တုိ႔ကုိ စြန္႔လြတ္ကာ အက်င့္ျမတ္ျဖစ္ေသာ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ျဖစ္ေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါး၊ (၁) သမၼာ ဒိ႒ိ= ေကာင္းျမတ္ စင္ၾကယ္ေသာ သိျမင္မႈ။ (၂) သမၼာ သကၤပၸ=ေကာင္းျမတ္စင္ၾကယ္ေသာ ၾကံစည္မႈ။ (၃) သမၼာ ၀ါစာ=ေကာင္းျမတ္စင္ၾကယ္ေသာ ၀စီကံမႈ။ (၄) သမၼာ ကမၼႏၱ=ေကာင္းျမတ္စင္ၾကယ္ေသာ ကာယကံမႈ။ (၅) သမၼာ အာဇီ၀=ေကာင္းျမတ္စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးမႈ။
(၆) သမၼာ ၀ါယာမ=ေကာင္းျမတ္စင္ၾကယ္ေသာ အားထုတ္မႈ။ (၇) သမၼာ သတိ=ေကာင္းျမတ္စင္ၾကယ္ေသာ ေအာက္ေမ့မႈ။ (၈) သမၼာ သမာဓိ=ေကာင္းျမတ္စင္ၾကယ္ေသာတည္ၾကည္မႈ တို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍ သစၥာေလးပါးကို ေဟာေတာ္မူသည္။
သစၥာေလးပါးကား- (၁) ဆင္းရဲအမွန္ဟူေသာ ဒုကၡသစၥာ။ (၂) ဆင္းရဲျဖစ္ေၾကာင္းအမွန္ဟူေသာ သမုဒယသစၥာ။ (၃) ဆင္းရဲခ်ဳပ္ျငိမ္းရာ အမွန္ဟူေသာ နိေရာဓသစၥာ။ (၄) ဆင္းရဲခ်ဳပ္ျငိမ္းရာသို႔ ေရာက္ေၾကာင္းအမွန္ဟူေသာ မဂၢသစၥာ-စသည္တုိ႔ကုိ က်င့္သုံးသျဖင့္ သက္ေတာ္ ၃၅ ႏွစ္၊ မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေလာကသုံးပါး၌ ဘုရားျမတ္ ဘဂ၀ါ ပုိင္ရွင္ တရားမင္း တဆူ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီေလာက ဒီကမၻာၾကီး အတြက္ ကမၻာ့ပန္းတစ္ပြင့္ လည္းျဖစ္ တရားမင္းတဆူလည္းျဖစ္ေသာ ဘုရားရွင္သည္ ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္မွာ မည္သူ မွ ျငင္းဆုိျခင္းငွာ စြမ္းႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ် တကား။
ဘုရားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာအခါဥဒါန္းက်ဴးရင္းေတာ္မူခဲ့သည္မွာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္သည္။

“အေနကဇာတိ သံသာရံ၊ သႏၶာဝိႆံ အနိဗၺိသံ။
 ဂဟကာရံ ဂေဝသေႏၲာ၊ ဒုကၡာ ဇာတိ ပုနပၸဳနံ။
 ဂဟကာရက ဒိေ႒ာသိ၊ ပုန ေဂဟံ နကာဟသိ။
 သဗၺာ ေတ ဖာသုကာ ဘဂၢါ၊ ဂဟကူဋံ ၀ိသခၤတံ။
 ဝိသခၤါရဂတံ စိတၱံ၊ တဏွာနံ ခယ မဇၩဂါ။”

“ျဖစ္ျခင္းမ်ားစြာ သံသရာထဲ၊
 မသိဘဲ ေျပးလႊားခဲ့ရ။
 အိမ္ေဆာက္သူလက္သမားကို ေဖြရွာရင္း၊
 ျဖစ္ျခင္းေတြသာ ဖန္တစ္ရာ ဆင္းရဲခ့ဲ ။
 ေဟ့ လက္သမား သင့္ ငါျမင္ၿပီ ၊
 သင္ အိမ္သစ္ေဆာက္ခြင့္ မရေတာ့
 သင့္အိမ္နံရိုးေတြ ငါခ်ိဳးဖ်က္ခဲ့ၿပီ ၊
 သင့္အိမ္အထြဋ္ကို ငါပယ္ခြ်တ္ခဲ့ၿပီ။
 ျပဳလုပ္ျခင္းကင္းရာဆိုက္ကပ္ခဲ့ ငါ့စိတ္၊
 တပ္မက္မႈဆိတ္သုဥ္းရာ ငါ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။”

မဟာသကၠရာဇ္ ၁၀၃ ခုႏွစ္၊ ဥတုဝသႏၱ ဝါဆုိလျပည့္ေန႔ ေလာကသနင္းျဖစ္ေသာ ဘုရားရွင္သည္ မိမိသိရွိလာေသာ ခ်မ္းသာမႈ အားလုံးကုိ မိမိ၏ ပထမဦးဆုံး ပဥၥဝဂၢီရေသ့ညီေနာင္ ငါးဦးကုိ တရားဦးျဖစ္ေသာ ဓမၼစကၠ ပဝတၱန သုတၱန္ကုိ ေဟာေဖာ္ညြန္ၾကားသျဖင့္ ထုိတရားေတာ္၏ အဆုံးတြင္ ေလာကၾကီး၏ ခ်မ္းသာအစစ္ကုိ ေကာ႑ညရေသ့ေလးမွ သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္သျဖင့္ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ အေမြအနည္းငယ္ကုိ ရရွိ၍ ေသာတာပန္ျဖစ္ခဲ့ျပီး အနတၱလကၡဏ သုတၱန္ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ မ်ားမၾကာခင္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ ရရွိခဲ့သည္။ အရွင္ေကာ႑ည ရဟႏၱာျဖစ္ျပီးေနာက္တြင္ အစဥ္အတုိင္း က်န္ရွိေနေသာ ရေသ့ေလးပါးတုိ႔ နိဗၺာန္ခ်မ္းကုိ ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ခ်ဳိ႕ ေကာ္ဖီရဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္း


ႏွစ္ခ်ဳိ႕ ေကာ္ဖီရဲ႕ ေကာက္ေၾကာင္း


အတိက္အရိပ္ေတြ ေဆြးရိေဟာင္းႏြမ္းသြားတယ္
မလုိအပ္ေသာ ႏွစ္ကာလေတြ ၾကာေညာင္းခဲ့တယ္
ေခတ္ၾကီးကုိ အမွီလုိက္ရင္း ခ်စ္သူၾကဳိက္ စကားလုံးေတြလည္း ပ်င္းရိ
ျငိဳးစိတ္ မုန္းမာန္ ေဒါသ မတရားတာေတြလည္း စိတ္မဆုိးေတာ့
လစ္ဟင္းေနတဲ့ ဘဝခ်စ္ျခင္းေမတၱာက အတုိင္းတာမဲ့ ၾကာလြန္းတယ္...။

ဒါနဲ႔ စိတ္ညစ္ညစ္ ေထြရာေလးပါးကုိ
စဥ္းစားရင္း တရာထုိင္ဖုိ႔ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ ေလ့လာမိေတာ့
အသားတျခား အေသြးတျခား ဘုရားစဥ္ေရွ႕
တင္ပလႅင္ေခြထုိင္ေတာ့ တရားထုိင္ျခင္းက
ကုိယ္ပုိင္စိတ္ဓာတ္ထဲ ဥာဏ္စဥ္ကမမွီခဲ့တာ... အခုထိေပါ့..။

တံတုိင္းခတ္ထားတဲ့ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ 
သံသရာ နာရီလက္တံၾကားမွာ
လည္ပတ္ရင္း ေအာ္ျမည္းသံက က်ယ္လြန္းလုိ႔..
ငယ္ငယ္က ေက်ာင္းဆင္းသလုိ မဟုတ္ေတာ့
နာရီလက္တံ စက္သံၾကားတာ ၾကာျမင့္လာတုိင္း
အုိေဟာင္းႏြမ္းေသာ ဇရာမွတ္တုိင္ကုိ ဆုိက္ေရာက္လုိ႔
ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ တေျဖးေျဖးေဝးခဲ့တယ္.....။

ေန႔စဥ္ တာဝန္ေတြနဲ႔ အလုပ္ လုပ္လုိက္ 
ထမင္းစားလုိက္ အိပ္တန္းဝင္လုိက္ 
မလွတဲ့အလွကုိ အေရာင္းကုန္တင္ရင္း
မွတ္တမ္းတင္ေန႔ရက္ေတြ ပါတီတခုအတြင္း
နာရီလက္တံ စက္သံေတြက ေရြ႕လ်ားလုိ႔
ဘဝစကၠန္႔ေတြ ကုန္ဆုံး ၾကာေညာင္းခဲ့တယ္ အခုထိေပါ့...။

မေန႔က ဖုန္တက္ေနတဲ့ စာအုပ္စဥ္ကုိ ၾကည့္မိခုိက္
အေတြးတစိတ္နဲ႔ ခံတြင္းအခ်ဥ္ေဖာက္လုိ႔
ေကာ္ဖီခြက္ကုိ လက္ကုိက္ရင္း ေမာ့ေသာက္လုိက္မိတဲ့
အရသာဟာ နာရီလက္တံၾကား စက္သံမ်ားနဲ႔
တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခားခဲ့...... အဲဒီေန႔က
အုိမင္ရင္းေရာ္ေနတဲ့ ခႏၶာအိမ္ကုိ ေငးၾကည့္ခဲ့တာ
ဘဝရဲ႕စကၠန္႔မျခား ေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔
အဆုံးအစမရွိတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြေၾကာင့္ေလ...။

အေမေပးေသာႏွလုံးသား

အေမေပးေသာႏွလုံးသား
ေလညွင္းေလးေတြ သယ္ေဆာင္ေသာ ေဆာင္းလေပ်ာက္ေသာ ေႏြဦးတစ္ညမွာ မဟူရာညေရာင္ႏွင့္ အပူေဆာင္ည အေငြ႕အသက္ေတြက ကမၻာေျမေပၚျပန္႔နွံလုိ႔ လူေတြေတာင္ စိတ္ကူးပ်က္ေသာ ျငီးေငြ႕သံေတြနဲ႔ ေခၽြးေတြကုိယ္စီက်လုိ႔ ေျမခေနေသာ အခ်ိန္မွာ အေမဟာအျပဳံးေတြေ၀ကာ တုိ႔မ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးပုံျပင္ေလးတစ္ပုဒ္ေျပာျပေနသလုိ ေအးျမေသာဆုံးမသံစဥ္ေတြက တုိ႔ဘ၀အတြက္ အေရးၾကီးဆုံးေသာျဖစ္သလုိ ဘယ္အရာနဲ႔မွ မလဲႏုိင္ေသာ အဖုိးတန္ေသာ အရာပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိစဥ္အခါ၀ယ္ အေမေပးေသာႏွလုံးသားအလွပုံျပင္တစ္ပုဒ္က အပူေရာင္ျပန္ေနေသာ ကမၻာေျမေပၚကုိ ေမတၱာေရၾကည္ျဖန္းသလုိ ေအးျမေနပါေတာ့သည္။ ထုိအခ်ိန္၀ယ္ အေမေျပာေနေသာပုံျပင္သံစဥ္ေတြကုိ တုိ႔တေတြနားစဥ္ေနခုိက္ အေမဟာ အပူဒဏ္ကုိကာကြယ္ေပးေသယ သီတဂူလမင္းၾကီးပမာ ေအျမေနသလုိ သားသၼီးေလးေတြကလည္း ၾကယ္ကေလးေတြပမာ အေမေပးေသာ ေမတၱာေတြကလႊမ္းျခံဳရ်္ေနပါေတာ့သည္။ ေအာ္....ေလာကၾကီးက ဘယ္လုိပင္ပူေနပါေစ သဘာ၀က ဘယ္လုိပင္ ရာသီဥတုေတြေျပာင္းလြဲေနပါေစ ေနညေတြ ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အရာရာတုိင္းက ဘယ္လုိပင္ေျပာင္းလြဲေနပါေစ အေမေပးေသာႏွလုံးသားက မေျပာင္းလြဲတာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ေလာကဓံက ဘယ္လုိပင္ရုိက္ခ်က္ျပင္းပါေစအုန္း အေမေပးေသာႏွလုံးသားက ေအးျမေနျမဲပင္ျဖစ္သည္။ အဲဒါေတြဟာ အေမ့ရဲ႕အနာဂါတ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွလုံးသားျဖစ္သလုိ သားသၼီးအတြက္ ဘ၀ေရွ႕ေရးႏ်င့္အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ပန္တုိင္ဆီသုိ႔ဦးတည္ေနပါသည္။ မည္သုိ႔ဆုိေစဦးေတာ့ ထပ္ရ်္ဆုိဦးအံ......အေမေပးေသာႏွလုံးသားဟူသည္ သားသၼီးတုိ႔၏ အသိစိတ္ဓာတ္လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သလုိ ေအာင္ျမင္ေရး လူမႈေရး တုိးတက္ေရး ပညာေရးစသည္ အားလုံးတုိ႔၏ လမ္းညြန္ပင္ျဖစ္သည္ေရးသားရင္း ဆက္လက္ေရးသားပါဦးအံ.............။

အေမ...အေမ

အေမ...အေမ
ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေမြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ ဒုကၡခံခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုေကၽြးခဲ႔တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ အကုန္မ်ားခဲ႔ရတယ္..... ကၽြန္ေတာ္႔ကိုခ်စ္တဲ႔...အေမ.. သူမ်ားအေမေတြထက္ စိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရတယ္..... သားကို သခင္... လင္ကို ဘုရား ဆိုတဲ႔ အေမ.... ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္နဲ႔ မ်က္ရည္ေပါက္ၾကီးငယ္က်ခဲ႔ရတယ္... ေလာကမွာ ကၽြန္ေတာ္ တစ္ျခားေသာအရာေတြမွာဘဲနိမ္႔က်ျခင္နိမ္႔က်မယ္... မိခင္ေမတၱာနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္ေတာ႔.. တစ္ေလာကလံုးကို ရင္ေကာ႔ေခါင္းေမာ႔ျပီး ရင္ဆိုင္ႏူိင္ခဲ႔တယ္... အဲ႔ဒီလိုဆိုးခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးေမတၱာနဲ႔.. အသက္ဆက္ခဲ႔တာပါ... အဲ႔ဒီလိုမိုက္ခဲ႔တဲ႔သားက..အခု ေမၾကီးကရုဏာနဲ႔.. လူဆက္ျဖစ္ေနခဲ႔တာပါ... ေက်းဇူး အထူးပါေမၾကီးရယ္... အရာရာအားလံုးအတြက္ပါခင္ဗ်ာ..... သားၾကီးဂတိေပးပါတယ္...ေမၾကီး သားအသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လံုး.. ဒီေလာကၾကီးထဲမွာ... ေမၾကီးဘာအေၾကာင္းေၾကာင္႔နဲ႔မွ စိတ္ဒုကၡေတြ ေသာကေဝဒနာေတြ ဘယ္ေသာအခါမွ ထပ္မျဖစ္ေစရပါဘူး...